Regeling 38-urige werkweek

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d 16 november 2004

De standaard werkduur per week bedraagt voor de voltijdse werknemer 38 uur. Lees hier wat de 38-urige werkweekregeling voor jou kan betekenen. 

Gelet op artikel 4.1 van de CAO Nederlandse Universiteiten, waarin per 1 januari 2004 de volledige arbeidsduur nader is bepaald op 38 uur per week, stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Artikel 1 Standaard werkduur

De standaard werkduur per week bedraagt voor de voltijdse werknemer 38 uur. Op grond van artikel 4.22, lid 1 CAO NU geldt voor deelnemers aan de seniorenregeling een 8-urige werkdag.

Artikel 2 Invulling standaard werkduur

  1. De werknemer maakt met zijn leidinggevende een schriftelijke afspraak over de verdeling van zijn arbeidsuren over de werkweek . Indien de werknemer deze afspraak niet maakt, wordt de werkweek ingevuld door vier dagen van 8 uur en één dag van 6 uur te werken. Er kunnen geen werkdagen van 9 uur worden afgesproken, tenzij de werknemer daarover een schriftelijke afspraak met zijn leidinggevende maakt en het arbeidspatroon mede in het dienstbelang is. Een werkdag bedraagt in beginsel maximaal 8 uur.
  2. De werktijden zijn in beginsel aaneengesloten, tenzij het dienstbelang of de functie-inhoud anders vereist.
  3. De omvang van de werkdag is exclusief de wettelijk voorgeschreven pauze.

Artikel 3 Variabele werktijden

  1. De decaan van de faculteit of de directeur van een cluster kan op verzoek van de meerderheid van de werknemers van een afdeling, eenheid, dienst of bedrijf een klokregistratiesysteem van werktijden invoeren.
  2. De werknemer, die gebruik maakt van de registratieklok, is binnen het kader van de 38-urige werkweek vrij om zelf de aanvang en het einde van zijn werktijden te bepalen, tenzij het dienstbelang of de functie-inhoud anders vereist. De werknemer is in geval van een werkdag van 8 uur op de werkplek aanwezig van 09.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.
  3. De geregistreerde werktijden worden per week getotaliseerd. Per periode van 4 weken moeten eventuele min- of plusuren zijn gecompenseerd.

Artikel 4 Deeltijders

Voor de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor minder dan de volledige arbeidsduur, geldt het bepaalde in de artikelen 2 en 3 naar evenredigheid.

Artikel 5 Toestemming leidinggevende

De werknemer treedt in overleg met zijn direct leidinggevende over de verdeling van zijn arbeidsuren over de werkweek. De door de werknemer gevraagde wijze van invulling van de 38-urige werkweek kan worden geweigerd indien het belang van de bedrijfsvoering zich ertegen verzet.

Artikel 6 Schriftelijke vastlegging

De tussen de werknemer en zijn direct leidinggevende gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd op het daartoe bestemde formulier, waarvan afschrift wordt verzonden naar de betreffende personeelsdienst.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze werktijdenregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. De Algemene regeling glijdende werktijden komt per gelijke datum te vervallen.