Uniforme voorwaarden

Het Facilitair Bedrijf van de Radboud Universiteit Nijmegen verleent horecadiensten en catering. Deze Uniforme Voorwaarden (UV) zijn de voorwaarden waarin het Facilitair Bedrijf van de Radboud Universiteit Nijmegen restauratieve voorzieningen verleent, overeenkomsten sluit en offertes worden vastgesteld. Versie Februari 2013.

Definities

 1. Horecabedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.
 2. Het verlenen van horecadiensten: het door een horecabedrijf verstrekken van logies, en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal) ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
 3. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.
 4. Gast: de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de UV van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepalingen en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
 5. Horecaovereenkomst: een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt ook de term reservering gebruikt.
 6. Cateringovereenkomst: een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten betreffende vastgestelde drank en/of spijzen tegen een door de klant te betalen prijs.
 7. Reserveringswaarde: de totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, en B.T.W. terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen het Facilitair Bedrijf geldende gemiddelden.
 8. Annulering: de in schriftelijke (bij voorkeur per mail) vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het Facilitair Bedrijf aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
 9. Wijzigingen Horecaovereenkomst: krachtens overeenkomst komen partijen het aantal deelnemende/bezoekende personen overeen; hetgeen bindend wordt vastgelegd in een offerte en wordt geconfirmeerd aan de hand van een mailbevestiging. Hiervan kan slechts worden afgeweken mits het twee dagen voorafgaand aan de activiteit wordt gemeld en het aantal personen niet meer divergeert dan tien procent van het aanvankelijk doorgegeven aantal personen. Voor de lunch is deze termijn één dag voorafgaand aan de activiteit (tot uiterlijk 12;00 uur).
 10. No-show: het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
 11. Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
 12. Kurkengeld: het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door de horecalocatie verstrekte drank en/of spijzen.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. De UV zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UV.
 2. Afwijken van de UV is alleen schriftelijk mogelijk en dient van geval tot geval bekeken te worden.
 3. De UV strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het Facilitair Bedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het Facilitair Bedrijf.
 4. Zijn de UV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de UV toepasselijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

 1. Het Facilitair Bedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
 2. Alle door het Facilitair Bedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Wanneer binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud wordt gedaan, dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
 3. Wanneer het Facilitair Bedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant het bedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door het Facilitair Bedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan schriftelijk en per email verleend worden.
 4. Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het Facilitair Bedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk (bij voorkeur via mail) uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 3 Algemene verplichtingen van het Facilitair Bedrijf

 1. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van het Facilitair Bedrijf en de aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.
 2. Het Facilitair Bedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in het Facilitair Bedrijf gebruikelijke wijze.
 3. Het Facilitair Bedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
 4. Het Facilitair Bedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.
 5. Het Facilitair Bedrijf is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de gebruikelijke kwaliteit.
 6. Het Facilitair Bedrijf is tevens gehouden de daarbij behorende, gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen.
 7. Het Facilitair Bedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust op de betreffende horeca locatie van het Facilitair Bedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek de horecalocatie te verlaten. Het Facilitair Bedrijf mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het Facilitair Bedrijf voldoende aanleiding geven.
 8. Het Facilitair Bedrijf mag van de gast verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou worden, behalve wanneer een dergelijke wens duidelijk door de gast is aangegeven. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen wegens andere horecaovereenkomsten. De gast heeft, indien het Facilitair Bedrijf zich uitgaven bespaart door andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het Facilitair Bedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 9. Het Facilitair Bedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als gebruikelijk is. Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het Facilitair Bedrijf op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige bepaalde.

Artikel 4 Annuleringen door gasten, algemeen

 1. De gast is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het Facilitair Bedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk (bij voorkeur via mail) en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de gast geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 4 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
 2. In geval van no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde (waarde van de horecaovereenkomst) te betalen.
 3. ndien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
 4. Bedragen die het Facilitair Bedrijf met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de gast te allen tijde volledig aan het Facilitair Bedrijf te worden vergoed, mits het Facilitair Bedrijf niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

Artikel 5 Annulering van overnachtingovereenkomsten en vergaderzalen

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, of voor vergaderzalen is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: "de ingangsdatum", is de gast niet gehouden enige vergoeding te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 werkdagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.
c. Bij annulering meer dan 10 werkdagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.
d. Bij annulering meer dan 3 werkdagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 25% van de reserveringswaarde te betalen.
e. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de gast gehouden 40% van de reserveringswaarde te betalen. f. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de gast gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

Artikel 6 Annulering van horecaovereenkomsten

Wanneer een reservering voor een horecaovereenkomst is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 1. Indien een cateringovereenkomst is overeengekomen:
  a. bij annulering meer dan 14 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
  b. bij annulering meer dan 10 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip is de gast 10% van de reserveringswaarde verschuldigd;
  c. bij annulering meer dan 4 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
  d. bij annulering 3 werkdagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
  e. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de gast gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.
 2. Indien geen cateringovereenkomst is overeengekomen:
  a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
  b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

Artikel 7 Annulering door het Facilitair Bedrijf

 1. Het Facilitair Bedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk (bij voorkeur via mail) te kennen heeft gegeven te verlangen dat het Facilitair Bedrijf afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
 2. Het Facilitair Bedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht. Maakt het Facilitair Bedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de gast gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

Artikel 8 Wijzigingen horecaovereenkomst

Krachtens overeenkomst komen partijen het aantal deelnemende/bezoekende personen overeen. Hiervan kan slechts worden afgeweken mits het vijf dagen voorafgaand aan de activiteit wordt gemeld en het aantal personen niet meer divergeert dan tien procent van het aanvankelijk doorgegeven aantal personen. Voor de lunch is deze termijn één dag voorafgaand aan de activiteit (tot uiterlijk 12:00 uur).

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Het Facilitair Bedrijf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in de horecalocatie zijn meegebracht door een gast. De klant vrijwaart het Facilitair Bedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het Facilitair Bedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het Facilitair Bedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
 2. In geen enkel geval is het Facilitair Bedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:
  a. de reserveringswaarde of, indien dat meer is;
  b. het door de verzekeraar van het Facilitair Bedrijf aan het Facilitair Bedrijf ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
  c. de ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
 3. Het Facilitair Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed van het Facilitair Bedrijf of dat anderszins ter beschikking van het Facilitair Bedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Facilitair Bedrijf.
 4. Indien goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook worden gedeponeerd, en/of achtergelaten zonder dat het Facilitair Bedrijf daar weet van heeft, dan is het Facilitair Bedrijf nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan.
 5. Het Facilitair Bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor schade geleden door de gast en/of enige derde, indien en voor zover deze schade op enigerlei wijze verband houdt met de diensten die het Facilitair Bedrijf verleent op basis van de (horeca) overeenkomst die het Facilitair Bedrijf met de klant heeft gesloten, of wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca) dienst werd verleend of moest worden verleend."
 6. De vrijwaringverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.
 7. De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Facilitair Bedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 10 Afrekening en betaling

 1. De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de horecaovereenkomst werd gesloten voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten horecadiensten verleend moet worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) moet(en) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het horecabedrijf op een voor de klant/gast, desnodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief alsmede accijnsverhogingen worden ten allen tijde aan de klant doorberekend.
 2. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.
 3. De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan het Facilitair Bedrijf verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn.
 4. Alle facturen, voor welk bedrag ook, dienen door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het Facilitair Bedrijf te worden voldaan, tenzij contante betaling is overeengekomen. Wanneer contante of betaling met pin is overeengekomen, dient deze direct na afloop te worden voldaan.
 5. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

Artikel 11 Overmacht

 1. Als overmacht voor het Facilitair Bedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Facilitair Bedrijf niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het Facilitair Bedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Facilitair Bedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
 3. Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 1. Ingeval van geschillen tussen het Facilitair Bedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het Facilitair Bedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het Facilitair Bedrijf het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
 2. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
 3. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 13 Gevonden voorwerpen

 1. In het gebouw en zijn aanhorige van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met spoed bij het horecabedrijf te worden ingeleverd.
 2. Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 14 Kurkengeld

 1. Indien de gast en/of klant in de ruimten van het horecabedrijf drank en/of spijzen nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
 2. De in artikel 14.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.