Search

Leveringsvoorwaarden

Product(en) bestellen

 1. Het Centrum Kunsthistorische Documentatie (verder aangeduid met CKD) is een instituut voor beeldresearch, in dit kader de opdracht-uitvoerende instantie.
 2. De opdrachtgever is de persoon of instelling die een verzoek om beeldmateriaal bij het CKD indient.
 3. Een opdracht wordt pas in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk bevestigd is.
 4. Prijzen zijn exclusief 21% BTW
 5. Beeldmateriaal wordt verzonden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 6. De geleverde afbeelding mag uitsluitend en eenmalig worden gebruikt voor het doel waarvoor de afbeelding is aangevraagd. Betaling dient binnen 4 weken na ontvangst van de afbeelding te zijn voldaan.
 7. De opdrachtgever mag slechts tot openbaarmaking en/of vermenigvuldiging van de door het CKD geleverde afbeelding overgaan na verkregen toestemming van de auteursrechthebbende, indien deze bekend is. Het behoort tot de verantwoordelijkheden van het CKD de auteursrechthebbende te achterhalen. Mocht het CKD daar niet in slagen dan is het voor risico van de opdrachtgever het beeld te gebruiken. Indien zich dan alsnog een auteursrechthebbende meldt met een claim, dan zal het CKD  eventuele kosten doorberekenen aan de opdrachtgever.
 8. Indien de auteursrechten bij het CKD berusten, dan is het CKD gerechtigd deze rechten te innen. Het CKD zal voor de prijsstelling zoveel mogelijk aansluiten bij de prijzen van Fotoanoniem, doch is te allen tijde gerechtigd van deze prijzen af te wijken.
 9. De afbeelding mag niet worden gepubliceerd op een wijze waardoor inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van de auteursrechthebbende of op de rechten van een eventueel geportretteerde.
 10. Bronvermelding is verplicht. Het CKD levert de bronvermelding.Deze dient letterlijk in de publicatie te worden overgenomen. De boete voor het niet correct opnemen van de opgegeven bronvermelding bedraagt minimaal € 250,- en maximaal € 2000,-.
 11. Bij publicatie van de geleverde afbeelding verbindt de opdrachtgever zich om per omgaande en zonder verdere kostenberekening twee bewijsexemplaren van de publicatie aan het CKD te doen toekomen. Het is de verantwoordelijkheid van het CKD één van deze exemplaren door te sturen naar de beeldleverancier.
 12. Indien beelden van derden worden betrokken gelden naast de leveringsvoorwaarden van het CKD ook de leveringsvoorwaarden van deze derden.

Ja, ik ga akkoord                                                         Nee, ik ga niet akkoord