Regeling parkeerabonnement Radboud Universiteit

Augustus 2022

1. Aanvraag, beheer en opzegging 

 1. Voor een parkeerabonnement ten behoeve van parkeren op de campus van Radboud Universiteit komen alleen medewerkers van Radboud Universiteit en studenten ingeschreven bij Radboud Universiteit in aanmerking. Zij moeten geregistreerd staan als medewerker respectievelijk student van Radboud Universiteit en beschikken over een actief personeels-/studentnummer. Het abonnement wordt op de campuskaart of studentenpas geactiveerd. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor externe medewerkers, mits zij beschikken over een personeelsnummer en medewerkers van op de campus gevestigde bedrijven dan wel bedrijven die werkzaamheden op de campus verrichten.
 2. Alleen voor medewerkers van op de campus gevestigde bedrijven en medewerkers op declaratiebasis of studenten die niet in het bezit zijn van een campuskaart of studentenpas, is een separate parkeerkaart beschikbaar.
 3. Een abonnement kan slechts worden aangevraagd, beheerd en opgezegd via de Selfservice Parkeren Portal op de website van Radboud Universiteit. Bij een opzegging geldt dat abonnee in voornoemde Selfservice de beoogde einddatum invoert (rekening houdend met de opzegtermijn genoemd in artikel 2 lid 1). In geval voornoemde Selfservice niet toegankelijk is, kan opzegging geschieden via een mailbericht aan parkeren-cf [at] ru.nl.
 4. Een abonnement komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van: i) beschikbaarheid van een (geschikte) parkeerplaats op de campus ii) voldoening aan het bepaalde in 1.1, 1.2 en 1.3.
 5. Na het tot stand komen van een abonnement activeert Radboud Universiteit de Campuskaart of de Studentenpas van abonnee dan wel verstrekt Radboud Universiteit een separate parkeerkaart aan abonnee (activatie op Campuskaart en Studentenpas en verstrekking separate parkeerkaart hierna samen en ieder voor zich ‘het Bewijs’ genoemd) dat nodig is om van het parkeerterrein gebruik te kunnen en mogen maken. Het Bewijs blijft eigendom van Radboud Universiteit. Bij het verlies of in het ongerede raken van het Bewijs is abonnee verplicht dit per ommegaande aan Radboud Universiteit te melden. Voor het verstrekken door Radboud Universiteit van een nieuw Bewijs is abonnee de vergoeding aan Radboud Universiteit verschuldigd als vermeld op de website. Bij verlies van het Bewijs moet abonnee per omgaande een nieuw Bewijs aanvragen om het abonnement te kunnen voortzetten. Personen in het bezit van een separate parkeerkaart dienen een nieuwe parkeerkaart aan te vragen bij het Service Centre.
 6. Aan abonnee wordt een willekeurige (parkeer)plaats ter beschikking gesteld en niet een specifieke plaats.
 7. Een parkeerabonnement is strikt persoonlijk, op eigen naam en niet overdraagbaar. Per persoon wordt slechts één parkeerabonnement toegewezen.

2. Einde

 1. Een parkeerabonnement kan worden beëindigd door abonnee door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging dient vóór de eerste van de maand te zijn ontvangen door het Service Centre. Een parkeerabonnement dient bij einde dienstverband of einde studie door abonnee te worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden conform het bepaalde in artikel 1 lid 3. 
 2. Zodra de ingevoerde einddatum is verstreken, is de opzegging onherroepelijk. Ingeval de abonnee het abonnement alsdan toch wenst voort te zetten, dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.
 3. Uiterlijk op de laatste dag van het abonnement dient het Bewijs bij Radboud Universiteit te worden ingeleverd behalve wanneer het Bewijs bestaat uit de campuskaart of studentenkaart. 

3. Kosten en betaling

 1. Radboud Universiteit werkt met maandelijkse betaling van het parkeertarief. In geval van een aanvraag of opzegging van een abonnement gedaan in de loop van een maand, is het hele maandbedrag verschuldigd.
 2. Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso van de bankrekening van abonnee. Het abonnementsgeld is maandelijks aan het einde van de maand verschuldigd en dient vóór het ingaan van het volgende tijdvak van één kalendermaand te zijn voldaan.
 3. Radboud Universiteit is gerechtigd de parkeertarieven jaarlijks te wijzigen. Tariefwijzigingen gaan in drie maanden nadat deze zijn aangekondigd.
 4. In geval van een wijziging van de parkeertarieven heeft abonnee het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum van de tarievenwijziging. 

4. Niet tijdige betaling

 1. Bij niet tijdige betaling van het abonnementsgeld of andere uit het abonnement voortvloeiende gelden, is Radboud Universiteit gerechtigd abonnee de toegang tot de parkeerplaats op grond van het abonnement te weigeren tot de datum van algehele betaling, zulks onverminderd de overige rechten die voor Radboud Universiteit uit de niet-tijdige betaling voortvloeien. 
 2. In geval van niet tijdige of volledige wanbetaling door abonnee, is abonnee de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Betalingen gedaan door abonnee na sommatie of dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de voormelde kosten en verschuldigde wettelijke rente, ook al vermeldt abonnee bij betaling een andere bestemming. 

5. Ontheffingen 

 1. Abonnees met een blijvende lichamelijke beperking dienen voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerplaats te beschikken over een ontheffing die bij de gemeente van hun woonplaats moet worden aangevraagd. 
 2. Abonnees of aanvragers met een blijvende lichamelijke beperking dienen, wanneer zij in aanmerking wensen te komen voor een abonnement met een ontheffing van betaling, los van de ontheffing in 5.1 te beschikken over een schriftelijke bevestiging van hun leidinggevende of studentendecaan bij Dienst Studentenzaken.
 3. Medewerkers van Radboud Universiteit met een tijdelijke lichamelijke beperking kunnen via hun leidinggevende een ontheffing van betaling voor een parkeerabonnement aanvragen. 
 4. Studenten van Radboud Universiteit met een tijdelijke lichamelijke beperking kunnen via de studentendecaan bij Dienst Studentenzaken een ontheffing van betaling voor een parkeerabonnement aanvragen.
 5. Let op: een aanvraag voor een ontheffing in verband met een blijvende of tijdelijke lichamelijke beperking mag in verband met de privacy wetgeving niet aan het Service Centre worden gemeld. Gebeurt dit toch, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

6. Gebruik parkeerplaats

 1. Abonnee zal zowel op de campus als op de parkeerterreinen de verkeersregels en de veiligheid in acht nemen en eventuele aanwijzingen van Parkeerbeheer opvolgen.
 2. Abonnee is slechts bevoegd om met een motorvoertuig de parkeerplaats te betreden indien abonnee in het bezit is van een geldig Bewijs dat door Radboud Universiteit is verstrekt. De parkeerplaats mag uitsluitend worden gebruikt voor het tijdelijk (korter dan 24 uur) parkeren van een motorvoertuig en niet voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het stallen van een caravan of camper. 
 3. Abonnee kan uitsluitend de parkeerplaats in- en uitrijden tijdens de in of bij de parkeerplaats en/of op de website aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden. 
 4. Radboud Universiteit is gerechtigd bepaalde motorvoertuigen te weigeren indien Radboud Universiteit dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Een dergelijke weigering zal zich met name voordoen indien Radboud Universiteit weet of vermoedt dat met het motorvoertuig schade (in de meest ruime zin) kan worden toegebracht.
 5. Het is abonnee verboden om: 
  1. de parkeerplaats voor andere doeleinden te gebruiken dan parkeren; 
  2. in, op, of bij de parkeerplaats goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
  3. ontplofbare, brandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeerplaats te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het brandstofreservoir van het motorvoertuig uitgezonderd;
  4. op of aan de parkeerplaats reclame en/of andere aanduidingen te maken of aan te brengen;
  5. in of op de parkeerplaats reparaties aan het motorvoertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Radboud Universiteit is verleend;
  6. langer in het motorvoertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende motorvoertuig te parkeren;
  7. op een parkeerplaats die kenbaar bestemd is voor een specifiek (type) motorvoertuig (zoals een kentekengebonden parkeerplaats, gehandicaptenparkeerplaats, een parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt of een auto- of motorfietsparkeerplaats) te parkeren met een ander vervoersmiddel dan het daarvoor bestemde specifieke (type) Motorvoertuig;
  8. direct achter een ander motorvoertuig langs de slagboom de parkeerplaats uit te rijden zonder dat de slagboom tussentijds gesloten is geweest (“treintje rijden”).
 6. Indien abonnee in strijd handelt met het hiervoor bepaalde in 6.1 t/m 6.5, is Radboud Universiteit gerechtigd om abonnee de toegang tot de parkeerplaats te ontzeggen en/of het abonnement met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, onverminderd de overige rechten die voor Radboud Universiteit uit de niet-nakoming voortvloeien. 
 7. Radboud Universiteit is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van Radboud Universiteit noodzakelijk is, motorvoertuigen op de parkeerplaats op kosten van de abonnee te (laten) verplaatsen, van een wielklem te (laten) voorzien en/of enig motorvoertuig van de parkeerplaats te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Radboud Universiteit leidt. Radboud Universiteit zal bij het beoordelen van de noodzaak tot één van voornoemde maatregelen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen. 
 8. Indien een parkeerplaats beschikt over de mogelijkheid tot het elektrisch laden van een motorvoertuig, kan abonnee, indien deze beschikt over een hiervoor geschikt motorvoertuig en bijbehorende geschikte laadpas, gebruikmaken van deze dienst, mits beschikbaar. Radboud Universiteit staat op geen enkele wijze in voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van een dergelijk oplaadpunt. Radboud Universiteit is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van gebruik van het oplaadpunt. Een elektrisch motorvoertuig mag uitsluitend op een parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt geparkeerd staan gedurende de tijd dat het motorvoertuig daadwerkelijk op het oplaadpunt aangesloten. Radboud Universiteit is gerechtigd een (extra) tarief in rekening te brengen voor de periode dat het motorvoertuig dat op het oplaadpunt is aangesloten op de parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt geparkeerd blijft staan nadat de auto is opgeladen. Deze tarieven zullen op de website en/of in de parkeerplaats worden vermeld.

7. Privacy

 1. In de privacyverklaring opgenomen als bijlage kan worden nagelezen waar en met wie de gegevens van abonnees worden gedeeld.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Parkeren geschiedt voor eigen rekening en risico van de abonnee. Het abonnement omvat geen bewaking. 
 2. Radboud Universiteit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan, toegebracht of anderszins geleden door of aan abonnee of derden als gevolg van het parkeren op de campus (tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Radboud Universiteit).
 3. Abonnee vrijwaart Radboud Universiteit voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden en waarvan de oorzaak aan abonnee toerekenbaar is. Indien Radboud Universiteit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de abonnee gehouden Radboud Universiteit zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van abonnee in dat geval verwacht mag worden. Mocht abonnee in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Radboud Universiteit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Radboud Universiteit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van abonnee.

9. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bij Radboud Universiteit afgesloten parkeerabonnement. Radboud Universiteit is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere in de bekendmaking vermelde datum in werking. Mocht abonnee niet wensen in te stemmen met een wijziging, dan kan abonnee het abonnement Schriftelijk door opzegging beëindigen binnen twee weken nadat de wijziging door Radboud Universiteit bekend is gemaakt, tegen de datum waarop de wijziging ingaat. Bij gebreke van tijdige opzegging gelden de nieuwe algemene voorwaarden. Van toepassing is derhalve steeds de meest recente versie van deze voorwaarden zoals die is vermeld op de website van Radboud Universiteit.
 2. De toegang tot het parkeerterrein wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. 
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien Radboud Universiteit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Radboud Universiteit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

10. Geschillen

 1. Op het abonnement en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit het abonnement en/of deze algemene voorwaarden voortvloeien of in verband met het abonnement en/of deze algemene voorwaarden ontstaan, worden ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Arnhem voorgelegd. 
 3. Partijen zullen een geschil pas aan de rechter voorleggen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacyverklaring - Facility Management, Service Centre 

Deze privacyverklaring legt uit hoe het Service Centre van de Radboud Universiteit, onderdeel van de afdeling Facility Management (Campus & Facilities) met jouw persoonsgegevens omgaat. Voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten je hebt als jouw persoonsgegevens worden verwerkt en waar je met vragen of verzoeken over jouw privacy terecht kunt. 

Het Service Centre hecht veel belang aan de privacy van zijn klanten. Hun persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden door het Service Centre gebruikt. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld. Het Service Centre is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Verwerking persoonsgegevens: doelen en grondslagen

Het Service Centre verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de parkeerdienst. Om gebruik te maken van de parkeerdienst wordt er een overeenkomst, het parkeerabonnement met jou als klant afgesloten. Het parkeerabonnement is de grondslag voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Klanten zijn: (1) personen met een actief parkeerabonnement en (2) personen die het parkeerabonnement beëindigen. 

Overzicht van de persoonsgegevens die het Service Centre verwerkt voor een parkeerabonnement. 

Administratieve doelen 

 • Voor-, achternaam, voorletters, geslacht en persoonsnummer van de Radboud Universiteit of Radboudumc met als doel jou te identificeren (bedrijfsmatig doel), contact met jou op de nemen (communicatiedoel), om facturen en incasso’s te sturen (financieel doel); 
 • Woonplaats met als doel om incasso’s te sturen (financieel doel); 
 • E-mailadres met als doel om contact met je op te nemen over betalingen of andere bijzonderheden met betrekking tot het parkeerabonnement (communicatiedoel); 
 • Financiële gegevens voor het opsturen incasso’s en voor onze financiële administratie; 
 • Telefoonnummer om contact met je op te nemen over o.a. betalingen (communicatiedoel); 
   

Bedrijfsmatige doelen 

 • Campuskaart: om toegang te verlenen tot de parkeerterreinen. Jouw kentekenplaat wordt gekoppeld aan jouw campuskaart. Via geautomatiseerde kentekenplaatherkenning kun je (bij terreinen waar kentekenherkenning aanwezig is) in- en uitrijden zonder je campuskaart aan te bieden. Dit bevordert de doorstroom bij de parkeerterreinen. Bij geautomatiseerde kentekenplaatherkenning wordt een foto van jouw kenteken gemaakt. Inzittenden worden niet gefotografeerd.
 • Campuskaart -niet op persoonsniveau- voor statistische doeleinden. Bij het in beeld brengen van de parkeerdruk worden voertuigen geteld die binnenkomen via een abonnement of voertuigen die binnenkomen zonder abonnement. De campuskaart wordt voor het tellen gebruikt. Bij het tellen is niet te zien van wie de campuskaart is. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Voor bedrijven geldt een wettelijke bewaarplicht van financiële gegevens van zeven jaar. Dat is geregeld in de zogeheten ‘fiscale bewaarplicht’. De financiële administratie hanteert deze termijn van de Belastingdienst als uitgangspunt. De wettelijke bewaarplicht geldt ook voor klanten die het abonnement hebben opgezegd. 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Het Service Centre verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Het Service Centre verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluit het Service Centre een verwerkersovereenkomst die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens garandeert. Het Service Centre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Inzage, aanpassing of vernietiging van gegevens 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren ofte laten vernietigen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Service Centre en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je via mijnprivacy [at] ru.nl een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover het Service Centre beschikt, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mijnprivacy [at] ru.nl. Het vernietigingsrecht strekt zich echter niet uit tot de financiële administratie van het Service Centre. De financiële administratie dient 7 jaren te worden bewaard. 

Het Service Centre zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Indien je jouw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, wordt jouw abonnement beëindigd omdat jouw persoonsgegevens nodig zijn voor deze dienstverlening. 

Verzoeken met betrekking tot de hiervoor genoemde rechten probeert het Service Centre naar tevredenheid uit te voeren. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Radboud Universiteit via: FG [at] ru.nl of je kunt je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Beveiliging persoonsgegevens 

Het Service Centre neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mijnprivacy [at] ru.nl