Search

Over het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland

Hoewel Frankrijk de derde handelspartner is van Nederland en de opkomende economieën in Franstalig Afrika veel mogelijkheden bieden voor Nederlandse bedrijven, bestaat er in ons land een aantoonbaar gebrek aan taalkennis en culturele expertise die noodzakelijk zijn om doeltreffend zaken te kunnen doen in deze gebieden. Als KFN willen we in deze behoefte voorzien door expertise op dit terrein te bundelen en te verspreiden.

Een tweede reden voor het oprichten van het KFN is de bijzondere geschiedenis die het Nederlandse en Franse taalgebied sinds de Bourgondische tijd met elkaar verbindt. In de achttiende eeuw werden de belangrijkste werken van de Franse Verlichting vanuit de Republiek verspreid. In de twintigste eeuw waren Frankrijk en Nederland samen de grondleggers en later steunpilaren van de Europagedachte. Deze gedeelde geschiedenis betekent o.a. dat Nederlandse archieven en bibliotheken nog talloze schatten herbergen die een licht werpen op belangrijke historische ontwikkelingen. Het KFN streeft ernaar dergelijk onderzoek te stimuleren en de resultaten ervan zichtbaar te maken.

Ten derde constateren wij dat het draagvlak voor onderwijs in de Franse taal in Nederland afneemt. De positie van het Frans in het voortgezet onderwijs staat ter discussie en het aantal examenkandidaten daalt. Als KFN zetten we ons, samen met diverse partners uit de onderwijswereld, actief in om het onderwijs in de Franse taal als vanzelfsprekend onderdeel van het curriculum te behouden en de kwaliteit ervan te versterken.

Wat doet het KFN?

Het Kenniscentrum vervult in de eerste plaats een netwerkfunctie voor mensen die zich professioneel met de Franse taal of de Franstalige wereld bezighouden. Het KFN heeft circa 600 leden; naast wetenschappers zijn dat vooral docenten, vertalers, journalisten en ondernemers.

Het KFN stimuleert, bundelt en verspreidt de resultaten van onderzoek op het gebied van Frankrijk en de Franstalige wereld. Het streeft ernaar interdisciplinaire samenwerkingsverbanden te creëren binnen de universitaire gemeenschap en met relevante maatschappelijke partners. Het Kenniscentrum brengt de bestaande expertise op dit terrein in kaart, zodat het ook een doorwijsfunctie kan vervullen bij het beantwoorden van vragen vanuit het maatschappelijke veld.

Het KFN telt onder haar leden een groot aantal tolken en vertalers die aangeven dat zij behoefte hebben aan nascholing op het gebied van Franse taal en cultuur. Wij voorzien in die behoefte door het organiseren van een jaarlijks congres, lezingen en vakspecifieke themadagen.

Het KFN maakt zich hard voor de versterking van het onderwijs in de Franse taal op alle niveaus. Wij participeren in de Table ronde pour le francais (die onder meer de Dag van de Franse taal organiseert) en in de Visiegroep Buurtalen.