Reglement parkeren Radboud Universiteit

Augustus 2022

1 Aanvragen abonnement

 1. Medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit kunnen een parkeerabonnement aanvragen. Zij moeten geregistreerd staan als medewerker respectievelijk student en beschikken over een personeels-/studentnummer. Ook medewerkers op declaratiebasis kunnen een abonnement aanvragen. Daarnaast kunnen medewerkers van externe bedrijven die op het universiteitsterrein zijn gevestigd een abonnement aanvragen.
 2. Het abonnement dient te worden aangevraagd door middel van het daarvoor bedoelde aanvraagformulier abonnement parkeren. Het originele formulier dient, voorzien van een handtekening, te worden ingeleverd bij Campus & Facilities of te worden verzonden aan Campus & Facilities, t.a.v. Parkeerbeheer, Postbus 9044, 6500 KD Nijmegen of per mail aan parkeren-CF [at] ru.nl.
 3. De verwerkingstijd van de aanvraag van het abonnement bedraagt maximaal 4 werkdagen te rekenen vanaf ontvangst van het aanvraagformulier bij Parkeerbeheer.
 4. Indien de aanvrager in het bezit is van een campuskaart of studentenpas wordt het abonnement op deze pas geactiveerd. Het aanvragen van een aparte parkeerkaart is alleen mogelijk voor externe medewerkers die niet over een campuskaart beschikken.

2 Kosten abonnement

 1. Het tarief voor het abonnement voor studenten, medewerkers en medewerkers met een E-nummer is € 15,00 per maand. Voor externen is het tarief € 45,00 per maand. Ook voor een abonnement dat in de loop van een maand wordt aangegaan, wordt het hele maandbedrag in rekening gebracht.
 2. De kosten voor het parkeerabonnement van medewerkers die salaris ontvangen van de Radboud Universiteit, worden ingehouden op het salaris. In de overige gevallen worden de kosten verrekend via automatische incasso.
 3. Ook bedrijven die werkzaamheden op de campus verrichten, dienen te betalen voor het parkeren. Voor hen geldt ook het gereduceerde tarief van € 15,00 per maand.
 4. Motorrijders hebben vrijstelling van betaling. Zij kunnen langs de slagboom het terrein op- en afrijden. Het is echter niet toegestaan motoren te parkeren op plaatsen die bestemd zijn voor personenauto’s en fietsen/bromfietsen. Voor motoren zijn duidelijk herkenbare parkeervakken ingericht, op alle parkeerterreinen en in de parkeergarages.

3 Ontheffingen

 1. Medewerkers en studenten met een blijvende lichamelijke beperking moeten voor het gebruik van een invalidenparkeerplaats bij de gemeente van hun woonplaats een ontheffing aanvragen. Bij het aanvragen van een parkeerabonnement, dient een kopie van de ontheffing te worden bijgevoegd.
 2. Medewerkers met een tijdelijke lichamelijke beperking kunnen via de Arbo- en Milieudienst (AMD) een medische indicatie krijgen voor het gebruik van een invalidenparkeerplaats; studenten via de studentendecaan bij Dienst Studentenzaken. Om aanspraak te maken op een gratis abonnement moet een kopie van de verklaring worden ingeleverd bij de aanvraag van het abonnement.

4 Verlies pas

 1. Bij verlies van een parkeerpas wordt € 20,00 in rekening gebracht. Hiervoor dient een machtigingsformulier, voorzien van een handtekening, te worden ingeleverd bij parkeerbeheer. De kosten worden verrekend via automatische incasso.

5 Beëindigen abonnement

 1. Een abonnement dient schriftelijk te worden opgezegd bij Campus & Facilities, t.a.v. Parkeerbeheer, Postbus 9044, 6500 KD Nijmegen of per mail naar parkeren-CF [at] ru.nl.
 2. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. De opzegging dient vóór de eerste van de maand te zijn ontvangen door Parkeerbeheer.
 3. Bij langdurige ziekte, langer dan één maand, geldt de genoemde opzegtermijn van één kalendermaand niet. Dit dient door middel van een verklaring van de bedrijfsarts of studentendecaan zo spoedig mogelijk vooraf gemeld te worden bij Parkeerbeheer. Meldingen over een ziekteperiode die al voorbij is, worden niet in behandeling genomen.
 4. Het abonnement van medewerkers van de Radboud Universiteit wordt automatisch beëindigd wanneer zij uit dienst gaan.

6 Gebruik terreinen

 1. Langdurig gebruik van een parkeerplaats, voor een onafgebroken periode, is niet toegestaan.