Onderzoeksprojecten

Familie Enquête Nederlandse Bevolking
De Familie-enquête Nederlandse bevolking (FNB) is een meerjarig, grootschalig survey onder een representatieve groep Nederlanders dat wordt geïnitieerd door leden van de Sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dataverzameling in het kader van de FNB heeft inmiddels zes maal plaatsgevonden, te weten in de jaren 1992-1993, 1998, 2000, 2003, 2009 en 2017-2018. Doordat met een zesde meting een periode van 25 jaar (1992-2017) wordt bestreken, is het goed mogelijk ontwikkelingen in sociaal-structurele en sociaal-culturele processen in Nederland te bestuderen. Om een vergelijking tussen de meetjaren mogelijk te maken zijn meetinstrumenten in de verschillende surveys veelal gestandaardiseerd meegenomen. Het unieke karakter van de FNB ligt verder daarin dat voor de respondent (evenals zijn/haar partner voor de FNB tot en met 2009) met retrospectieve vragen de levensloop in het kader van opleiding, beroep en relatievorming (en meer incidenteel, geografische mobiliteit en religie) in kaart wordt gebracht. De doelpopulatie is de Nederlands sprekende bevolking in de leeftijd van 18 tot 70 jaar oud. Klik verder voor een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek en publicaties aan de hand van de Familie-enquête Nederlandse bevolking. Neem voor meer informatie contact op met R. Meuleman.


Sociaal-culturele Ontwikkelingen in Nederland
De survey Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland (SOCON) is een landelijke, mondelinge enquete van de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen die vijfjaarlijks wordt gehouden onder een representatieve groep Nederlanders. De doelpopulatie van SOCON is de Nederlands sprekende bevolking in de leeftijd van 18 tot 70 jaar en de omvang van de survey varieert tussen 1000 en 3000 respondenten. Belangrijke thema's in de SOCON enquete zijn godsdienst en levensbeschouwing, normen en waarden, minderheden en politiek, arbeid en onderwijs, gezondheid alsook veranderingen daarin door de tijd heen. De dataverzameling ten behoeve van SOCON heeft inmiddels zeven maal plaatsgevonden, te weten in de jaren 1979, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 en 2011. Omdat centrale meetinstrumenten onveranderd zijn gebleven, is het mogelijk op tal van terreinen sociaal-culturele ontwikkelingen te bestuderen over een periode van meer dan 30 jaar, zoals veranderingen in christelijk geloof en kerkelijkheid, waarden opvattingen en houding tegenover etnische minderheden. Klik verder voor een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek en publicaties aan de hand van de enquête SOCON. Neem voor meer informatie contact op met een van de volgende onderzoekers: Peer Scheepers, Rob Eisinga, Gerbert Kraaykamp.

NEtherlands Longitudinal Lifecourse Study
De NEderlandse LevensLoop Studie (NELLS) is een samenwerking van onderzoekers van de secties sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg. Het onderzoek uitgevoerd in 2009 en 2010 betreft een random steekproef uit drie groepen van inwoners: personen van Marokkaanse afkomst, personen van Turkse afkomst, overige personen (voornamelijk autochtonen). In 35 geselecteerde gemeenten zijn random steekproeven getrokken onder personen van 15–45 jaar. Aan de hand van deze nieuwe dataverzameling onder een representatieve steekproef worden vergelijkingen mogelijk tussen Turken en Marokkanen en de autochtone bevolking op een breed scala van sociaal en culturele uitkomsten: sociale contacten, verenigingsdeelname, vrijetijdsbesteding, normen en waarden, levenstevredenheid en politieke voorkeuren. Aangezien het onderzoek een panelkarakter kent is een nieuwe wave voorzien in 2013. Voor meer achtergrondinformatie ga naar de website van NELLS. Klik hier voor publicaties aan de hand van de enquête NELLS. Of ga naar de website van het Nederlandse data-archief DANS. Betrokken onderzoekers: Jochem Tolsma (RU), Paul de Graaf (UvT), Matthijs Kalmijn (UvT), Gerbert Kraaykamp (RU); Christiaan Monden (Nuffield College).