Klachten, bezwaar en beroep

Heb je een klacht of ben je het ergens niet mee eens? Op onderstaande pagina's kun je meer informatie vinden over de verschillende procedures en het Centraal Klachtenloket. Bij dit loket kun je een klacht indienen, of bezwaar of beroep aantekenen tegen een aan jou gerichte beslissing.

Let op: Gaat je feedback of klacht niet over een beslissing, maar over gedrag van een andere student, medewerker of  organisatieonderdeel? Ga dan in gesprek met de ombudsfunctionaris of de vertrouwenspersoon voor studenten

 • Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

  Als je het oneens bent met een beslissing van een examencommissie of examinator kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens.

 • Bezwaar bij het college van bestuur

  Als je het oneens bent met een beslissing over bijvoorbeeld je in- of uitschrijving, collegegeld, toelating of selectie voor een numerus fixusopleiding, dan kun je bezwaar maken bij het college van bestuur.

 • Een klacht indienen

  Als je als student onbehoorlijk bent behandeld door een docent of universitair medewerker, kun je een klacht indienen bij het Loket Rechtsbescherming Studenten.

 • Extern beroep bij de Raad van State

  Als je bezwaar- of beroepschrift is afgehandeld en je het oneens bent met de uitkomst, kun je in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Geschillencommissie

  Ben je het niet eens met een besluit van de decaan of directeur? Overleg hierover eerst met je direct leidinggevende. Kom je er samen niet uit? Dan kun je het geschil met een verzoekschrift voorleggen aan het college van bestuur.

 • Jaarverslagen rechtsbescherming studenten

  In de lijst vind je de jaarverslagen over de rechtsbescherming van studenten vanaf 2017. Hierin staan de ingediende klachten en bezwaar- en beroepschriften en de uitkomsten.

 • Klachtencommissie

  Als je ongewenst gedrag ervaart onder omstandigheden die direct verband houden met het uitvoeren van je werk of studie, kun je een klacht indienen bij het college van bestuur.

 • Loket Rechtsbescherming Studenten

  Via het Loket Rechtsbescherming Studenten kun je een klacht indienen, of bezwaar of beroep aantekenen tegen een aan jou gerichte beslissing.

 • Ombudsfunctionaris medewerkers

  Helpt als je een vraag, rapport of klacht hebt over het gedrag van andere werknemers of organisatieonderdelen.