Deelregeling spin-off bedrijven

Vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van het Lokaal Overleg 

Lees in deze regeling meer over het het oprichten van en/of deelnemen in bestaande spin-off bedrijven door werknemers, opdrachtnemers en andere onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Versie september 2009.

Preambule

 • Deze deelregeling maakt na vaststelling door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, voor zover het betreft Radboud Universiteit Nijmegen, integraal onderdeel uit van de Algemene Regels ten behoeve van Kennisbescherming en Kennisexploitatie.
 • Deze deelregeling geldt voor werknemers die een nieuw bedrijf oprichten en/of willen deelnemen in een bestaand bedrijf dat in belangrijke mate gebaseerd is op bij de Radboud Universiteit Nijmegen verworven kennis en technologie, hierna verder te noemen: spin-off bedrijf.
 • Deze deelregeling is aanvullend op de Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Deze deelregeling geldt voor zover mogelijk eveneens voor opdrachtnemers van de Radboud Universiteit en voor gast- en andere onderzoekers aan de Radboud Universiteit die een spin-off bedrijf oprichten en/of willen deelnemen in een bestaand spin-off bedrijf dat in belangrijke mate gebaseerd is op bij de Radboud Universiteit Nijmegen verworven kennis en technologie indien en voor zover dit met de betreffende personen is overeengekomen.

 

Hoofdstuk A Werknemers

Artikel 1 Meldingsplicht en toestemming

 1. Wanneer een werknemer voornemens is een spin-off bedrijf (mede) op te richten en/of in een bestaand spin-off bedrijf deel te nemen, is hij verplicht dit te melden bij zijn leidinggevende. De leidinggevende informeert de decaan van de betreffende faculteit cq directeur van het betreffende cluster over het voornemen van de werknemer.
 2. De werknemer heeft voor het oprichten van een spin-off bedrijf en/of het deelnemen in een bestaand spin-off bedrijf toestemming nodig van de decaan cq clusterdirecteur. De decaan cq clusterdirecteur hanteert hierbij het criterium dat het oprichten van en/of deelnemen in een spin-off bedrijf door een werknemer niet ten koste mag gaan van de universitaire taakvervulling en niet concurrerend is ten opzichte van deze taakstelling, een en ander zoals bedoeld in artikel 3 van de Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen.
 3. De decaan cq clusterdirecteur beslist binnen 8 weken op het schriftelijk verzoek om toestemming als bedoeld in het voorgaande lid. De decaan cq clusterdirecteur kan besluiten om deze termijn met maximaal 4 weken te verlengen.

Artikel 2 Overeenkomst werkgever-werknemer

In verband met het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling en de verhoging van transparantie worden, indien een werknemer een spin off-bedrijf (mede) opricht of deelneemt in een bestaand spin-off bedrijf tenminste de hierna genoemde onderwerpen in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer vastgelegd.

a. indien een werknemer een spin-off bedrijf (mede) opricht:

 • de aard, omvang en de duur van het dienstverband bij Radboud Universiteit Nijmegen na oprichting en/of deelneming in het spin-off bedrijf;
 • de mate van betrokkenheid en deelneming van de werknemer bij het spin-off bedrijf;
 • de eigendomsverhoudingen van de betrokken kennis; waardebepaling van de betrokken kennis; nadere afspraken omtrent eigendomsoverdracht dan wel licentiёring van kennis en de eventuele inkomsten die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit de kennisoverdracht;
 • afspraken over een eventuele zakelijke relatie tussen de werkgever en de werknemer die het spin-off bedrijf (mede) opricht waarbij over en weer diensten worden geleverd, volgens marktconforme prijzen;
 • nadere waarderings-, vergoedings-, gebruiks- en termijnafspraken over het gebruik door het spin-off bedrijf van faciliteiten van de werkgever (bijv. huisvesting, ICTnetwerk, apparaten e.d.);
 • afspraken over coachen of begeleiden door de werknemer van collega werknemers en/of studenten van Radboud Universiteit Nijmegen bij eventuele werkzaamheden ten behoeve van het spin-off bedrijf;
 • richtlijnen en aanwijzingen hoe de werknemer dient te handelen in gevallen van mogelijke belangenverstrengeling;

b. indien een werknemer deelneemt in een bestaand spin-off bedrijf:

 • de aard, omvang en de duur van het dienstverband bij Radboud Universiteit Nijmegen;
 • de mate van betrokkenheid en deelneming van de werknemer bij het spin-off bedrijf;
 • de eigendomsverhoudingen van de betrokken kennis; waardebepaling van de betrokken kennis; nadere afspraken omtrent eigendomsoverdracht dan wel licentiёring van kennis en de eventuele inkomsten die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit de kennisoverdracht;
 • richtlijnen en aanwijzingen hoe de werknemer dient te handelen in gevallen van mogelijke belangenverstrengeling.

 

Artikel 3 Voorwaarden deeltijddienstverband bij zowel Radboud Universiteit Nijmegen als bij een spin-off bedrijf

De Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen is van toepassing op de combinatie van een deeltijddienstverband bij de Radboud Universiteit en een deeltijddienstverband bij het spin-off bedrijf.

De werknemer behoeft toestemming van de werkgever voor een dienstverband met het spinoff bedrijf. De toestemming wordt vooreerst voor een periode van maximaal 2 jaar verleend. Uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de vastgestelde periode wordt overeenkomstig artikel 4 lid 1 van de Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen in een (jaar)gesprek nagegaan of de verleende toestemming en de gemaakte afspraken over het verrichten van nevenwerkzaamheden bijstelling behoeven. Zonodig worden bestaande afspraken bijgesteld en/of nieuwe afspraken gemaakt.

Artikel 4 Voorwaarden voor eventuele terugkeergarantie bij de Radboud Universiteit Nijmegen

 1. Wanneer de werknemer als gevolg van het in diensttreden bij een spin-off bedrijf volledig als werknemer uit dienst treedt van de Radboud Universiteit Nijmegen kan in individuele gevallen een terugkeergarantie worden overeengekomen.
 2. Of en onder welke voorwaarden aan de werknemer een terugkeergarantie wordt geboden, wordt nader vastgelegd in de overeenkomst tussen werknemer en werkgever als genoemd in artikel 2.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst zoals genoemd in artikel 2 wordt namens de werkgever ondertekend door het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan de decaan cq clusterdirecteur machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen.

Hoofdstuk B Relatie Radboud Universiteit Nijmegen en het spin-off bedrijf

Artikel 1 Aandelenparticipatie Radboud Universiteit Nijmegen

 1. Indien de Radboud Universiteit Nijmegen deelneemt in een spin-off bedrijf, blijft dat in de regel beperkt tot een minderheidsbelang. De universiteit zal dit minderheidsbelang onderbrengen in een afzonderlijk hiertoe op te richten Participatie BV.
 2. Voor een deelneming van de Radboud Universiteit Nijmegen in een spin-off heeft de decaan cq de clusterdirecteur de vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van het College van Bestuur nodig, e.e.a. overeenkomstig de richtlijnen behorend bij de volmachtverlening aan decanen en clusterdirecteuren.

Artikel 2 Voorwaarden kennisoverdracht

De Radboud Universiteit Nijmegen is in principe bereid Intellectuele Eigendomsrechten en/of kennis over te dragen dan wel in licentie te geven aan een bestaand dan wel op te richten spinoff bedrijf onder de volgende voorwaarden:

 • De Radboud Universiteit Nijmegen zal o.a. de kwaliteit van het management, ondernemerschap en het ondernemingsplan van het spin-off bedrijf in overweging nemen.
 • De Intellectuele Eigendomsrechten en/of kennis worden aan het spin-off bedrijf overgedragen dan wel in licentie gegeven tegen geldende marktcondities.
 • De door de Radboud Universiteit reeds gemaakte verwervingskosten om een Intellectuele Eigendom te vestigen en in stand te houden worden door het op te richten spin-off bedrijf vergoed. Deze vergoeding kan bestaan uit:
  a. een éénmalige dan wel periodieke betaling door het spin-off bedrijf;
  b. een royaltyvergoeding door het spin-off bedrijf als er sprake is van commercialisering van de betrokken kennis;
  c. het verstrekken van een aandelenparticipatie in het spin-off bedrijf;
  d. een recht op een aandeel in de vermeerdering van de waarde van het spin-off bedrijf;
  e. een combinatie van de hiervoor sub a, b, c en d genoemde mogelijkheden.
 • Na overdracht van het Intellectuele Eigendom komen de kosten van instandhouding van de rechten volledig voor rekening van het spin-off bedrijf.

 

Hoofdstuk C Opdrachtnemers en andere onderzoekers

Hiervoor in hoofdstukken A en B genoemde bepalingen zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemers en gast- en andere onderzoekers aan de Radboud Universiteit Nijmegen die een spin-off bedrijf oprichten en/of deelnemen in een bestaand spin-off bedrijf dat in belangrijke mate is gebaseerd op de bij de Radboud Universiteit Nijmegen verworven kennis en technologie indien en voorzover dit met de betreffende personen is overeengekomen.

Hoofdstuk D Slotbepaling

Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen kan in voorkomende gevallen nadere voorwaarden stellen en/of afwijken van deze deelregeling.