Taakstelling

De RTOG is een dienstverlenende afdeling. De concrete taken kunnen in een aantal globale categorieën onderscheiden worden:

Onderzoeksondersteuning
Onderwijsassistentie
Beheer van data

Onderzoeksondersteuning
De dienstverlening aan onderzoek bestaat uit advisering over en assistentie bij de verwerking van onderzoeksgegevens. De dienstverlening kan het traject van het empirisch onderzoek omvatten: dataverzameling, analyse, interpretatie en rapportage. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen Assistentie en Ontwikkeling.

Onderzoeksondersteuning: Assistentie 
Dit variëert van het geven van eenmalige adviezen over statistisch-methodologische problemen en het gebruik van software tot de participatie in onderzoeksprojecten. De ondersteuning kan betrekking hebben op alle fasen van het empirisch onderzoek.
De aard van de werkzaamheden omvat: het oplossen van problemen bij het gebruik van software, het in overleg met de onderzoeker opstellen van een analyseplan, het vervaardigen van data-entry programma's en analyse-software, het feitelijk uitvoeren van geavanceerde analyses, het schrijven en becommentariëren van teksten betreffende de interpretatie van analyseresultaten en het trainen en begeleiden van tijdelijke projectmedewerkers. Onder deze taak vallen ook bijdragen aan de opleiding van AIO's.

Onderzoeksondersteuning: Ontwikkeling
Bij ontwikkeling gaat het om het ter beschikking brengen van nieuwe gereedschappen ten behoeve van het onderzoek. De nadruk ligt daarbij op statistisch-methodologische analysetechnieken, inclusief de beschikbare of te vervaardigen software. Een ander belangrijk onderdeel is de vervaardiging van software voor de computergestuurde invoer- en verwerking van gegevens (testgegevens, reactietijden, stimuluspresentatie, analysetechnieken, enz.).

Onderwijsassistentie
Het opzetten en uitvoeren van cursusonderdelen.

Het opzetten en uitvoeren van cursusonderdelen
Deze activiteiten hebben van oudsher betrekking op de onderdelen methoden- en technieken binnen de opleidingen. De bijdragen variëren van uitgebreide instructie aan grote groepen studenten met betrekking tot het gebruik van statistische basissoftware tot de assistentie bij seminars over zeer specifieke onderzoekstechnieken. De nadruk ligt op de introductie van het gebruik van software in het methoden- en techniekenonderwijs. Dit betekent dat cursusonderdelen worden ontworpen, dat software voor computer ondersteund onderwijs wordt ontwikkeld, dat documentatie wordt vervaardigd en dat de cursus wordt verzorgd en bijgesteld. Hieronder valt ook het verkennen en toegankelijk maken van nieuwe software, bijvoorbeeld nieuwe releases van SPSS. Men moet hierbij ook denken aan bijdragen aan het student-activerend onderwijs en aan activiteiten, waarmee docenten ondersteund worden bij het inzetten van ICT en Tele-leren, dit alles voorzover het onderzoeksvaardigheden betreft.
  
Beheer van data 
Binnen de universiteit worden verschillende abonnementen van externe data-leveranciers zoals NIWI (voorheen Steinmetzarchief) en CBS (NWO-WSA) beheerd door Pieter van Groenestijn.