Parkeerreglement voor bezoekers

1. Gebruik parkeerplaats

1.1 Parkeerder zal zowel op de campus als op de parkeerterreinen de verkeersregels en de veiligheid in acht nemen en eventuele aanwijzingen van Parkeerbeheer opvolgen.

1.2 Parkeerder is slechts bevoegd om met een motorvoertuig de parkeerplaats te betreden indien abonnee in het bezit is van een geldig Bewijs dat door Radboud Universiteit is verstrekt. De parkeerplaats mag uitsluitend worden gebruikt voor het tijdelijk (korter dan 24 uur) parkeren van een motorvoertuig en niet voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het stallen van een caravan of camper.

1.3 Parkeerder kan uitsluitend de parkeerplaats in- en uitrijden tijdens de in of bij de parkeerplaats en/of op de website aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden.

1.4 Radboud Universiteit is gerechtigd bepaalde motorvoertuigen te weigeren indien Radboud Universiteit dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Een dergelijke weigering zal zich met name voordoen indien Radboud Universiteit weet of vermoedt dat met het motorvoertuig schade (in de meest ruime zin) kan worden toegebracht.

1.5 Het is parkeerder verboden om:

  1. de parkeerplaats voor andere doeleinden te gebruiken dan parkeren;
  2. in, op, of bij de parkeerplaats goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
  3. ontplofbare, brandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeerplaats te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het brandstofreservoir van het motorvoertuig uitgezonderd;
  4. op of aan de parkeerplaats reclame en/of andere aanduidingen te maken of aan te brengen;
  5. in of op de parkeerplaats reparaties aan het motorvoertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Radboud Universiteit is verleend;
  6. langer in het motorvoertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende motorvoertuig te parkeren;
  7. op een parkeerplaats die kenbaar bestemd is voor een specifiek (type) motorvoertuig (zoals een kenteken gebonden parkeerplaats, gehandicaptenparkeerplaats, een parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt of een auto- of motorfietsparkeerplaats) te parkeren met een ander vervoersmiddel dan het daarvoor bestemde specifieke (type) motorvoertuig;
  8. direct achter een ander motorvoertuig langs de slagboom de parkeerplaats uit te rijden zonder dat de slagboom tussentijds gesloten is geweest (“treintje rijden”).

1.6 Indien parkeerder in strijd handelt met het hiervoor bepaalde in 1.5.1 t/m 1.5.8, is Radboud Universiteit gerechtigd om parkeerder de toegang tot de parkeerplaats te ontzeggen, onverminderd de overige rechten die voor Radboud Universiteit uit de niet-nakoming voortvloeien.

1.7 Radboud Universiteit is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van Radboud Universiteit noodzakelijk is, motorvoertuigen op de parkeerplaats op kosten van de parkeerder te (laten) verplaatsen, van een wielklem te (laten) voorzien en/of enig motorvoertuig van de parkeerplaats te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Radboud Universiteit leidt. Radboud Universiteit zal bij het beoordelen van de noodzaak tot één van voornoemde maatregelen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.

1.8 Indien een parkeerplaats beschikt over de mogelijkheid tot het elektrisch laden van een motorvoertuig, kan parkeerder, indien hij/zij beschikt over een hiervoor geschikt motorvoertuig en bijbehorende geschikte laadpas, gebruikmaken van deze dienst, mits beschikbaar. Radboud Universiteit staat op geen enkele wijze in voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van een dergelijk oplaadpunt. Radboud Universiteit is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van gebruik van het oplaadpunt. Een elektrisch motorvoertuig mag uitsluitend op een parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt geparkeerd staan gedurende de tijd dat het motorvoertuig daadwerkelijk op het oplaadpunt aangesloten. Radboud Universiteit is gerechtigd een (extra) tarief in rekening te brengen voor de periode dat het motorvoertuig dat op het oplaadpunt is aangesloten op de parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt geparkeerd blijft staan nadat de auto is opgeladen. Deze tarieven zullen op de website en/of in de parkeerplaats worden vermeld.

2. Privacy

2.1 Bij binnenrijden van een aantal parkeerplaatsen op het Radboud Universiteit terrein wordt jouw kenteken geregistreerd voor de vaststelling van de parkeerduur en de berekening van het verschuldigde parkeergeld. Bij de parkeerplaatsen waar dit van toepassing is, staat dit aangegeven. Verder worden deze gegevens niet opgeslagen en worden er geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 Parkeren geschiedt voor eigen rekening en risico van de parkeerder. Er worden geen camera-opnamen gemaakt op de parkeerterreinen.

3.2 Radboud Universiteit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan, toegebracht of anderszins geleden door of aan abonnee of derden als gevolg van het parkeren op de campus (tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Radboud Universiteit).

3.3 Parkeerder vrijwaart Radboud Universiteit voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden en waarvan de oorzaak aan parkeerder toerekenbaar is. Indien Radboud Universiteit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de parkeerder gehouden Radboud Universiteit zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van parkeerder in dat geval verwacht mag worden. Mocht parkeerder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Radboud Universiteit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Radboud Universiteit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de parkeerder.

4. Algemeen

4.1 Dit reglement is van toepassing op elke parkeerplaats van de Radboud Universiteit. Radboud Universiteit is gerechtigd dit reglement eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere in de bekendmaking vermelde datum in werking.

4.2 De toegang tot het parkeerterrein wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze dit reglement.

4.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van dit reglement dan wel indien zich een situatie voordoet die niet in dit reglement is geregeld, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

4.5 Indien Radboud Universiteit niet steeds strikte naleving van dit reglement verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Radboud Universiteit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van dit reglement te verlangen.