Seniorenplusregeling voor fysiek zwaar belaste werknemers

vastgesteld in het Lokaal Overleg op 4 februari 2005 laatstelijk herzien in Lokaal Overleg van 3 oktober 2014

De Seniorenplusregeling voor fysiek zwaar belaste werknemers Radboud Universiteit Nijmegen is per 1 januari 2014 vervallen. De werknemer die op 31 december 2013 gebruik maakt van de regeling, kan dit blijven doen tot de voor hem geldende einddatum.

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze regeling is van toepassing op werknemers in de zin van artikel 1.1, onderdeel i, van de CAO Nederlandse Universiteiten, die in dienst zijn bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Bovendien moet de werknemer een functie van minimaal 0,8 fte vervullen welke functie fysiek gezien een zware belasting met zich meebrengt. In de bijlage bij deze regeling zijn opgenomen de functies bij de Radboud Universiteit die onder aangegeven voorwaarden fysiek gezien een zware belasting met zich meebrengen.
 2. In afwijking van lid 1 is deze regeling niet van toepassing op de werknemer die reeds gebruik maakt van de seniorenregeling uit de CAO Nederlandse Universiteiten of de Regeling vrijwillige functieaanpassing Radboud Universiteit Nijmegen.

Artikel 2 Deelname aan de regeling

 1. Vanaf de leeftijd van 55 jaar kan de werknemer als bedoeld in artikel 1 onder de voorwaarden genoemd in lid 2 respectievelijk lid 3 aanspraak maken op 30% werktijdvermindering met behoud van 80% van de bezoldiging over het niet gewerkte deel.
 2. Voor de werknemer die geboren is vóór 1950 die onder de overgangsmaatregelen VUT/FPU van 1 april 1997 valt, gelden de volgende voorwaarden voor deelneming aan de regeling:
  a. de werknemer dient op de datum van gebruikmaking van de overgangsregeling FPU als bedoeld in sub b respectievelijk c direct voorafgaand aan het tijdstip van uittreding 10 dienstjaren als ABP deelnemer te hebben, waarvan de laatste 6 maanden als werknemer;
  b. indien de werknemer uiterlijk op 1 april 1947 is geboren maakt hij voor genoemde 30% werktijdvermindering aansluitend gebruik van de overgangsregeling FPU met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd van 61 jaar en 2 maanden bereikt;
  c. indien de werknemer na 1 april 1947 is geboren maakt hij voor genoemde 30% werktijdvermindering aansluitend gebruik van de overgangsregeling FPU met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden bereikt;
  d. indien de werknemer op 1 april 1997 50 jaar of ouder was en in aanmerking komt voor de mogelijkheid van een extra verhoging FPU bij langer doorwerken als bedoeld in artikel 5, lid 1.5 van het FPU-reglement kan hij daarvoor kiezen. Hij dient dan voor de 30% werktijdvermindering aansluitend gebruik te maken van de overgangsregeling FPU met ingang van de eerste dag van de maand waarin hij een FPU-uitkering van 100% zou kunnen ontvangen;
  e. de werknemer doet afstand van aanspraken op leeftijdsdagen;
  f. de opbouw van vakantie-uren vindt plaats over 70% van het dienstverband;
  g. alle aan het salaris gerelateerde uitkeringen worden naar rato van het nieuwe salaris toegekend;
  h. de grondslag voor pensioenopbouw blijft gehandhaafd op 100% van het salaris dat de werknemer verdiende voor gebruikmaking van deze regeling. De Seniorenplusregeling voor fysiek zwaar belaste werknemers Radboud Universiteit Nijmegen is per 1 januari 2014 vervallen. De werknemer die op 31 december 2013 gebruik maakt van de regeling, kan dit blijven doen tot de voor hem geldende einddatum.
 3. Voor de werknemer geboren na 1949 en voor de werknemer geboren vóór 1950 die niet onder de overgangsmaatregelen VUT/FPU van 1 april 1997 valt, gelden de voorwaarden voor deelname aan de regeling:
  a. de werknemer die voor 12 juli 2012 is gaan deelnemen aan de regeling maakt voor genoemde 30% werktijdvermindering aansluitend gebruik van het ABP KeuzePensioen uiterlijk met ingang van de dag waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  b. de werknemer die op of na 12 juli is gaan deelnemen aan de regeling maakt voor genoemde 30% werktijdvermindering aansluitend gebruik van het ABP KeuzePensioen uiterlijk met ingang van de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. Indien dit leidt tot een evident onbillijke situatie voor de werknemer, zal de werkgever in overleg treden met de werknemer en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing bieden;
  c. de werknemer dient de door hem gewenste pensioneringsdatum uiterlijk 6 maanden voor ingang van pensionering schriftelijk aan zijn leidinggevende door te geven;
  d. de werknemer doet afstand van aanspraken op leeftijdsdagen;
  e. de opbouw van vakantie-uren vindt plaats over 70% van het dienstverband;
  f. alle aan het salaris gerelateerde uitkeringen worden naar rato van het nieuwe salaris toegekend;
  g. de grondslag voor pensioenopbouw blijft gehandhaafd op 100% van het salaris dat de werknemer verdiende voor gebruikmaking van deze regeling.

Artikel 3 Verrekening extra inkomsten

Tenzij anders overeengekomen worden extra inkomsten uit arbeid of bedrijf, verworven tijdens de periode genoemd in artikel 2 met de bezoldiging verrekend voor zover deze meer bedragen dan de 20% bezoldiging vermindering over het niet gewerkte deel.

Artikel 4 Afspraken taakvermindering

In verband met artikel 2 worden tussen de werkgever en de werknemer tijdig afspraken gemaakt over evenredige taakvermindering. Deze afspraken worden jaarlijks herbevestigd. Het doel van deze afspraken is dat de inzet van de oudere werknemer zich concentreert op de taken waarin hij het minst fysiek wordt belast én waarin hij het best presteert, respectievelijk waarvoor hij de meeste interesse heeft, dan wel de taken waarbij hij de meeste waarde voor de instelling heeft.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2009 en geldt tot en met 31 december 2013. De werknemer die op 31 december 2013 gebruik maakt van de regeling, kan dit blijven doen tot de voor hem geldende einddatum zoals bedoeld in artikel 2. Partijen hebben zich het recht voorbehouden om deze regeling tussentijds te wijzigen dan wel in te trekken.

Toelichting

In het ‘Akkoord bestedingsdoelen decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2014-2018’ is met de vakbonden overeengekomen dat de einddatum in de regeling (artikel 2, lid 3) wordt verlengd van 65 jaar naar AOW-gerechtigde leeftijd voor die werknemers die niet konden anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd. Hierbij is aansluiting gezocht bij de publicatiedatum van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd, te weten 12 juli 2012. Alleen werknemers die voor 12 juli 2012 zijn gaan deelnemen aan de regeling, komen voor verlenging van de looptijd tot AOWgerechtigde leeftijd in aanmerking.

Bijlage

Functies die fysiek gezien een zware belasting met zich meebrengen:

 1. Operationeel technicus (1)
 2. Logistiek medewerker (1)
 3. Medewerker groen, wegen terreinen (1) Indien de medewerker – vaak op verschillende plekken – werkzaamheden moet verrichten die fysiek gezien een zware belasting meebrengen zoals tillen, sjouwen, bukken, rekken. Omdat de werkzaamheden op wisselende locaties worden uitgeoefend zijn voldoende werkplekaanpassingen niet of nauwelijks mogelijk.
 4. Schoonmaakmedewerker (1)
 5. Kok (1)
 6. Medewerker restauratieve voorzieningen (1)
 7. Medewerker interne dienst (1)
 8. Archiefmedewerker (1)
 9. Bibliotheektechnisch medewerker (2)
 10. Plant- /dierverzorgers/biotechnicus (2) Indien de medewerker - eventueel op verschillende plekken – werkzaamheden moet verrichten die fysiek gezien een zware belasting meebrengen zoals tillen, sjouwen, bukken, rekken en bovendien voldoende werkplekaanpassingen niet mogelijk zijn.
 11. Sportdocent (3) Indien de medewerker sportonderwijs verzorgt.
 • (1) UFO-functiefamilie Facilitaire Zaken
 • (2) UFO-functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning
 • (3) UFO-functiefamilie Studentgerichte ondersteuning