Veel gestelde vragen over nevenwerkzaamheden

Kaders en definities

1. Is de universiteit tegen nevenwerkzaamheden?

Nee. De Radboud Universiteit stimuleert dat haar medewerkers ook buiten de universiteit actief zijn in de maatschappij. Daarom staat de universiteit zeker niet afwijzend tegenover nevenwerkzaamheden, mits dit transparant wordt geregeld. Nederlandse universiteiten hebben drie kerntaken: wetenschappelijk onderzoek doen, wetenschappelijk onderwijs verzorgen en wetenschappelijke kennis van waarde maken voor de samenleving. Op die manier dragen universiteiten bij aan de gemeenschap. Voor de laatste kerntaak, valorisatie, is samenwerking tussen universiteiten en commerciële en niet-commerciële maatschappelijke organisaties van belang. Daarnaast kan het contact tussen praktijk en wetenschap langs de weg van nevenwerkzaamheden het onderzoek en onderwijs bevruchten.

2. Welke kaders gelden bij de Radboud Universiteit voor nevenwerkzaamheden en neveninkomsten?

Leidend is de Sectorale Regeling Nevenwerkzaamheden, die onderdeel is van de  CAO Nederlandse Universiteiten. De universiteit heeft deze regeling integraal overgenomen. Het College van Bestuur heeft nadere beleidsregels vastgesteld:

Als een faculteit of centraal universiteitsonderdeel nader beleid heeft vastgesteld als voorzien in artikel 5 van het Beleidskader nevenwerkzaamheden, kunnen lokaal aanvullende regels gelden. Voor hoogleraren in dienst van het Radboudumc gelden verder:

3. Zijn alle werkzaamheden die niet tot de universitaire functie behoren nevenwerkzaamheden?

Correspondeert met artikel 1 van de regeling.

Ja, alle werkzaamheden die niet tot de universitaire functie behoren zijn nevenwerkzaamheden, ook als de hoofdtaak elders is. Niet alle nevenwerkzaamheden hoeven echter gemeld te worden.
Nevenwerkzaamheden die niet gemeld hoeven worden, zijn nevenwerkzaamheden die klaarblijkelijk geen relatie hebben met de werkzaamheden bij de universiteit, en waarvan het evident is dat zij het belang van de universiteit niet kunnen schaden én die een goede en volledige functievervulling niet in het gedrang kunnen brengen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • bestuur van een sportvereniging
 • werkzaamheden voor een politieke partij
 • werkzaamheden voor een religieuze groepering
 • lidmaatschap van de medezeggenschap of bestuur van een lagere of middelbare school
 • werkzaamheden voor een belangengroepering die zich inzet voor rechten van een bepaalde bevolkingsgroep

Twijfel je of bepaalde nevenwerkzaamheden gemeld moeten worden? Neem dan altijd contact op met je direct leidinggevende over dit onderwerp.

Alle andere nevenwerkzaamheden moeten dus wel worden gemeld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verbondenheid (als advocaat, notaris, fiscalist of adviseur) aan een advocaten-, notaris-, accountants- of belastingadvieskantoor;
 • (onbezoldigde) adviseursfunctie van een commerciële instelling die toepassingen ontwikkelt voor de praktijk;
 • (onbezoldigd) lidmaatschap van een raad van toezicht van een (commerciële) instelling lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht van een beroepsvereniging.

Een bijzondere nevenfunctie in dit verband is een (kader)functie bij een vakbond. Deze functie valt buiten de opgedragen taken van de universitaire functie en zal (grotendeels) binnen werktijd en met behoud van bezoldiging uitgeoefend worden. Om die reden zal deze nevenfunctie gemeld moeten worden en is er ook toestemming voor nodig. Die toestemming zal de werkgever vrijwel altijd moeten geven op grond van het Beleidskader nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit, de CAO en ook het Burgerlijk Wetboek.

4. Wat valt onder de “opgedragen taak” van een persoon?

Correspondeert met artikel 1 van de regeling

Het gaat om de feitelijke structurele opgedragen taken. Dus om de taken, die de werkgever van de werknemer kan verlangen en niet om de wijze waarop een individuele werknemer zijn functie vervult. De basis voor een functiebeschrijving waarin de taken zijn vastgelegd, is het UFO-profiel, aangevuld met specifieke werkzaamheden, kennis en vaardigheden. Input hiervoor kan worden gevonden in o.a. een schriftelijk vastgelegde taak(opdracht), vacaturetekst, schriftelijke afspraken in een jaargesprek, een opgestelde beoordeling e.d. Mocht je vragen over je opgedragen taak of je UFO functieprofiel hebben, dan kun je terecht bij je leidinggevende.

De regeling ziet ook op andere betrokkenen (bijv. iemand zonder dienstverband, maar met aanstelling als bijzonder hoogleraar). Onder opgedragen taken van deze personen vallen de met hem/haar gemaakte afspraken over het verrichten van bepaalde taken.

5. Wat valt er onder “nevenwerkzaamheden”?

Correspondeert met artikel 1 van de regeling.

Voor iedereen die een aanstelling heeft bij de Radboud Universiteit vallen onder nevenwerkzaamheden alle werkzaamheden die niet volgen uit de taakomschrijving vanuit de Radboud Universiteit (en eventueel het Radboudumc). Voor hoogleraren en ander WP kunnen in het bijzonder de volgende vragen aan de orde zijn:

 1. Is deelname aan een wetenschappelijke commissie of overlegorgaan een nevenactiviteit?
  Nee, in eerste instantie niet. Dit zijn werkzaamheden die behoren tot de universitaire functie. Maar er kan wel sprake zijn van een 'grijs' gebied, dus je doet er goed aan bij twijfel voor de zekerheid toestemming aan te vragen, zodat de decaan (bij wetenschappelijk personeel) of directeur (bij ondersteunend beleidspersoneel) en de afdeling HR mee kunnen denken over mogelijke risico's aangaande belangenverstrengeling en wetenschappelijke integriteit. Wanneer de deelname aan jou is opgedragen, is het onderdeel van je functie en geen nevenwerk.
  Zet activiteiten zoals deelname aan commissies of overlegorganen in ieder geval op je profielpagina.
 2. Is (hoofd)redactiewerk en reviewen van artikelen een nevenactiviteit?
  Nee, in eerste instantie niet. Dit zijn werkzaamheden die behoren tot de universitaire functie. Maar er kan wel sprake zijn van een 'grijs' gebied, dus je doet er goed aan bij twijfel voor de zekerheid wel toestemming aan te vragen, zodat de decaan (bij wetenschappelijk personeel) of directeur (bij ondersteunend beleidspersoneel) en de afdeling HR mee kunnen denken over mogelijke risico's aangaande belangenverstrengeling en wetenschappelijke integriteit. Wanneer de deelname aan jou is opgedragen, is het onderdeel van je functie en geen nevenwerk.
  Zet activiteiten zoals redactiewerk in ieder geval op jouw profielpagina.
 3. Valt het schrijven van artikelen voor een krant of tijdschrift e.d. onder
  nevenwerkzaamheden? Of het geven van een deskundige mening op radio of tv?
  In de UFO-profielen van hoogleraren, maar ook bijvoorbeeld in die van een UHD of UD is de taak ‘uitdragen van wetenschappelijke kennis en inzichten’ opgenomen. Daaronder vallen de hierboven genoemde werkzaamheden. Deze zijn daarom functionele werkzaamheden en de inkomsten die ervoor worden verkregen, komen ten goede aan de universiteit.

6 Zijn werkzaamheden voor derden altijd nevenwerkzaamheden of kunnen ze ook tot de universitaire functie behoren?

Werkzaamheden voor derden kunnen deel uitmaken van de universitaire taak. Deze functionele werkzaamheden voor derden kunnen zowel werkzaamheden betreffen die tegen een kostendekkend tarief aan derden worden aangeboden (zoals derde geldstroomonderzoek, extra curriculair onderwijs, contractonderzoek) als werkzaamheden waarvoor geen vergoeding wordt verkregen (zoals lidmaatschap visitatiecommissie). Dergelijke werkzaamheden voor derden worden bij voorkeur geregeld in een overeenkomst tussen de Radboud Universiteit en de derde.

7 De omvang van mijn werkzaamheden elders is groter dan die bij de universiteit, wat zijn dan de nevenwerkzaamheden?

Correspondeert met artikel 1 van de regeling.

Je werkzaamheden elders zijn jouw nevenwerkzaamheden. Dit betekent dat er toestemming en publicatie op je profielpagina is vereist. Dit klinkt mogelijk onlogisch, omdat een aanstelling elders uw hoofdactiviteit is. Om de wetenschappelijke integriteit van de universiteit te waarborgen, is de vereiste toestemming en publicatie echter essentieel. Voor deze werkzaamheden volg je het bepaalde in de regeling en vraagt, wanneer van toepassing, toestemming en worden deze nevenwerkzaamheden gepubliceerd.

Melding en toestemming

8 Ik ben maar voor maximaal 6 maanden werkzaam bij de universiteit, moet ik dan ook mijn nevenwerkzaamheden melden?

Correspondeert met artikel 6 van de regeling.

Nee, om de administratie voor zo een kort termijn niet onnodig te belasten, hoef je dan nevenwerkzaamheden in beginsel niet te melden, tenzij de nevenwerkzaamheden:

 1. De wetenschappelijke, organisatorische en/of zakelijke belangen van de universiteit kunnen schaden;
 2. Een goede en volwaardige uitoefening van de universitaire functie kunnen
  belemmeren;
 3. Strijdig zijn met het aanzien van de instelling;
 4. Belangenverstrengeling met universiteitswerkzaamheden als gevolg kunnen hebben.

Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het maken van deze afweging. Je doet er goed aan bij twijfelgevallen contact op te nemen met je leidinggevende.

Nota bene! Let op dat bij eventuele verlenging van jouw aanstelling, die er toe leidt dat je langer dan 6 maanden in dienst bent, je per de datum van de verlenging alsnog jouw nevenwerkzaamheden aanmeldt!

9 Ik krijg geen inkomsten voor mijn nevenwerkzaamheden. Hoef ik de werkzaamheden dan niet te melden?

Correspondeert met artikel 5 van de regeling.

Geen inkomsten betekent niet automatisch dat de nevenwerkzaamheden niet gemeld hoeven te worden. Behalve geld kunnen er andere redenen zijn waarom de (wetenschappelijke) belangen van de universiteit of een goede uitoefening van de functie worden geschaad, bijvoorbeeld door een te groot tijdsbeslag.

Zo kan ook het oprichten van een rechtspersoon of het betrokken zijn als bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder bij een andere organisatie reden zijn om het te melden bij de universiteit. Er kan immers sprake zijn van een uitgestelde beloning of van een mogelijke belangenverstrengeling.

10 Ik heb al nevenwerkzaamheden in Metis gemeld. Moet ik deze alsnog melden?

Ja, je moet alsnog melden. De melding in Metis heeft een specifiek doel en staat los van de melding van nevenwerkzaamheden bij de universiteit. Deze registratie is (vooralsnog) niet gekoppeld aan de universitaire melding en registratie. Wetenschappers leggen academische en/of maatschappelijke nevenfuncties vast in RIS/Metis met als doel in het bijzonder de SEP rapportage. Het gaat hier specifiek om nevenfuncties die bijdragen aan de bevestiging en erkenning van de kwaliteit van het academische werk.

11 Ik ben niet in dienst van de universiteit. Moet ik mijn nevenwerkzaamheden melden?

Correspondeert met artikel 2 van de regeling.

De regeling en daarmee de meldingsplicht geldt voor iedereen die verbonden is aan de universiteit. Dit betreft naast iedereen met een dienstverband ook:

 1. persoon zonder dienstverband aan universiteit, maar met een hoogleraarsbenoeming van College van Bestuur (zoals bijzonder hoogleraar);
 2. personen waar deze regeling door het College van Bestuur van toepassing op is verklaard;

Voor hoogleraren met een dienstverband bij het Radboudumc geldt in principe de regeling ook, maar hier is een regeling met het Radboudumc getroffen (zie veel gestelde vraag 13).

12 Moet ik als bijzonder hoogleraar mijn nevenwerkzaamheden melden?

Correspondeert met artikel 2 van de regeling.

Een bijzonder hoogleraar heeft geen dienstverband bij de universiteit en is niet door de universiteit benoemd. De bijzonder hoogleraar heeft een arbeidsrelatie (arbeidsovereenkomst) met de organisatie die de leerstoel heeft gevestigd. De benoeming tot bijzonder hoogleraar is een benoeming door de organisatie, maar wel na toestemming van de universiteit.

In de sectorale regeling nevenwerkzaamheden universiteiten is opgenomen dat de bijzonder hoogleraar, ook al heeft hij geen dienstverband met de universiteit, nevenwerkzaamheden moet melden. De reden hiervoor is dat op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de bijzonder hoogleraar verantwoordelijk is voor het onderwijs aan een universiteit. De onderzoekstaak is niet geregeld in de WHW. Toch is de praktijk dat de bijzonder hoogleraar een verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een leeropdracht.

Wat zijn de nevenwerkzaamheden van de bijzonder hoogleraar?
Dit zijn de werkzaamheden uit de hoofdfunctie en overige activiteiten die worden uitgeoefend en geen onderdeel zijn van de leeropdracht van het bijzonder hoogleraarschap.

13 Ik ben in dienst bij het Radboudumc en heb een onbetaalde hoogleraar aanstelling bij de Radboud universiteit. Moet ik mijn nevenwerkzaamheden melden?

Correspondeert met artikel 2 van de regeling.

Voor hoogleraren met een dienstverband bij het Radboudumc geldt de regeling in principe ook (zie veel gestelde vraag 11), maar hier is een regeling met het Radboudumc getroffen. Melding en toestemming loopt via het management van het Radboudumc, van waaruit de gegevens worden doorgegeven voor de registratie bij de Radboud Universiteit en voor publicatie op het medewerkersprofiel.

Wat zijn de nevenwerkzaamheden van de medisch onbezoldigd hoogleraar?
Alle taken die niet volgen uit de taakomschrijving vanuit de universiteit en het universitair medisch centrum.

14 Heb ik altijd toestemming nodig voor mijn nevenwerkzaamheden?

Correspondeert met artikel 8 - 13 van de regeling.

Ja, voor alle nevenwerkzaamheden die gemeld moeten worden is toestemming nodig. Toestemming wordt in beginsel gegeven tenzij:

 1. de wetenschappelijke, organisatorische en/of zakelijke belangen van de universiteit geschaad kunnen worden;
 2. de nevenwerkzaamheden een goede en volledige uitoefening van de functie aan de universiteit belemmeren;
 3. de nevenwerkzaamheden strijdig zijn met het aanzien van de instelling;
 4. (de schijn van) belangenverstrengeling met universiteitswerkzaamheden aanwezig is.

Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verboden.

15 Welke nadere voorwaarden kunnen aan mijn nevenwerkzaamheden worden gesteld?

Correspondeert met artikel 12 van de regeling en de artikelen 4 t/m 6 van het Beleidskader nevenwerkzaamheden

Als toestemming kan worden verleend (zie voor de criteria veel gestelde vraag 14), dan kunnen daar nadere voorwaarden aan worden gesteld. Voorwaarden die aan het verlenen van toestemming kunnen worden verbonden zijn onder meer:

 1. vermindering van de omvang van het dienstverband;
 2. verrekening van vakantie-uren;
 3. de periode waarvoor de toestemming geldt;
 4. een aan de universiteit te betalen vergoeding, indien bij het verrichten van nevenwerkzaamheden met toestemming op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van faciliteiten of capaciteit van de universiteit;
 5. verrekening van (een deel van) de neveninkomsten.

16 Ik werk in deeltijd of op wisselende werktijden. Wanneer vallen mijn nevenwerkzaamheden buiten werktijd?

Correspondeert met artikel 5 van de sectorale regeling en artikel 4 van het Beleidskader nevenwerkzaamheden

Onder werktijd wordt hier verstaan het aantal uren dat volgens de arbeidsovereenkomst wekelijks moet worden gewerkt.

17 Hoe meld ik en vraag ik toestemming voor nevenwerkzaamheden of wijzigingen daarin?

Correspondeert met artikel 8-13 van de regeling.

Met je leidinggevende bepreek je de nevenwerkzaamheden die je gaat verrichten of de veranderingen in (aspecten van) de nevenwerkzaamheden die je al verricht. Dit doe je voordat je met de nevenwerkzaamheden begint of de veranderingen zich voordoen. Vervolgens kun je via het digitale aanmeldingsformulier (onderdeel van het medewerkersprofiel; <link>) jouw nevenwerkzaamheden officieel melden.

Je geeft in het digitale formulier toestemming voor registratie en publicatie. Het bevoegd gezag (meestal de decaan of directeur) geeft toestemming, al dan niet onder voorwaarden, of weigert toestemming voor de door jou gemelde nevenwerkzaamheden. De direct leidinggevende krijgt eerst bericht van de melding en adviseert het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is:

 • het College van Bestuur voor decanen en andere leden van het faculteitsbestuur, de secretaris van het college, de directeur van Radboud Services en de directeuren van Donders Instituut en Radboud Docenten Academie;
 • de decaan voor hoogleraren en alle overige medewerkers binnen de faculteit;
 • de secretaris van het college voor de medewerkers van het Bestuursbureau;
 • de directeur Radboud Services voor de divisiedirecteuren van Radboud Services;
 • de divisiedirecteuren van Radboud Services voor de medewerkers van hun divisie;
 • de directeur van het Donders Instituut en de directeur van de Radboud Docenten Academie voor alle medewerkers van hun betreffende onderdelen.

Dit besluit wordt digitaal aan jou bevestigd en opgenomen in je personeelsdossier. Tegen dit besluit kan op de gebruikelijke wijze bezwaar gemaakt worden. Het bevoegd gezag laat zich bij de beslissing adviseren door de direct leidinggevende van de medewerker die toestemming vraagt.

18 Een medewerker komt nieuw in dienst, hoe start dan de meldings- en toestemmingsprocedure?

Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij in de selectieprocedure aftast en/of bespreekt in hoeverre er nevenwerkzaamheden zijn die problemen kunnen veroorzaken. Bij aanbieding van de arbeidsovereenkomst en het dienstverband wordt er in een begeleidende brief op gewezen dat de nieuwe medewerker voor eventuele nevenwerkzaamheden toestemming moet vragen via het digitale aanmeldingsformulier (onderdeel van het medewerkersprofiel; <link>). Eventuele wijzigingen daarna moet je zelf melden.

19 Mag ik iemand anders, bijvoorbeeld mijn secretaresse, mijn nevenwerkzaamheden laten invoeren?

Dat mag, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor de melding. Daarbij is van belang dat je de melding zelf autoriseert via jouw login.

20 Ik doe veel kleine klussen, daar kun je toch onmogelijk telkens toestemming voor aanvragen?

Om de wetenschappelijke integriteit zo goed mogelijk te bewaken, is het essentieel dat de wetenschappelijke gemeenschap zo transparant mogelijk rapporteert over nevenwerkzaamheden. Om die reden is toestemming voor nevenwerkzaamheden, ook in het geval van kleine klussen, essentieel. Probeer zo veel mogelijk vooraf te melden, en update te allen tijde jouw persoonlijke profielpagina.

Stel dat het wegens bijzondere en niet aan jou te wijten omstandigheden niet lukt om vooraf toestemming te vragen, dan is het essentieel dat je dit zo spoedig mogelijk achteraf doet. Mocht je verzoek afgewezen worden, dan dien je deze nevenwerkzaamheden te staken.

Indien je regelmatig lezingen of presentaties geeft die niet tot jouw reguliere taak voor de universiteit behoren (bijvoorbeeld omdat je dat buiten werktijd doet en/of daar een aparte vergoeding voor ontvangt), dan kan in algemene zin toestemming worden gevraagd om (eventueel onder voorwaarden) lezingen te geven zonder dat per lezing een melding vereist is. In het jaargesprek geef je bij het bespreken van de nevenwerkzaamheden achteraf inzicht in de gegeven lezingen.

21 Worden posities in openbaar bestuur toegestaan door de werkgever als nevenwerkzaamheid?

Correspondeert met artikel 10 van de regeling.

De universiteit geeft altijd toestemming voor de uitoefening van verkozen functies in openbaar bestuur, zoals bijvoorbeeld de gemeenteraad. Dit is jouw democratisch recht. Wel moeten deze functies gemeld worden.

22 Moet ik mijn nevenwerkzaamheden in het jaargesprek bespreken?

Correspondeert met artikel 19 van de regeling.

Ja. De nevenwerkzaamheden vormen een vast gespreksonderwerp in het jaargesprek met de leidinggevende. Hier kan worden besproken of er nog wijzigingen zijn opgetreden of worden verwacht en of alle gegevens en afspraken nog actueel zijn. Zo nodig kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het melden van mutaties via het digitale formulier bij het medewerkersportaal <link>.

Neveninkomsten

23 Ik heb nevenwerkzaamheden waar ik inkomsten uit ontvang, moet ik dit melden aan de universiteit?

Correspondeert met artikel 14d van de regeling.

Ja, indien je een beloning ontvangt voor jouw nevenwerkzaamheden, moet je dit melden aan de universiteit. (artikel 14 van de regeling.) Uitzonderingen hierop zijn eventuele vergoedingen voor nevenwerkzaamheden die niet gemeld hoeven te worden (zie veelgestelde vraag 3). Onder neveninkomsten worden ook uitgestelde inkomsten verstaan (artikel 3 sectorale regeling), hierbij valt te denken aan aandelen en andere financiële belangen. Het primaire belang van het melden is het in kaart brengen van (mogelijke) belangenverstrengeling; het is niet het geval dat gemelde neveninkomsten automatisch ten goede komen aan de universiteit.

24 Vallen inkomsten uit deelneming in een spin-off ook onder neveninkomsten?

Correspondeert met artikel 3 en 12a van de regeling.

Ja. Onder neveninkomsten worden ook uitgestelde inkomsten verstaan (artikel 3 sectorale regeling), hierbij valt te denken aan aandelen en andere financiële belangen. Het primaire belang van het melden van neveninkomsten is het in kaart brengen van (mogelijke) belangenverstrengeling; het is niet het geval dat gemelde neveninkomsten automatisch ten goede komen aan de universiteit.

De Radboud Universiteit kent een aparte regeling voor spin-offs.

25 Welk deel van mijn neveninkomsten mag ik houden?

Correspondeert met artikel 12a van de regeling en de artikelen 4 lid 2c, 5 en 6 van het Beleidskader nevenwerkzaamheden

De betrokkene mag de inkomsten uit nevenwerkzaamheden zelf houden indien één of meerdere van de volgende omstandigheden aan de orde zijn:

 1. de functie bij de universiteit omvat minder dan 50% van de totale arbeidsduur van betrokkene 1;
 2. de nevenwerkzaamheden hebben geen of een beperkte relatie met de werkzaamheden voor de universiteit;
 3. de bruto neveninkomsten bedragen over een kalenderjaar hetzelfde of minder dan het bruto maandsalaris bij de universiteit.

Er is een relatie tussen de nevenwerkzaamheden en de werkzaamheden bij de universiteit als de nevenwerkzaamheden direct voortvloeien uit de aanstelling bij de universiteit. Werkzaamheden waarvan men mag aannemen dat men die zonder de aanstelling bij de universiteit ook wel zou doen, vallen daar niet onder.

Als je bij de nevenwerkzaamheden gebruik maakt van faciliteiten van de Radboud Universiteit kan worden afgesproken dat je daar een vergoeding voor afdraagt die in verhouding staat tot de gebruikte faciliteiten.

Als een faculteit of dienst zelf nader beleid heeft opgesteld, kunnen nog andere regels van toepassing zijn. Raadpleeg daarvoor je leidinggevende of personeelsafdeling.

Bij een dienstverband bij de Radboud Universiteit geldt voor bestuurders met zeggenschap over de instelling de Wet Normering Topinkomens (WNT). De norm voor de Radboud Universiteit wordt jaarlijks berekend. Alle neveninkomsten boven de WNT norm worden afgedragen. Maar inkomsten uit een eigen bedrijf vallen niet onder de WNT norm (tenzij het een gelieerde rechtspersoon betreft) en tellen derhalve niet mee in de berekening.

1Totale arbeidsduur binnen en buiten de Radboud Universiteit

26 Kunnen nevenwerkzaamheden worden geweigerd vanwege de omvang of de neveninkomsten?

De omvang van de nevenwerkzaamheden of de hoogte van de vergoeding zijn als zodanig geen reden om nevenwerkzaamheden niet toe te staan. Per situatie moet worden bezien of de omvang (in tijd) een goede en volledige vervulling van de universitaire functie belemmert. Hoewel de Arbeidstijdenwet niet op alle functies van toepassing is, geeft die wel een goede indicatie over verantwoorde werktijden: per 16 weken niet meer dan 48 uur per week werken.

De neveninkomsten mag iemand zelf houden als de universitaire functie minder omvat dan 50% van de totale arbeidsduur van betrokkene , als de nevenwerkzaamheden geen of een beperkte relatie hebben met de universitaire functie of als de neveninkomsten per kalenderjaar niet hoger zijn dan een bruto maandsalaris bij de universiteit. Zie ook hiervoor bij vraag 25.

Registratie en publicatie

27 Mag de werkgever een register van nevenwerkzaamheden bijhouden?

Correspondeert met artikel 14 en 15 van de regeling.

De werkgever mag dit doen, maar moet de medewerker wel om toestemming vragen om de nevenwerkzaamheden te registreren. Deze toestemming wordt éénmalig gevraagd voor diverse registraties die de werkgever moet bijhouden en waar de medewerker in het kader van de AVG toestemming voor moet geven.

28 Moet ik mijn nevenwerkzaamheden verplicht publiceren op het medewerkersportaal?

Correspondeert met artikel 16 van de regeling.

Ja, dit is in het kader van transparantie verplicht voor hoogleraren, overig wetenschappelijk personeel en voor directeuren uit het ondersteunend- en beheerspersoneel. Bij de melding geef je hiervoor in het digitale formulier toestemming. In bijzondere gevallen kan door de werkgever om zwaarwegende omstandigheden ontheffing voor publicatie worden gegeven (artikel 15). Je moet hier zelf gemotiveerd om vragen.

29 Wat wordt op het medewerkersprofiel gepubliceerd?

Correspondeert met artikel 16 van de regeling.

Bekendmaking ervan maakt nevenwerkzaamheden inzichtelijk voor de buitenwereld en draagt bij aan het publiek vertrouwen in de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de wetenschap. Uitsluitend de naam van de instantie(s) waarvoor de nevenwerkzaamheden worden verricht en de aard van de werkzaamheden worden vanuit het systeem toegankelijk gemaakt via het medewerker profiel op de website van de Radboud Universiteit. Eventuele inkomsten uit die nevenwerkzaamheden worden dus niet gepubliceerd.

Overige vragen

30 Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Als je twijfelt of nevenwerkzaamheden gemeld moeten worden of als je vragen hebt over de nadere voorwaarden, dan is je direct leidinggevende de eerst aangewezen contactpersoon.

Voor procedurele vragen kun je je wenden tot de secretaris van jouw faculteit/ instituut.