Werkdruk

Dit hoofdstuk van de HR-toolkit informeert leidinggevenden over het beleid van de Radboud Universiteit om te hoge werkdruk weg te nemen en geeft een overzicht van de ondersteuning die beschikbaar is voor medewerkers.

Werkdruk staat al geruime tijd hoog op de agenda binnen de Radboud Universiteit. In 2018 heeft een universiteitsbrede werkgroep van bestuurders, wetenschappers en beleidsmedewerkers na een interne analyse een meerjarig actieplan op dit onderwerp geformuleerd. Te hoge werkdruk is een klacht die ons personeel, voornamelijk het wetenschappelijk personeel, helaas in meer of mindere mate ervaart, zo blijkt ook uit de PQ 2022. Hiervoor zijn meerdere oorzaken, welke worden verdeeld in eisen (bijvoorbeeld de hoeveelheid taken en kwaliteitsnormen) en (ontoereikende) bronnen (bijvoorbeeld autonomie, (sociale) steun van collega’s en leidinggevenden en inspraakmogelijkheden).

Vanuit de universiteitsbrede PQ-resultaten blijkt dat medewerkers gemiddeld genomen bovenmatige werkdruk ervaren ten gevolge van te hoge taakeisen. Dit geeft reden om extra in te zetten op een goed gesprek tussen leidinggevende, team en individuele medewerkers van de belasting. Dit kan indien passend worden opgevolgd door het verminderen van te veel werk, onnodige piekbelasting, te zware verantwoordelijkheden en competitie- en/of prestatiedruk. Vanzelfsprekend kunnen er op het niveau van onderdelen en eenheden aanvullende vraagstukken spelen, zoals vraagstukken op het gebied van regelmogelijkheden, sociale steun en persoonlijke belastbaarheid.

De centrale HR divisie biedt desgewenst expertise op dit thema. Jacqueline Heijen, beleidsadviseur, is trekker van het dossier en is altijd bereid mee te denken over werkdrukbeleid.

Beleid/bestuur

Optimaliseer je organisatie en beleid via de vijf actielijnen

Het Radboud brede Werkplan vermindering werkdruk (zie ook de bovenstaande inleiding) adviseert vijf actielijnen. Deze actielijnen dienen als instrument om op gestructureerde wijze zowel centraal als decentraal verbeteringen te realiseren. Hieronder is elke actielijn kort beschreven en wordt doorverwezen naar concrete maatregelen.

a) Minder bureaucratie, minder regels

 • Werkdruk is op de Radboud Universiteit voor een deel het gevolg van administratie en bureaucratie. Hoe kunnen we er slimmer mee omgaan en hoe bewaken we de balans tussen verantwoordingsplicht en autonomie?
 • Concrete maatregelen: klik hier.

 

b) Een eenvoudige, effectieve onderwijsorganisatie

 • Meer studenten en andere vormen van bekostigen leggen druk op het onderwijs en onze formatie. Daarom richten we ons op wat er echt nodig is voor goed onderwijs en op de kwaliteit van ons aanbod. Zorg voor heldere en realistische normen bij het verdelen van taken en in de beoordeling van medewerkers.
 • Concrete maatregelen: klik hier.

 

c) Stabiliteit in het onderwijs

 • Stabiliteit is de sleutel voor goed onderwijs. Dat betekent wél verbeteren, niet continu veranderen. Onderwijs(innovatie) kost vaak veel tijd, wat ten koste gaat van onderzoek. Daarom is het belangrijk het onderwijs effectiever te maken, zonder concessies aan kwaliteit: alleen vernieuwen als het nodig is en vooral parallelle vernieuwing voorkomen. Daarnaast sturen we op de aanstelling, behoud en ondersteuning van goed gekwalificeerd personeel. We streven naar realistische taakverdelingen en beoordelingsnormen.
 • Concrete maatregelen: klik hier.

 

d) Waardering voor onderwijs

 • Vergroot werkplezier door beter aan te sluiten bij persoonlijke interesses en kwaliteiten en door excellent onderwijs te belonen met loopbaanbevordering.
 • Concrete maatregelen: klik hier.

 

e) Reductie van werkdruk in onderzoek

 • Werkdruk wordt beïnvloed door het schrale subsidieklimaat en de hoeveelheid werk die ervoor nodig is om subsidies binnen te halen. Bovendien leggen prestatie-eisen een nadruk op kwantiteit in plaats van kwaliteit. Jonge universitaire medewerkers ervaren werkdruk door baanonzekerheid en noodzaak tot profileren.
 • Concrete maatregelen: klik hier.

Team en individu

Verdere verkenning problemen, oorzaken en oplossingen

 

a) Ga in gesprek met je medewerker over zijn/haar werkpakket, gewoonten en behoeftes.

 • Het open (blijven) bespreken van dit onderwerp met je medewerker(s) en dit vervolgens verbinden aan concrete afspraken is een cruciale factor in het succesvol beheersen van de werkdruk.
 • Beschikbare tips: hier.

 

b) Organiseer een adviesgesprek met een interne coach

 • Medewerkers kunnen zich aanmelden voor een Adviesgesprek met een adviseur/coach voor vragen op het gebied van vitaliteit of loopbaan- of scholingsadvies. Dit kan een workshop, training (intern of extern) of coaching zijn. De adviseur denkt graag mee hoe iemand in de eigen werkcontext door kleine initiatieven zijn verdere ontwikkeling kan stimuleren.
 • Doelgroep: individuele medewerkers.
 • Meer info: klik hier.

 

c) Organiseren bijeenkomst met Koerskaart Werkdruk 

 • Met een dialooginstrument samen in gesprek op groepsniveau. De gesprekskaart biedt handvatten om werkdruk te maken en aan te pakken. Medewerkers kunnen hun kwesties mét elkaar bespreken en tot afspraken komen om elkaars werkdruk te verlichten. De gesprekskaart is zowel fysiek als online zelfstandig te gebruiken, de stappen spreken voor zich. Voor de deelnemers geeft het inzicht in hun knelpunten en helpen ze elkaar aan oplossingen. In twee uur doorloopt men verschillende stappen: van kijken naar triggers voor werkdruk tot samen afspraken maken om werkdruk te verlichten.
 • Doelgroep: groepen medewerkers.
 • Meer info en opvragen gesprekskaart: klik hier.

Bevorderen draagkracht medewerker(s)

 

a) Deelname aan Vitaliteitsprogramma Fit@Work

 • Workshops ter verbetering werkvermogen, vitaliteit en wellbeing door het stimuleren van een gezonde en vitale leefstijl.
 • Doelgroep: alle medewerkers.
 • Meer info en inschrijven: klik hier.

 

b) Teamcoaching

 • Wil je aan de slag met je team om je samen verder te ontwikkelen en de werkdruk samen te beheersen? Je kan terecht bij de adviseurs/coaches van afdeling SBO (Strategie, Beleid en Opleidingen). Zij kunnen jou en je team begeleiden of jou adviseren hoe de teamcoaching op te pakken.
 • Doelgroep: alle medewerkers.

 

c) Deelname aan specifieke training, e-learning of andere ontwikkelactiviteit op gROW

 • Greep uit aanbod: timemanagement, beter slapen, omgaan met werkdruk en stress en zelfinzicht – sleutel voor je loopbaan.
 • Doelgroep: alle medewerkers.
 • Te vinden op het Kanaal Vitaliteit/wellbeing.

 

d) Deelname aan specifieke activiteiten ter bevordering van fysiek en mentaal welbevinden via Radboud Sportcentrum

 • Naast het reguliere sportaanbod biedt het sportcentrum diverse activiteiten op het gebied van Body & Mind voor medewerkers aan als: mindfulness, meditatie, tai chi, yoga en pilates.
 • Doelgroep: alle medewerkers.
 • Meer info: klik hier.

 

e) Deelname aan specifieke activiteiten ter bevordering van mentaal welbevinden via Studentenkerk

 • Diverse activiteiten zoals: meditatie, mindfulness, retraites, stiltewandelingen.
 • Doelgroep: alle medewerkers.
 • Meer info: klik hier.

Gerichte ondersteuning ter voorkoming van grotere problemen

 

a) Consult van de campuspsycholoog

 • Indien een medewerker veel stress, angst of somberheid in relatie tot het werk ervaart is het mogelijk om te spreken met de campuspsycholoog. Deze helpt met persoonlijke problemen die leiden tot werkgerelateerde klachten.
 • Doelgroep: medewerkers met werkgerelateerde psychosociale klachten. Eén tot tien consulten.
 • Meer info: hier.

 

b) Bezoeken spreekuur bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker

 • Als je advies wil over het voorkomen van gezondheidsrisico’s op het werk, kan je medewerker naar het preventieve spreekuur van de bedrijfsarts.
 • Doelgroep: medewerkers met urgente, werkgerelateerde gezondheidszorgen.
 • Meer info: klik hier.

   

c) Vitaliteitscoaching

 • Je werkt met je coach aan veerkracht, motivatie en energie. Voorbeelden: hoe ga ik om met stress, hoe krijg ik meer energie en plezier en ontspanning in mijn werk, hoe heb ik meer grip op mijn werk of hoe zorg ik voor meer focus tijdens werk?
 • Doelgroep: medewerkers met ervaren hindernissen in hun werk.
 • Meer info: klik hier.

Overige informatie

Op RadboudNet tref je een uitgebreide pagina aan over werkdruk inclusief concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen. Daarnaast vind je de meest actuele tips, adviezen en best practices.