Regeling gratificatie arbeidsprestaties

vastgesteld door het College van Bestuur 8 februari 2013

Voor een bijzondere prestatie kan een medewerker van de werkgever een gratificatie krijgen. De gratificatie bestaat uit een bedrag dat bruto wordt uitgekeerd. 

Gelet op artikel 3.20, lid 2 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Artikel 1 Gratificaties arbeidsprestaties

De werkgever kan een gratificatie toekennen wegens omstandigheden of feiten welke daartoe naar zijn oordeel aanleiding vormen, bijvoorbeeld wegens arbeidsprestaties die aanmerkelijk uitgaan boven hetgeen op grond van de voor de werknemer vastgestelde arbeidsduur en inhoud van zijn functie, in vergelijking met inspanningen van overeenkomstige werknemers, in redelijkheid mocht worden verwacht.

Artikel 2 Procedure toekenning gratificatiearbeidsprestaties

  1. De leidinggevende van de werknemer dient een gemotiveerd verzoek tot een gratificatie in bij de decaan van de faculteit respectievelijk de directeur van Radboud Services.
  2. De beslissing tot toekenning van de gratificatie wordt genomen door de decaan van de faculteit respectievelijk de directeur van Radboud Services en deze stelt ook de hoogte van de gratificatie vast. De decaan/directeur wint hierbij advies in bij de afdeling Personeel en Organisatie.
  3. Het College van Bestuur kan besluiten tot toekenning van een gratificatie aan een decaan van een faculteit of directeur van Radboud Services.
  4. De beslissing tot toekenning van een gratificatie kan worden genomen onmiddellijk na het verrichten van een uitzonderlijke/bijzondere prestatie van de werknemer of na het jaargesprek met de werknemer.

Artikel 3

De regeling gratificatie arbeidsprestaties treedt in werking met ingang van 8 februari 2013

Toelichting

Volgens artikel 3.20, lid 1 van de CAO Nederlandse Universiteiten kan de werkgever een gratificatie toekennen wegens omstandigheden of feiten welke daartoe naar zijn oordeel aanleiding vormen, bijvoorbeeld wegens arbeidsprestaties die aanmerkelijk uitgaan boven hetgeen op grond van de voor de werknemer vastgestelde arbeidsduur en inhoud van zijn functie, in vergelijking met inspanningen van overeenkomstige werknemers, in redelijkheid mocht worden verwacht. Volgens het tweede lid van dit artikel moet de werkgever in overleg met de werknemersorganisaties in het Lokaal Overleg een nadere regeling vaststellen met betrekking tot de toekenning van gratificaties. Met betrekking tot de toekenning van de gratificatie arbeidsprestaties is voornamelijk de procedure van belang. Er kan geen allesomvattende gratificatieregeling worden opgesteld, omdat niet vooraf kan worden bepaald wat de hoogte van de vergoeding voor een specifieke prestatie zou moeten zijn. Het is daarnaast onwenselijk vooraf vast te leggen welke prestatie wel en welke prestatie niet voldoende is om voor een gratificatie in aanmerking te komen.

Met een gratificatie arbeidsprestaties kan snel worden ingespeeld op bijzondere inzet of prestaties van de werknemer, die geen salarisverhoging of toelage rechtvaardigen. Een gratificatie kan om zeer uiteenlopende redenen worden toegekend, bijvoorbeeld een incidentele extra inspanning om een project tijdig te kunnen afronden. De extra inspanning of inzet heeft een tijdelijk karakter.

De CAO Nederlandse Universiteiten kent naast de gratificatie arbeidsprestaties ook nog andere instrumenten van beloningsdifferentiatie. De meest voorkomende zijn de individuele salarisverhoging en de functioneringstoelage.