Regeling dienstjubileumgratificatie

vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 februari 2013, laatstelijk gewijzigd per 2 december 2016

Als medewerker krijg je een gratificatie wanneer je een lange tijd in dienst bent bij de Radboud Universiteit. 

Gelet op artikel 3.19, lid 2 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de volgende regeling vast.

Artikel 1 Dienstjubileumgratificatie

 1. Aan de werknemer, in dienst bij de werkgever, wordt bij het bereiken van een diensttijd van 25, 40 of 50 jaren een gratificatie toegekend.
 2. Als berekeningsgrondslag voor de gratificatie geldt het brutomaandsalaris van de maand waarin het jubileum wordt bereikt, vermeerderd met 8% vakantie-uitkering.
 3. De hoogte van de gratificatie bedraagt:
  a. bij een 25-jarig dienstjubileum 70% van de berekeningsgrondslag; en
  b. bij een 40-jarig en 50-jarig dienstjubileum 100% van de berekeningsgrondslag.
 4. De gratificatie wordt uitbetaald in de kalendermaand waarin het jubileum plaatsvindt.

Artikel 2 Diensttijd

 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt onder diensttijd verstaan alle diensttijd doorgebracht bij een werkgever die was of is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP.
 2. Diensttijd gelijktijdig in meer dan één betrekking doorgebracht telt voor de vaststelling van de datum van het dienstjubileum slechts eenmaal mee.
 3. De diensttijd hoeft niet aaneengesloten te zijn.
 4. Als diensttijd wordt niet aangemerkt:
  a. diensttijd welke niet in actieve dienst is doorgebracht wegens het bekleden van een politieke ambt;
  b. diensttijd welke is doorgebracht buiten het genot van inkomsten uit de dienstbetrekking, behoudens voor zover het tijd betreft, gedurende welke de werknemer mede dan wel overwegend in het algemeen belang buitengewoon verlof heeft genoten.

Artikel 3 Overgangsbepaling diensttijd

Voor de werknemer die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling al in dienst van de werkgever was, blijft de opgebouwde diensttijd volgens de vorige 'Regeling Gratificatie bij dienstjubileum' d.d. september 2002 behouden.

Artikel 4 Proportionele dienstjubileumgratificatie

Indien het dienstverband eindigt als gevolg van een reorganisatie of blijvende arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, ontvangt de werknemer een proportionele dienstjubileumgratificatie naar evenredigheid van het aantal dienstjaren dat is bereikt op de datum van ontslag, mits het jubileum binnen vijf jaar na beëindiging van het dienstverband en voor de AOW-gerechtigde leeftijd zou zijn bereikt.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De Regeling Dienstjubileumgratificatie Radboud Universiteit Nijmegen, treedt in werking met ingang van 8 februari 2013. De Regeling Gratificatie bij Dienstjubileum d.d. september 2002 komt per gelijke datum te vervallen.

Toelichting

Op grond van artikel 3.19 CAO Nederlandse Universiteiten heeft de werknemer aanspraak op een gratificatie bij dienstjubileum. De CAO regelt zelf niet wat onder diensttijd moet worden verstaan en hoe hoog de gratificatie dient te zijn. Volgens de CAO moet de werkgever daartoe nadere regels vaststellen.

In de vorige 'Regeling gratificatie bij dienstjubileum' was alleen vastgesteld welke tijd als diensttijd werd aangemerkt. Hierbij werden nog verwijzingen naar onder andere het toenmalige ARAR genoemd en werd verwezen naar voormalige ABP-werkgevers die inmiddels zijn geprivatiseerd (bijvoorbeeld N.V. Nederlandse Spoorwegen). De regeling is op dit punt geactualiseerd en vereenvoudigd. Als diensttijd geldt alle diensttijd doorgebracht bij een werkgever die was of is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP.

De gratificatie is slechts netto, indien de fiscale regelgeving dit toestaat. Volgens de huidige fiscale regelgeving mag de gratificatie netto worden uitbetaald na het bereiken van een diensttijd van ten minste 25 jaar of van tenminste 40 jaar. De gratificatie bij 50 jaar is belast (ervan uitgaande dat de werknemer een gratificatie heeft ontvangen bij 25/40 jaar), evenals de proportionele dienstjubileumgratificatie.