Zoek in de site...

Więcej informacji o badaniu (more info about the research in Polish)

Cel badania

Celem tego badania jest uzyskanie wglądu w to, jak podmioty publiczne i prywatne postrzegają ryzyko zdrowotne migrantów zarobkowych, jakie środki zostały podjęte przez te organy w celu zmniejszenia ryzyka dla migrantów zarobkowych oraz jakie są skutki tych środków dla tej szczególnie narażonej grupy.

Zespół badawczy, w ścisłej współpracy z partnerem naukowym De Burcht, opracuje zalecenia polityczne mające na celu poprawę warunków pracy i mieszkania migrantów, a tym samym ograniczenie zagrożeń dla zdrowia migrantów. Grupą docelową tych badań są migranci z UE oraz migranci o nieuregulowanym statusie.

W tym celu zespół zbada

 1. możliwe zmiany w polityce dotyczące regulacji migracji zarobkowej w sytuacjach kryzysowych
 2. innowacje społeczne, dzięki którym migranci będą lepiej poinformowani i bezpieczniejsi w pracy oraz
 3. innowacje technologiczne, które sprawią, że kluczowe sektory będą mniej zależne od szczególnie narażonych migrantów zarobkowych.

Zbiór pytań badawczych:

 1. Sprawne funkcjonowanie istniejących przepisów i środków związanych z COVID-19 w odniesieniu do zatrudniania migrantów zarobkowych w kluczowych sektorach
 2. Wpływ światowego kryzysu zdrowotnego i środków przeciwdziałania mu na migrantów zarobkowych w kluczowych sektorach
 3. Wpływ światowego kryzysu zdrowotnego i środków przeciwdziałania mu na pracodawców w kluczowych sektorach

Projektowanie badania:

 • Analiza dokumentów
 • 60 semi-strukturalnych wywiadów z podmiotami publicznymi i prywatnymi
 • Ankieta przeprowadzona wśród 200 europejskich migrantów zarobkowych
 • 40 pogłębionych wywiadów z europejskimi migrantami zarobkowymi oraz (nieudokumentowanymi) migrantami o nieuregulowanym statusie
 • Ankieta przeprowadzona wśród co najmniej 90 pracodawców
 • Ścisła współpraca z partnerami z dziedziny: zebrania z ekspertami oraz spotkania z grupą partnerów