Zoek in de site...

Algemene voorwaarden

1. Definities

1. Activiteit: hiermee wordt onder andere verwezen naar de opleidingen met open inschrijving en de maatwerkopleidingen aangeboden door Radboud Management Academy.
2. Overeenkomst: de overeenkomst aangaande elke handeling of verrichting met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een Activiteit, dan wel de overeenkomst tot het volgen van de Activiteit in de meest ruime zin, welke de Contractspartij of Deelnemer met Radboud Management Academy is aangegaan.
3. Deelnemer: persoon die zich inschrijft voor een Activiteit bij Radboud Management Academy. Bij inschrijving voor de deeltijdmaster Bedrijfskunde wordt de persoon met student aangeduid.
4. Contractspartij: Partij die een Overeenkomst aangaat met Radboud Management Academy ten behoeve van een Activiteit.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Partijen waarop Radboud Management Academy deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3. Algemeen

1. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Radboud Management Academy is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het door Radboud Management Academy aangekondigde tijdstip.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractspartij die mogelijk op de onderhavige contractuele verhouding betrekking zouden kunnen hebben, worden hierbij expliciet verworpen en zijn niet van toepassing.
4. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. In geval van strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst.

4. Offertes

1. De aanbiedingen en offertes van Radboud Management Academy zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen na dagtekening daarvan, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle offertes van Radboud Management Academy, waaronder ook begrepen de door Radboud Management Academy opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door Radboud Management Academy worden herroepen tot het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.

5. Prijzen

1. De vermelde prijzen in een offerte zijn vrijgesteld van btw.
2. Radboud Management Academy is bevoegd de prijzen te allen tijde te wijzigen, met inachtneming dat na bevestiging van een Activiteit de op dat moment geldende prijs geldig blijft, tenzij de Activiteit naar een andere datum wordt verschoven. Offertes zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

6. Aanmelding en toelating voor een Activiteit

1. Aanmelding voor een Activiteit dient te geschieden door een aanmeldformulier volledig en juist ingevuld aan Radboud Management Academy te verstrekken.
2. Radboud Management Academy kan toelatingseisen stellen aan de Deelnemer. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of (werk)ervaring. Om vast te stellen of de Deelnemer voldoet aan de toelatingseisen kan Radboud Management Academy contact opnemen met de Deelnemer.
3. De Overeenkomst tussen de Deelnemer en Radboud Management Academy komt tot stand nadat Radboud Management Academy de aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd aan de Deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats als aan de voorwaarden voor de Activiteit door de Deelnemer is voldaan, waaronder (doch niet uitsluitend) het voldoen aan de toelatingseisen die Radboud Management Academy stelt en het definitieve doorgaan van de Activiteit.
4. Het is niet mogelijk telefonisch aan te melden voor een Activiteit.
5. Indien de Deelnemer bij de aanmelding heeft aangegeven dat het tarief voor een Activiteit door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient deze tevens de volledige naam en adresgegevens van deze instantie, alsook de naam en het e-mailadres van de contactpersoon in te vullen. De factuur wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd, op naam van de Deelnemer. De Deelnemer blijft Partij bij deze Overeenkomst en daarmee verantwoordelijk voor de betaling van het tarief.
6. Radboud Management Academy behandelt aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Indien plaatsing van een Deelnemer niet mogelijk is, ontvangt de betreffende Deelnemer daarvan (elektronisch, schriftelijk of telefonisch) bericht.
7. Ongeveer vier weken voor aanvang van een activiteit ontvangt de Deelnemer nadere informatie over de doorgang en inhoud van een Activiteit.
8. Indien bij een Activiteit aparte aanmeldformulieren en/of -procedures van toepassing zijn, staat dit bij het betreffende aanmeldformulier.

7. Betalingsvoorwaarden

1. Radboud Management Academy factureert, via de centrale debiteurenadministratie van de Radboud Universiteit, voorafgaand aan de aanvangsdatum danwel kort na aanvang van de Activiteit. Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Radboud Management Academy kenbaar te worden gemaakt, maar schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De Deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de uiterste betaaldatum. Radboud Management Academy zendt na het verstrijken van die datum, via de centrale debiteurenadministratie van de Radboud Universiteit, een betalingsherinnering en geeft de Deelnemer de gelegenheid om binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.
3. Voldoet de Deelnemer niet alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) binnen de gegunde 10- werkdagentermijn, dan is de centrale debiteurenadministratie gemachtigd een incassoprocedure op te starten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Deelnemer.
4. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Radboud Management Academy te allen tijde bindend.

8. Uitvoering

1. Radboud Management Academy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Radboud Management Academy heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de Activiteit, en bewaakt de kwaliteit.
3. De Contractspartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Radboud Management Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Radboud Management Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Radboud Management Academy zijn verstrekt, heeft Radboud Management Academy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Radboud Management Academy gebruikelijke tarieven aan de Contractspartij in rekening te brengen. Radboud Management Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Radboud Management Academy is uitgegaan van door de Contractspartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Radboud Management Academy naar objectieve maatstaven kenbaar behoorde te zijn.

9. Annulering van de Activiteit door de Deelnemer

1. De Deelnemer kan zijn aanmelding voor een Activiteit te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen herroepen, zolang de aanmelding niet is bevestigd door Radboud Management Academy. Indien zijn aanmelding door Radboud Management Academy is bevestigd, kan de Deelnemer de overeenkomst kosteloos ontbinden en zijn inschrijving beëindigen zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na de datum van bevestiging door Radboud Management Academy. Indien de Deelnemer van voorgaande mogelijkheden gebruik wil maken, dient dit binnen de gestelde periode schriftelijk te worden gemeld via het emailadres: rma@fm.ru.nl. De datum van ontvangst van de e-mail van de Deelnemer geldt als ontbindingsdatum.
2. Als de Deelnemer zich aanmeldt binnen 14 dagen voor aanvang van de Activiteit en/of de bevestiging van deelname door Radboud Management Academy geschiedt binnen deze periode, dan geldt het volgende ten aanzien van ontbinding binnen de 14 dagen periode. De Overeenkomst kan alsdan niet meer door de Deelnemer geheel en kosteloos worden ontbonden, wanneer deze uitdrukkelijk voorafgaand instemt met deelname aan de Activiteit en verklaart afstand te doen van zijn recht tot kosteloze ontbinding van de Overeenkomst. Van een dergelijke instemming en verklaring is sprake, zodra Deelnemer actief deelneemt aan de Activiteit, of daartoe een instemming en verklaring aflegt.
3. Behoudens hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, gelden de volgende financiële verplichtingen bij annulering voor een Activiteit door een Deelnemer:
a. Annulering tot drie weken voor de start van een Activiteit: 10% van het overeengekomen bedrag.
b. Annulering binnen drie weken voor de start van een Activiteit: 60% van het overeengekomen bedrag.
c. Annulering na de start van een Activiteit: 100% van het overeengekomen bedrag.
4. Radboud Management Academy kan ten voordele van de Deelnemer afwijken van de in lid 3 van dit artikel genoemde bedragen en percentages.

10. Studievertraging (betreft de deeltijdmaster Bedrijfskunde)

Als de Deelnemer de opleiding na vier jaar vanaf de start nog niet heeft voltooid, maar de opleiding wel wil afronden, is de Radboud Management Academy gerechtigd voor haar extra inspanningen een vergoeding in rekening te brengen.

11. Wijziging of annulering van een Activiteit door Radboud Management Academy

1. Radboud Management Academy heeft het recht zonder opgave van redenen wijzigingen aan te brengen ten aanzien van een aangekondigde Activiteit. Daaronder wordt – doch niet uitsluitend – begrepen:
a. de opzet
b. de datum
c. de docenten
d. de locatie
e. de inhoud
2. Indien de activiteit een andere tijd, plaats of datum heeft gekregen, informeert Radboud Management Academy de Deelnemer schriftelijk of elektronisch hierover.
3. Tenzij anders is overeengekomen of de wijziging gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze annulering niet rechtvaardigt, heeft de Deelnemer het recht om binnen 14 dagen na het bericht van de wijziging, de Overeenkomst schriftelijk of per mail te annuleren. In dit geval heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag aan Radboud Management Academy.
4. In geval van afgelasting heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag dat hij aan Radboud Management Academy heeft betaald voor de betreffende Activiteit.
5. Radboud Management Academy is bevoegd verplichtingen voortvloeiend uit de Activiteit op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien er naar het inzicht van Radboud Management Academy niet voldoende inschrijvingen zijn voor een Activiteit.
6. Radboud Management Academy is gerechtigd zonder opgave van reden een Activiteit te annuleren, in welk geval de Deelnemer slechts recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Radboud Management Academy betaalde prijs voor de Activiteit. De Deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door Radboud Academy.

12. Aansprakelijkheid

1. Radboud Management Academy aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de Contractspartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Radboud Management Academy wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Radboud Management Academy beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Radboud Management Academy aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Radboud Management Academy toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractspartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
5. Radboud Management Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan eigendommen van de Deelnemer en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Radboud Management Academy of zijn ondergeschikten.
7. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om een hotelovernachting te regelen. De risico's met betrekking tot reservering en annulering worden volledig door de Deelnemer gedragen.

13. Overmacht

1. Van overmacht is sprake indien Radboud Management Academy verhinderd is aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen en de tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst niet te wijten is aan schuld van Radboud Management Academy, noch voor haar risico behoort te blijven.
2. Van overmacht is in ieder geval sprake indien de verhindering het gevolg is van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, pandemieën, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Radboud Management Academy ontstaan. Van overmacht is geen sprake indien de verhindering ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar was.
3. In geval van overmacht wordt de nakoming door Radboud Management Academy van de voor haar uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, voor de duur van de overmacht geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat Radboud Management Academy jegens Opdrachtgever tot enige vergoeding van kosten en/of schade gehouden is. Radboud Management Academy zal de Contractspartij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
4. Indien de overmacht na vier weken na het intreden van de overmachtssituatie blijft voortbestaan, heeft Radboud Management Academy het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze Overeenkomst op te schorten-, of deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Radboud Management Academy, zonder dat Radboud Management Academy jegens de Contractspartij tot vergoeding van kosten en/of schade gehouden is.

14. Privacy

1. De Privacyverklaring van de Radboud Universiteit is van toepassing. Deze zijn te vinden via www.ru.nl.
2. Persoonsgegevens worden door Radboud Management Academy strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3. Bij aanmelding voor een Activiteit door een Deelnemer gebruikt Radboud Management Academy de persoonsgegevens voor het samenstellen van een aanmeldlijst. Daarnaast gebruikt Radboud Management Academy deze informatie voor de facturatie en bedrijfsvoering en om Deelnemers te informeren over eisen met betrekking tot de Activiteit. Tevens kunnen de gegevens van een Deelnemer worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door Radboud Management Academy of de Faculteit der Managementwetenschappen. Als een Deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze informatie kan de Deelnemer schriftelijk of elektronisch bezwaar maken.
4. Tijdens een Activiteit kunnen door Radboud Management Academy beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt, ter promotie van Radboud Management Academy in het algemeen of de Activiteit in het bijzonder. De opnamen kunnen op diverse manieren openbaar worden gemaakt, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, websites en drukwerk. Radboud Management Academy meldt vooraf aan een activiteit dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt en zal minimaal mondeling toestemming vragen. Een Deelnemer kan te allen tijde besluiten wel of niet te participeren in de opnamen.
5. De gegevens van een Deelnemer verstrekt Radboud Management Academy niet zonder toestemming van de Deelnemer aan een derde, tenzij enig wettelijke voorschrift dit voorschrijft.

15. Intellectueel eigendom

1. Alle rechten met betrekking tot producten die Radboud Management Academy in het kader van de Overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder verstaan lesmateriaal en brochures, komen toe aan Radboud Management Academy voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radboud Management Academy is het de Deelnemer niet toegestaan om de voormelde producten vast te leggen op gegevensdragers (waaronder via camera of telefoon) en al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

16. Geheimhouding / vertrouwelijkheid

1. De Contractspartij is verplicht zowel gedurende als na het einde van de Overeenkomst de vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de Contractspartij ter beschikking is gesteld.
2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:
a. Alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de Contractspartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is;
b. Alle product-, marketing-, klant- en/of bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de Contractspartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn. De verplichtingen zoals beschreven in dit artikel gelden niet ten aanzien van informatie:
i. die op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was;
ii. die na verstrekking gepubliceerd wordt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt tenzij een dergelijke publicatie onrechtmatig is ten aanzien van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst;
iii. die voor het moment van verstrekking reeds rechtmatig in het bezit was van de Contractspartij;
iv. die na verstrekking van een derde is verkregen die deze informatie rechtmatig heeft verkregen zonder inbreuk te maken op een verplichting jegens Radboud Management Academy.
3. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Radboud Management Academy, onverminderd het recht van Radboud Management Academy op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

17. Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als Deelnemer/Contractspartij niet tevreden bent over de dienstverlening van Radboud Management Academy. Radboud Management Academy kent hiervoor een klachtenprocedure, ingevolge welke u uw klacht kenbaar kunt maken door een e-mail te zenden naar rma@fm.ru.nl.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.