Omgangsregels

De Radboud Universiteit wil een inspirerende omgeving bieden waarbinnen medewerkers en studenten kunnen werken en studeren met inzet, plezier en resultaat. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en studenten om hiervoor zorg te dragen.

Uitgangspunten

De Radboud Universiteit streeft naar een sfeer die gekenmerkt wordt door:

  • wederzijds respect en persoonlijke ontwikkeling;
  • openheid, vertrouwen en veiligheid;
  • samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.

Dit houdt in dat:

  • je respectvol met elkaar omgaat zonder denigrerend of kwetsend te zijn: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden;
  • je niet pest, lastigvalt, intimideert of discrimineert. Ook agressief of seksueel grensoverschrijdend gedrag vallen hieronder;
  • je ervoor zorgt dat je bekend bent met de regels zoals die vastgelegd zijn in de verschillende reglementen (o.a. OER en studentenstatuut) en met de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van bijvoorbeeld aanwezigheid, inlevertermijn, nakijktermijn, maken van opdrachten en je hieraan houdt;
  • van je wordt verwacht dat je tijdens hoor- en werkcolleges actief deelneemt, studenten en docenten samen verantwoordelijk zijn voor het goed verlopen van het leerproces en elkaar daar ook op aan kunnen en mogen spreken;
  • van studenten en docenten wordt verwacht dat zij hun mobiele telefoons voor aanvang van colleges en tentamens uitzetten;
  • van studenten en docenten wordt verwacht dat zij tijdig aanwezig zijn bij colleges en studenten de zaal niet eerder verlaten dan dat het college is afgelopen tenzij er vooraf uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt.

Dit alles komt in essentie op hetzelfde neer: behandel elkaar met respect. De Radboud Universiteit vertrouwt erop dat studenten en medewerkers hiernaar zullen handelen.

Op het moment dat je naar aanleiding van deze regels klachten hebt, kun je terecht bij het Loket Rechtsbescherming Studenten of een vertrouwenspersoon.

Een klacht indienen

De Faculteit der Medische Wetenschappen hanteert vanwege de omgang met patiënten een afzonderlijke gedragscode.