Zoek in de site...

Informatie over het geven van toestemming om benaderd te worden voor wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers van de Radboud Universiteit kunnen het Radboud Sportcentrum in hun zoektocht naar geschikte deelnemers voor hun wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport benaderen. Voor die onderzoeken kun je als lid van het RSC ook een bijdrage leveren. Mocht je belangstelling hebben en wil je graag vrijblijvend benaderd worden voor een deelname aan wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit dan kun je hiervoor je toestemming geven door de vink aan te klikken.

Het RSC zal slechts nadat je toestemming hebt verleend en nadat een onderzoeker een schriftelijk verzoek heeft ingediend, waarbij aanvullende voorwaarden worden gesteld (zie hieronder in de bijlage) aan de onderzoeker in het kader van een zorgvuldige omgang met je persoonlijke gegevens, je persoonlijke gegevens delen.

Waarvoor geldt de toestemming?
Als je bij de inschrijfpagina aangeeft dat je toestemming geeft om benaderd te worden voor wetenschappelijk onderzoek dan geef je toestemming aan het RSC om je naam en e-mailadres (indirect herleidbaar je geslacht) door te geven aan een onderzoeker van de Radboud Universiteit zodat de onderzoeker jou kan benaderen om te vragen of je deel wil nemen aan het wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeker zal je dan ook meer informatie geven over dat onderzoek. Je gegevens worden door de onderzoeker(s) alleen gebruikt voor het benaderen voor een deelname aan wetenschappelijk onderzoek en niet voor andere zaken.

Wanneer je wordt benaderd voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek door de onderzoeker dan bent je dit, zonder opgaaf van reden, niet verplicht. Je verleent je medewerking altijd op vrijwillige basis.

Welke gegevens worden gedeeld?
Na het verkrijgen van je toestemming worden de volgende gegevens door het RSC gedeeld met de onderzoeker:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • (op basis van je naam kan je geslacht indirect herleidbaar zijn);
 • e-mailadres.

Wanneer en hoe worden gegevens gedeeld?
Je persoonsgegevens worden door het RSC pas beschikbaar gesteld aan de aanvrager (onderzoeker van de Radboud Universiteit) zodra deze de algemene voorwaarden over een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens (zie hieronder in de bijlage) heeft ontvangen en hierna een verzoek heeft ingediend voor de opvraag van de gegevens. De onderzoeker wordt hiermee verplicht om zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke gegevens.

Om je privacy te beschermen worden je persoonsgegevens opgenomen in een bestand en versleuteld een beperkte tijd (max. 5 dagen) beschikbaar gesteld aan de onderzoeker via SURFfilesender.

Het delen van het bestand, waarin je persoonsgegevens zijn opgenomen, tussen het RSC en de onderzoeker vindt plaats binnen het beveiligde RU-netwerk. Binnen het RU-netwerk zijn adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

Hoelang worden gegevens bewaard?
Het bestand, waarin je gegevens zijn opgenomen om benaderd te kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, dat naar aanleiding van een verzoek vanuit de onderzoeker wordt aangemaakt wordt niet langer dan noodzakelijk bewaard door het RSC en de onderzoeker. Indien het bestand niet binnen vijf (5) werkdagen wordt gedownload van SURFfilesender, zal dit document automatisch verwijderd worden en moet de onderzoeker een nieuw verzoek indienen bij het RSC.

Wanneer de onderzoeker het bestand met je gegevens heeft gedownload van SURFfilesender dan wordt er door de onderzoeker zo spoedig mogelijk via e-mail contact met je opgenomen. Dit wordt gevolgd door het onmiddellijk en onherroepelijk verwijderen van de gedownloade gegevens zodra het contact is gelegd.

Hoe neemt de onderzoeker contact op?
De onderzoeker die jou mag benaderen, doet dat via het aangeleverde e-mailadres.

Hoe lang geldt de toestemming?
Je toestemming blijft geldig zolang je lid blijft van het RSC. Na beëindiging van het lidmaatschap komt je toestemming automatisch te vervallen. Het is echter ook mogelijk om je toestemming op een eerder moment in te trekken, zie ‘Hoe trek je toestemming in’.

Hoe trek je toestemming in?
Uiteraard kan je als lid te allen tijde de eerder verleende toestemming weer intrekken door te mailen naar het RSC (balie-rsc-cf@ru.nl). Vermeld in de mail drie persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres dat bij het RSC bekend is, en geboortedatum of studentnummer of lidmaatschapsnummer. Dit is nodig zodat de medewerker je identiteit kan verifiëren. Na de verificatie van je identiteit wordt je toestemmingsverklaring in ons systeem verwijderd. Hier krijg je per mail een bevestiging van.

Na het intrekken van de toestemming is er geen grondslag meer voor het verwerken van de desbetreffende persoonsgegevens voor het benaderen voor een deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Let op! De intrekking van je toestemming maakt de eerdere verwerking van persoonsgegevens niet ongedaan. Toestemming kan dus niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

Je rechten en contact daarover
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om te weten welke gegevens van je worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en hoe er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan.

Voor vragen en opmerkingen over de toestemming voor het benaderen door een onderzoeker kan contact worden opgenomen met de functioneel beheerder van het RSC via: onderzoek-rsc-cf@ru.nl. Meer informatie over jouw privacyrechten als lid vind je in de privacyverklaring van het RSC.

Als je van plan bent om deel te nemen of gaat deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek dan word je door de onderzoeker geïnformeerd over jouw privacyrechten en het contact daarover. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je jouw algemene rechten en contact daarover vinden in de privacyverklaring van de Radboud Universiteit.


Bijlage: Algemene voorwaarden voor het verstrekken van persoonsgegevens van RSC-leden in het kader van het benaderen voor een deelname aan wetenschappelijk onderzoek
De informatie hieronder beschrijft de algemene voorwaarden waar het RSC en de onderzoeker zich aan moeten houden omtrent de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van RSC-leden wanneer ze beschikbaar zijn gesteld aan de onderzoeker in het kader van het benaderen voor een deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 1 Algemeen
1.1. Onder onderzoeker van het Radboud Universiteit wordt begrepen een persoon die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het starten, het beheer en/ of de financiering van het wetenschappelijk onderzoek.

1.2. Onder wetenschappelijk onderzoek wordt begrepen:

 1. Onderzoek dat beoogt om tot nieuwe, algemeen toepasbare inzichten (een hypothese, een correlatie, een theorie of een combinatie) te leiden.
 2. Het wordt verricht volgens de voor het desbetreffende type onderzoek geëigende methodologische standaarden.
 3. De gegevensverwerking ten behoeve van het onderzoek leidt niet rechtstreeks tot beslissingen omtrent de betrokkenen. Er is altijd een vertaling van de resultaten naar de praktijk.
 4. Het onderzoek is zo veel mogelijk reproduceerbaar; (*1)
 5. Het onderzoek voldoet aan algemeen erkende criteria voor wetenschappelijk integriteit; (*2)
 6. De resultaten worden uiteindelijk altijd gepubliceerd;
 7. De onderliggende gegevens worden volgens de FAIR beginselen ontsloten; (*3)
 8. Er moet vanuit de onderzoeker een rechtvaardiging zijn waarom dit onderzoek zal kunnen bijdragen aan het algemeen belang.

1.3. Onder gegevens wordt verstaan de gegevens zoals benoemd op de pagina ‘Informatie over het geven van toestemming om benaderd te worden voor wetenschappelijk onderzoek’, onder welke gegevens worden gedeeld, meer specifiek betreffende: voornaam en achternaam, (indirect geslacht) en e-mailadres van een RSC-lid.

Artikel 2 Procedure aanvraag contactgegevens van RSC-leden
2.1. De wetenschappelijke onderzoeker benadert het RSC met zijn/haar Radboud Universiteit e-mailadres via onderzoek-rsc-cf@ru.nl om de persoonsgegevens op te vragen van RSC-leden die toestemming hebben gegeven om benaderd te worden met de vraag voor een mogelijke deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

2.2. De functioneel beheerder van onderzoek-rsc-cf@ru.nl wijst de wetenschappelijk onderzoeker op de criteria voor de aanvraag (zie artikel 2.3.), de algemene voorwaarden die van toepassing zijn door deze via de mail in de bijlage op te sturen en te verwijzen naar de externe website waar de algemene voorwaarden voor de wetenschappelijke onderzoeker zijn opgenomen.

2.3. De aanvraag van de wetenschappelijke onderzoeker wordt via de mail gericht aan onderzoek-rsc-cf@ru.nl en bevat de volgende informatie:

 1. De naam van de onderzoeker; en
 2. De naam van de faculteit waaraan de onderzoeker is verbonden; en
 3. De naam van de leidinggevende; en
 4. Titel van het onderzoek.

2.4. De onderzoeker mag geen aanvullende criteria of instructies geven aan het RSC om de aangevraagde persoonsgegevens op een bepaalde wijze te sorteren, filteren, structureren, of anderszins bewerkt, aan te leveren.

2.5. De aanvraag van de wetenschappelijk onderzoeker wordt door de functioneel beheerder die de mail van onderzoek@rsc.ru.nl beheert getoetst of het de elementen bevat zoals beschreven in artikel 2.2. De eindverantwoordelijke van het RSC wordt door de functioneel beheerder geïnformeerd over de aanvraag van de wetenschappelijk onderzoeker.

2.6. Indien de aanvraag voldoet aan de criteria zoals beschreven in artikel 2.2. wordt de aanvraag gehonoreerd. Het besluit wordt via mail teruggekoppeld richting de aanvrager (wetenschappelijk onderzoeker).

2.7. De aanvraag van de onderzoeker wordt door het RSC niet langer dan noodzakelijk bewaard. De duur van de bewaartermijn van de aanvraag is gekoppeld aan de duur van de geldigheid van de toestemming van het RSC-lid.

2.8. Na honorering van de aanvraag ontvangt de aanvrager (wetenschappelijk onderzoeker) zo spoedig mogelijk een mail waarin wordt aangegeven dat er een download voor beperkte tijd versleuteld via SURFfilesender beschikbaar is gesteld. De link in de mail verwijst naar een download van het bestand waarin de persoonsgegevens zoals beschreven in het document ‘Informatie over het geven van toestemming om benaderd te worden voor wetenschappelijk onderzoek’ en artikel 1.3. zijn opgenomen. De aanvrager download het bestand binnen het RU-netwerk binnen vijf (5) werkdagen. Het bestand verlaat in geen enkele omstandigheid het RU-netwerk omgeving.

Artikel 3 Verplichtingen onderzoeker
3.1. De onderzoeker neemt de algemene voorwaarden door en dient een aanvraag in die voldoet aan de eisen die gesteld zijn in artikel 2.3.

3.2. Na het ontvangen van het bestand via SURFfilesender, download de onderzoeker het bestand zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen. Indien het bestand niet binnen vijf (5) werkdagen wordt gedownload van SURFfilesender, zal het bestand automatisch verwijderd worden en moet de onderzoeker een nieuw verzoek indienen bij het RSC.

3.3. De onderzoeker bewaart het gedownloade bestand, in lijn met de onderzoeksrichtlijnen van de Radboud Universiteit, niet langer dan noodzakelijk binnen het RU-netwerk (omgeving).

3.4. Aan de hand van het ontvangen bestand benadert de onderzoeker de RSC-leden zo spoedig mogelijk, gevolgd door het onmiddellijk en onherroepelijk verwijderen van alle gedownloade gegevens zodra de benadering via mail heeft plaatsgevonden. Indien de onderzoeker de benadering van RSC-leden delegeert aan een ander binnen zijn onderzoeksteam dan zal diegene gevolg geven aan de eisen die gesteld zijn in dit artikel.

3.5. Voor zover de onderzoeker de aangevraagde gegevens beschikbaar stelt aan zijn eigen onderzoeksteam dan wordt de inzage beperkt tot een minimumaantal personen binnen het onderzoeksteam. Hierbij houdt de onderzoeker zich aan de eisen die gesteld zijn op grond van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming, (indien van toepassing de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), en overige relevante privacywet- en regelgeving.

3.6. De onderzoeker mag de gegevens die het RSC deelt met de onderzoeker niet aan derde(n), niet zijnde medewerkers van de Radboud Universiteit die onderdeel zijn van zijn onderzoeksteam, beschikbaar stellen. Onder beschikbaar stellen wordt in dit geval begrepen het doorgeven/doorsturen/ toegang geven tot het bestand met persoonsgegevens van RSC leden die benaderd willen worden voor een mogelijke deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

3.7. De onderzoeker benadert een lid van het RSC slechts via e-mail voor een deelname aan zijn/haar wetenschappelijk onderzoek. De gegevens worden niet voor andere doeleinden zoals, maar niet uitsluitend, nieuwsbrieven gebruikt.
a. Indien de onderzoeker een groepsmail stuurt om deelnemers te werven voor zijn onderzoek dan dient de onderzoeker de leden van het RSC undisclosed op te nemen in de BCC zodat geen enkele lid van het RSC inzage krijgt in de persoonsgegevens van de overige leden.

3.8. De onderzoeker geeft het geïnteresseerde RSC-lid voldoende schriftelijke en/of mondelinge informatie over zijn/haar onderzoek zodat de mogelijke deelnemer een geïnformeerde beslissing kan nemen over het deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek.

3.9. De onderzoeker is verantwoordelijk voor het vernietigen van de gegevens nadat de in artikel 3.2. vermelde termijn is verstreken en verstrekt op verzoek van de Lokale Privacy Officer en/of Functionaris Gegevensbescherming van de Radboud Universiteit een bewijs van vernietiging.

3.10. Indien op enig moment redelijke twijfel bestaat over de zorgvuldige omgang met gegevens door de onderzoeker dan kan de Lokale Privacy Officer van Radboud Services en/of de Functionaris Gegevensbescherming van de Radboud Universiteit nadere informatie opvragen bij de onderzoeker en de onderzoeker verleent zijn medewerking aan een dergelijk verzoek.

3.11. Indien op enig moment een klacht binnenkomt en/of een privacyverzoek in het kader van de benadering voor het onderzoek dan verleent de onderzoeker zijn medewerking zodat de klacht of privacyverzoek afgehandeld kan worden.

(*1) Goodman, S.N., Fanelli, D. & Loannidis, J.P.A. e.a., ‘What does research reproducibility mean?’, Science Transnational Medicine 2016, Vol. 8, Issue 341, pp. 341, zie: http://stm.sciencemag.org/content/8/341/341ps12.
(*2) https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/bestanden/nederlandse- gedragscode-wetenschappelijke-integriteit-2018-nl
(*3) Fair data betekent overigens niet ‘open data’. Dat betreft uitsluitend de catalogus met metadata die geen persoonsgegevens bevatten. Er kunnen wel degelijk voorwaarden worden gesteld aan de ontsluiting indien daarbij persoonsgegevens aan de orde zijn, zie: .Dutch Techcentre For Life Sciences, ‘FAIR Data Stewardship’, Dutch Techcentre For Life Sciences 2021, hyperlink: https://www.dtls.nl/fair-data/fair-data/