Restoration of brackish nature: salty business?

Effecten van verbrakking op chemische processen, vegetatie en fauna

Begeleiding: Gijs van Dijk (B-WARE Research Centre / Afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie)

Grootschalige veranderingen in hydrologie en waterbeheer hebben veranderingen veroorzaakt in het functioneren van ecosystemen. Zo is bijvoorbeeld de invloed van brakwater (onder andere door betere bedijking en afsluiting van de Zuiderzee) sterk afgenomen. Aan brakwater gerelateerde milieus zijn gekenmerkt door enkele zeer zeldzame en beschermde soorten die in de afgelopen eeuw sterk in voorkomen zijn afgenomen of verdwenen. Om brakwater beïnvloede ecosystemen weer te herstellen en te ontwikkelen wordt er momenteel onderzoek gedaan aan verbrakking als beheersmaatregelen. Naast deze antropogene vorm van verbrakking speelt er ook natuurlijke verbrakking door zoute kwel in polders langs zeedijken (welke zal toenemen met bodemdaling en zeespiegelstijging). Verbrakking kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van biogeochemische processen in bodem en water, voorkomen van soorten en het voedselweb. Vanuit OBN onderzoek wordt onderzocht wat de effecten van verbrakking zijn op biogeochemische processen in bodem en water, veenafbraak en hoe dit effect kan hebben op voorkomende flora en fauna. Dit is een samenwerkingsproject van Onderzoekscentrum B-Ware, Radboud Universiteit Nijmegen, Witteveen & Bos en Stichting Bargerveen.

Mogelijke stage/afstudeer onderwerpen:

Binnen dit onderzoek zijn verscheidene stages mogelijk in de vorm van veld en laboratorium experimenten. Hieronder zijn enkele mogelijkheden opgesomd:

- Een veldexperiment met cilinders in een laagveengebied waarin de effecten van verbrakking worden bepaald op chemische processen in water en bodem. Ook wordt hier gekeken naar het functioneren van waterplanten en de effecten op het voedselweb (algen, microfauna en macrofauna).
- Een laboratorium experiment naar de effecten van verbrakking (constant en fluctuerend brak) op biogeochemische processen in water en bodem en op de veenafbraak.
- Een studie naar de effecten van verbrakking op macrofauna en chemie langs een gradiënt van brak naar zoet.
- Correlatief onderzoek naar de effecten van verbrakking met een combinatie van verzameling van bestaande data en extra veldmetingen.
- Een veldstudie naar de verschillen in veenvorming en vegetatiesuccessie in laagvenen met en zonder invloed van brakwater.
- Enkele van deze onderwerpen lenen zich ook prima als onderwerp voor een scriptie.