Scholingsfaciliteitenregeling

Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisaties laatstelijk in het Lokaal Overleg van op 15 juli 2022

Als werknemer bij de Radboud Universiteit kun je extra scholing volgen zoals cursussen, trainingen of een studie. Vaak wordt dit vergoed door de universiteit. Lees hier meer over in deze regeling.

Gelet op artikel 6.10 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Artikel 1 Definities en Reikwijdte

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • werkgever: Stichting Radboud Universiteit;
 • werknemer: de werknemer die in dienst is bij de Radboud Universiteit, met uitzondering van student-assistenten, en vakantiekrachten;
 • scholing: een (beroeps)opleiding, cursus, studie, training of workshop (binnen- en buitenlandse studiereizen, congressen, seminars, symposia en vergelijkbare kortdurende activiteiten worden niet aangemerkt als scholing, maar vallen onder artikel 3.21, sub b CAO, kosten ten behoeve van het in stand houden van de competentie van de werknemer);
 • scholingskosten: inschrijfgeld, les- en collegegeld, tentamen- en examengeld, excursiekosten, diplomakosten, en voor de scholing verplicht gesteld lesmateriaal;
 • reis- en verblijfkosten: de in verband met de scholing noodzakelijk te maken kosten voor reizen, maaltijden, dranken en overnachting;
 • scholingsfaciliteiten: de vergoeding van de scholingskosten, de vergoeding van reis- en verblijfkosten en het scholingsverlof; artikel 1.4, lid 5 van de CAO (het evenredigheidbeginsel voor deeltijders) is niet van toepassing.

 

Artikel 2 Verplichte en functiegerichte scholing

 1. De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.
 2. Bij scholing die naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een goede vervulling van de huidige of een toekomstige functie of als de scholing verplicht wordt gesteld , worden de scholingskosten voor 100% vergoed. De noodzakelijke reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de Dienstreisregeling Radboud Universiteit, voor zover deze kosten niet op andere wijze vergoed worden.
 3. Het volgen van studie of opleiding geldt als werktijd en vindt zo mogelijk plaats onder werktijd. Voor het bijwonen van lessen en het deelnemen aan tentamens en/of examens wordt derhalve scholingsverlof verleend. Indien de lessen, tentamens en/of examens zowel in diensttijd als daarbuiten worden bijgewoond, wordt de daarvoor benodigde tijd als werktijd aangemerkt. De buiten de normale werktijd vallende scholingsuren moeten binnen de wekelijkse werkweek als compensatie-uren worden ingeroosterd.
 4. Voor de voorbereiding van de lessen, tentamens en/of examens maakt de werkgever met de werknemer naar redelijkheid en billijkheid een aanvullende afspraak over scholingsverlof.

Artikel 3 Scholing in het kader van loopbaanontwikkeling

 1. Bij scholing die de werknemer met toestemming van de werkgever wil volgen in het kader van loopbaanontwikkeling, ook indien er slechts een geringe relatie bestaat tussen de scholing en de huidige en/of toekomstige functie, worden de scholingskosten voor tenminste 50% vergoed. De noodzakelijke reis- en verblijfkosten worden eveneens voor tenminste 50% vergoed op basis van de Dienstreisregeling Radboud Universiteit, voor zover deze kosten niet op andere wijze vergoed worden.
 2. Indien en voor zover de lessen, tentamens en/of examens binnen de normale werktijdvallen, wordt voor het bijwonen van lessen en het deelnemen aan tentamens en of examens voor tenminste 50% scholingsverlof verleend.
 3. Voor de voorbereiding van de lessen, tentamens en examens wordt in beginsel geen aanvullend scholingsverlof verleend.

Artikel 4 Voorwaarden en terugbetalingverplichting

 1. Voor verplichte studie of opleiding en functiegerichte studie of opleiding (zie artikel 2) geldt geen terugbetalingsverplichting en kunnen geen voorwaarden aan de te verstrekken faciliteiten worden gesteld.
 2. De werkgever kan aan de toe te kennen scholingsfaciliteiten bij scholing in het kader van loopbaanontwikkeling (zie artikel 3), voorwaarden stellen, waaronder een terugbetalingsverplichting en/of de voorwaarde dat de werknemer een bepaalde termijn (met een maximum van een jaar) na het einde van de scholing aan de Radboud Universiteit verbonden blijft. Een dergelijke afspraak wordt schriftelijk vastgelegd.
 3. Als een terugbetalingsverplichting wordt overeengekomen, dan kan maximaal worden bepaald dat de scholingskosten over ten hoogste de laatste twee jaren van de scholing moeten worden terugbetaald als de werknemer het dienstverband binnen een jaar na het einde van de scholing wenst te beëindigen. Hierbij wordt voor iedere volledige maand dat de werknemer na het einde van de scholing in dienst is gebleven 1/12 gedeelte van de studiekosten kwijtgescholden. De terugbetalingsverplichting kan alleen gelden bij ontslag op eigen verzoek, anders dan ontslag met recht op een pensioenuitkering.
 4. Als de werknemer de scholing in het kader van loopbaanontwikkeling (zie artikel 3), zonder overleg en/of zonder voorafgaande toestemming van de werkgever voortijdig beëindigt, kan de werkgever besluiten de verleende faciliteiten terug te vorderen.

Artikel 5 Aanvraag en vergoeding

 1. Bij de aanvraag van de scholing maakt de werknemer gebruik van het “Aanvraagformulier Scholingsfaciliteiten”. Op basis van de geschatte scholingskosten kan aan de werknemer desgewenst een voorschot op de totale door de werkgever te verlenen vergoeding van de scholingskosten worden verstrekt.
 2. Bij het indienen van de scholingskosten maakt de werknemer gebruik van het formulier “Onkostenvergoeding Scholingsfaciliteiten”, waarbij de originele facturen moeten worden gevoegd.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In geval van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden van de werknemer kan de werkgever aanvullende voorzieningen op maat treffen. Daarbij gelden de fiscale kaders als randvoorwaarde.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.