Rian Bobbink over hoe de Ondernemingsraad het verschil maakt

Rian Bobbink
Door de OR ben ik in staat om een verschil te maken
Naam
Rian Bobbink
Huidige functie
Lid OR

Als lid van de ondernemingsraad (OR) van de Radboud Universiteit (RU) denkt Rian Bobbink mee en beslist hij soms over kwesties die de hele universiteit raken. Van de identiteit van de organisatie tot gedragscodes en onderwijsvisies, de onderwerpen waar de OR zich over buigt zijn heel breed. In een interview vertelt Bobbink over zijn rol, de onderwerpen waarover de OR adviseert en hoe hij ervoor zorgt dat hij als OR-lid invloed heeft en het verschil kan maken.

Breed scala aan onderwerpen

Een van de eerste vragen die we stelden, was welke thema's en onderwerpen er precies aan bod komen bij de OR. "Het is heel breed", legt het OR-lid uit. "Bijvoorbeeld hebben we laatst een gesprek gehad met het college van bestuur over onze identiteit van onze universiteit. Een ander belangrijk thema is de introductie van een gedragscode bij ons op de universiteit. Binnenkort staat de universitaire onderwijsvisie op het programma."

Daarom is het belangrijk om je aandacht te richten op de onderwerpen waar je het meest van waarde kunt zijn. Bobbink bekijkt per vergadering welke onderwerpen relevant zijn en waar hij een waardevolle bijdrage aan kan leveren. Door te focussen op de belangrijke onderwerpen kan hij effectiever bijdragen aan de besluitvorming.

Invloed uitoefenen en (on)gevraagd advies geven

Maar hoe zorg je ervoor dat je invloed hebt en het verschil kunt maken als lid van de OR? Daar zijn verschillende manieren voor, legt Rian Bobbink uit. De meest directe manier is het uitoefenen van het instemmingsrecht op bepaalde kwesties die voor de OR komen. Dit betekent dat een beslissing niet genomen kan worden zonder de instemming van de OR. In zo’n geval is het voor de hand liggend om voor of tegen te stemmen. De OR heeft echter de mogelijkheid om uitvoerig overleg te voeren om het standpunt te bepalen en kan soms voorwaarden stellen aan het verlenen van instemming. Op die manier kan de OR invloed uitoefenen op de beslissing.

Een andere manier waarop de OR invloed kan uitoefenen is door onderwerpen aan te kaarten in de rondvraag. Hoewel het college van bestuur niet verplicht is om hierop te reageren, kan het soms leiden tot resultaten. Een derde manier om invloed uit te oefenen is door ongevraagd advies te geven. Op dossiers waar de OR geen zeggenschap over heeft, kan de OR toch een advies uitbrengen als zij van mening zijn dat er zaken anders zouden moeten.

Een waardevolle bijdrage

Een van de grootste prestaties van de OR in de afgelopen anderhalf jaar was volgens Rian de ontwikkeling van de gedragscode. "Ik denk dat we als ondernemingsraad een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de gedragscode", aldus Bobbink. "Het interessante en leuke was dat iedereen het erover eens was dat er een gedragscode moest komen, maar er wel meningsverschillen bestonden over de inhoud en formulering ervan. Uiteindelijk hadden we allemaal hetzelfde doel en besefte iedereen het belang ervan, waardoor we goed konden samenwerken om tot een goed resultaat te komen. En daar ben ik trots op."

De ervaring van Bobbink in de OR

Als medewerker op een universiteit krijg je dagelijks te maken met de gang van zaken binnen jouw eigen faculteit. Maar wat als je benieuwd bent naar wat er op universiteitsbreed niveau speelt? Dat was precies de motivatie van Rian Bobbink om zichzelf verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad.

Tijdens deze ervaring heeft hij ontdekt welke thema's er spelen en hoe deze zich verhouden tot andere universiteiten in Nederland. Maar nog belangrijker, hij heeft een beter begrip gekregen van de dynamiek tussen de centrale overkoepelende organisatie en de faculteiten. Voorheen was hij zich hier niet zo van bewust, maar nu begrijpt hij beter hoe deze twee lagen met elkaar samenwerken en hoe beslissingen worden genomen. Deze ervaring heeft hem persoonlijk veel geleerd en heeft zijn blik op de universiteit verbreed.

Waarom jezelf verkiesbaar stellen?

Rian Bobbink ziet deelname aan de OR als een unieke kans om mee te denken en invloed uit te oefenen op beslissingen die de hele universiteit aangaan. Het gaat niet alleen om persoonlijke ambitie, maar ook om het vertegenwoordigen van de stem van je eigen faculteit en bijdragen aan de koers die de universiteit vaart. Het is een kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan een betere universiteit voor alle medewerkers en studenten.

Stel je kandidaat!

De OR is erg belangrijk voor de besluitvorming van de universiteit. Rian Bobbink heeft laten zien dat je als lid niet alleen advies kunt geven, maar ook echt kunt helpen bij belangrijke zaken, zoals de ontwikkeling van een gedragscode. Wil jij ook een bijdrage leveren aan de toekomst van de universiteit? Tussen 12 april en 5 mei 2023 kunnen medewerkers zich verkiesbaar stellen voor de OR.