Beoordelingsgesprek (voor leidinggevenden)

Het beoordelingsgesprek is een formele procedure. Deze gesprekken voer je alleen met een medewerker op het moment dat er mogelijk rechtspositionele gevolgen zijn. Voorbeelden daarvan zijn het wijzigen van een functie, een verlenging van het dienstverband of het indelen in een hogere salarisschaal. Het beoordelingsgesprek kan alleen gevoerd worden als er (meerdere) jaargesprekken aan vooraf zijn gegaan. Human Resources begeleidt het proces en zorgt ervoor dat de beoordeling in het personeelsdossier wordt opgenomen.

Het beoordelingsgesprek wordt gedaan aan de hand van het beoordelingsformulier. Voorafgaand aan het beoordelingsgesprek heb je dit formulier ingevuld:

Beoordelingsformulier

Als de medewerker het niet eens is met de beoordeling is het mogelijk om binnen twee weken bezwaar aan te tekenen. Als de medewerker binnen die tijd geen bezwaar aantekent, wordt de beoordeling vastgesteld. Dit doet de decaan, de directeur van Radboud Services of het College van Bestuur. 

Als een medewerker niet goed functioneert is de uiterste consequentie ontslag. Het is verstandig om in deze gevallen goed intern af te stemmen en je te laten informeren door de HR-adviseur. 

Beoordeling promovendus

Voor de beoordeling van geschiktheid van een promovendus wordt in eerste instantie een arbeidscontract voor 18 maanden aangegaan. Ruim voor het aflopen van dit contract stelt de leidinggevende een beoordeling op, voert een beoordelingsgesprek en neemt een  'go'- of 'no go'-beslissing voor de resterende duur van het promotietraject. Bij gebleken geschiktheid wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet voor de resterende beoogde duur van het promotietraject.

Beoordelingsmomenten tenure - careertracks

Gedurende de track zijn er tussentijds en aan het eind evaluatie- en beoordelingsmomenten ingericht. Dan worden de vorderingen van de kandidaat besproken en getoetst aan de ontwikkel- en resultaatafspraken door een speciaal samengestelde adviescommissie. Het faculteitsbestuur beslist op basis van het advies van deze commissie of tenure en/of promotie wordt toegekend.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling