Regeling vergoeding drukkosten proefschrift

Dit besluit is van toepassing op promovendi die een arbeidsovereenkomst hebben als promovendus overeenkomstig de CAO NU.

  1. Deze regeling is van toepassing op alle personen die aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveren.
  2. De vergoeding dient te worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de kosten zijn gemaakt.
  3. Bij het verzoek tot vergoeding van de drukkosten dient te worden overlegd:
    3.1. de definitieve factuur, waaruit het bedrag van de drukkosten van het proefschrift blijkt;
    3.2. een door de pedel ondertekende verklaring dat hij van de promovendus het voorgeschreven aantal exemplaren van het proefschrift heeft ontvangen.
  4. De drukkosten worden vergoed tot maximaal € 2.200,-. Het totaal van de vergoeding mag nimmer de totale drukkosten voor de promovendus overtreffen.
  5. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.