Regeling parkeerabonnement Radboud Universiteit

Augustus 2022

1 Aanvragen abonnement

 1. Medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit kunnen een parkeerabonnement aanvragen. Zij moeten geregistreerd staan als medewerker respectievelijk student en beschikken over een personeels-/studentnummer. Ook medewerkers op declaratiebasis kunnen een abonnement aanvragen. Daarnaast kunnen medewerkers van externe bedrijven die op het universiteitsterrein zijn gevestigd een abonnement aanvragen.
 2. Het abonnement dient te worden aangevraagd door middel van het daarvoor bedoelde aanvraagformulier abonnement parkeren. Het originele formulier dient, voorzien van een handtekening, te worden ingeleverd bij Campus & Facilities of te worden verzonden aan Campus & Facilities, t.a.v. Parkeerbeheer, Postbus 9044, 6500 KD Nijmegen of per mail aan parkeren-CF [at] ru.nl (parkeren-CF[at]ru[dot]nl).
 3. De verwerkingstijd van de aanvraag van het abonnement bedraagt maximaal 4 werkdagen te rekenen vanaf ontvangst van het aanvraagformulier bij Parkeerbeheer.
 4. Indien de aanvrager in het bezit is van een campuskaart of studentenpas wordt het abonnement op deze pas geactiveerd. Het aanvragen van een aparte parkeerkaart is alleen mogelijk voor externe medewerkers die niet over een campuskaart beschikken.

2 Kosten abonnement

 1. Het tarief voor het abonnement voor studenten, medewerkers en medewerkers met een E-nummer is € 15,00 per maand. Voor externen is het tarief € 45,00 per maand. Ook voor een abonnement dat in de loop van een maand wordt aangegaan, wordt het hele maandbedrag in rekening gebracht.
 2. De kosten voor het parkeerabonnement van medewerkers die salaris ontvangen van de Radboud Universiteit, worden ingehouden op het salaris. In de overige gevallen worden de kosten verrekend via automatische incasso.
 3. Ook bedrijven die werkzaamheden op de campus verrichten, dienen te betalen voor het parkeren. Voor hen geldt ook het gereduceerde tarief van € 15,00 per maand.
 4. Motorrijders hebben vrijstelling van betaling. Zij kunnen langs de slagboom het terrein op- en afrijden. Het is echter niet toegestaan motoren te parkeren op plaatsen die bestemd zijn voor personenauto’s en fietsen/bromfietsen. Voor motoren zijn duidelijk herkenbare parkeervakken ingericht, op alle parkeerterreinen en in de parkeergarages.

3 Ontheffingen 

 1. Abonnees met een blijvende lichamelijke beperking dienen voor het gebruik van een invalidenparkeerplaats te beschikken over een ontheffing die bij de gemeente van hun woonplaats moet worden aangevraagd. 
 2. Abonnees of aanvragers met een blijvende lichamelijke beperking dienen, wanneer zij in aanmerking wensen te komen voor een abonnement met een ontheffing van betaling, los van de ontheffing in 5.1 te beschikken over een schriftelijke bevestiging van hun leidinggevende of studentendecaan bij Dienst Studentenzaken.
 3. Medewerkers van Radboud Universiteit met een tijdelijke lichamelijke beperking kunnen via hun leidinggevende een ontheffing van betaling voor een parkeerabonnement aanvragen. 
 4. Studenten van Radboud Universiteit met een tijdelijke lichamelijke beperking kunnen via de studentendecaan bij Dienst Studentenzaken een ontheffing van betaling voor een parkeerabonnement aanvragen. 
 5. Let op: een aanvraag voor een ontheffing in verband met een blijvende of tijdelijke lichamelijke beperking mag in verband met de privacy wetgeving niet aan het Service Centre worden gemeld. Gebeurt dit toch, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 

4 Verlies pas

 1. Bij verlies van een parkeerpas wordt € 20,00 in rekening gebracht. Hiervoor dient een machtigingsformulier, voorzien van een handtekening, te worden ingeleverd bij parkeerbeheer. De kosten worden verrekend via automatische incasso.

5 Beëindigen abonnement

 1. Een abonnement dient schriftelijk te worden opgezegd bij Campus & Facilities, t.a.v. Parkeerbeheer, Postbus 9044, 6500 KD Nijmegen of per mail naar parkeren-CF [at] ru.nl (parkeren-CF[at]ru[dot]nl).
 2. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. De opzegging dient vóór de eerste van de maand te zijn ontvangen door Parkeerbeheer.
 3. Bij langdurige ziekte, langer dan één maand, geldt de genoemde opzegtermijn van één kalendermaand niet. Dit dient door middel van een verklaring van de bedrijfsarts of studentendecaan zo spoedig mogelijk vooraf gemeld te worden bij Parkeerbeheer. Meldingen over een ziekteperiode die al voorbij is, worden niet in behandeling genomen.
 4. Het abonnement van medewerkers van de Radboud Universiteit wordt automatisch beëindigd wanneer zij uit dienst gaan.

6 Gebruik terreinen

 1. Langdurig gebruik van een parkeerplaats, voor een onafgebroken periode, is niet toegestaan.

Privacyverklaring - Facility Management, Service Centre 

Deze privacyverklaring legt uit hoe het Service Centre van de Radboud Universiteit, onderdeel van de afdeling Facility Management (Campus & Facilities) met jouw persoonsgegevens omgaat. Voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten je hebt als jouw persoonsgegevens worden verwerkt en waar je met vragen of verzoeken over jouw privacy terecht kunt. 

Het Service Centre hecht veel belang aan de privacy van zijn klanten. Hun persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden door het Service Centre gebruikt. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld. Het Service Centre is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Verwerking persoonsgegevens: doelen en grondslagen

Het Service Centre verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de parkeerdienst. Om gebruik te maken van de parkeerdienst wordt er een overeenkomst, het parkeerabonnement met jou als klant afgesloten. Het parkeerabonnement is de grondslag voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Klanten zijn: (1) personen met een actief parkeerabonnement en (2) personen die het parkeerabonnement beëindigen. 

Overzicht van de persoonsgegevens die het Service Centre verwerkt voor een parkeerabonnement. 

Administratieve doelen 

 • Voor-, achternaam, voorletters, geslacht en persoonsnummer van de Radboud Universiteit of Radboudumc met als doel jou te identificeren (bedrijfsmatig doel), contact met jou op de nemen (communicatiedoel), om facturen en incasso’s te sturen (financieel doel); 
 • Woonplaats met als doel om incasso’s te sturen (financieel doel); 
 • E-mailadres met als doel om contact met je op te nemen over betalingen of andere bijzonderheden met betrekking tot het parkeerabonnement (communicatiedoel); 
 • Financiële gegevens voor het opsturen incasso’s en voor onze financiële administratie; 
 • Telefoonnummer om contact met je op te nemen over o.a. betalingen (communicatiedoel); 
   

Bedrijfsmatige doelen 

 • Campuskaart: om toegang te verlenen tot de parkeerterreinen. Jouw kentekenplaat wordt gekoppeld aan jouw campuskaart. Via geautomatiseerde kentekenplaatherkenning kun je (bij terreinen waar kentekenherkenning aanwezig is) in- en uitrijden zonder je campuskaart aan te bieden. Dit bevordert de doorstroom bij de parkeerterreinen. Bij geautomatiseerde kentekenplaatherkenning wordt een foto van jouw kenteken gemaakt. Inzittenden worden niet gefotografeerd.
 • Campuskaart -niet op persoonsniveau- voor statistische doeleinden. Bij het in beeld brengen van de parkeerdruk worden voertuigen geteld die binnenkomen via een abonnement of voertuigen die binnenkomen zonder abonnement. De campuskaart wordt voor het tellen gebruikt. Bij het tellen is niet te zien van wie de campuskaart is. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Voor bedrijven geldt een wettelijke bewaarplicht van financiële gegevens van zeven jaar. Dat is geregeld in de zogeheten ‘fiscale bewaarplicht’. De financiële administratie hanteert deze termijn van de Belastingdienst als uitgangspunt. De wettelijke bewaarplicht geldt ook voor klanten die het abonnement hebben opgezegd. 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Het Service Centre verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Het Service Centre verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluit het Service Centre een verwerkersovereenkomst die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens garandeert. Het Service Centre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Inzage, aanpassing of vernietiging van gegevens 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren ofte laten vernietigen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Service Centre en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je via mijnprivacy [at] ru.nl een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover het Service Centre beschikt, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mijnprivacy [at] ru.nl. Het vernietigingsrecht strekt zich echter niet uit tot de financiële administratie van het Service Centre. De financiële administratie dient 7 jaren te worden bewaard. 

Het Service Centre zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Indien je jouw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, wordt jouw abonnement beëindigd omdat jouw persoonsgegevens nodig zijn voor deze dienstverlening. 

Verzoeken met betrekking tot de hiervoor genoemde rechten probeert het Service Centre naar tevredenheid uit te voeren. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Radboud Universiteit via: FG [at] ru.nl of je kunt je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Beveiliging persoonsgegevens 

Het Service Centre neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mijnprivacy [at] ru.nl