Achtergrond Familie-enquête

Sinds 1992 voert de Sectie Sociologie van Radboud Universiteit Nijmegen levenslooponderzoek uit in het kader van de Familie-enquête Nederlandse bevolking (FNB). In 1992-1993, 1998, 2000, 2003, 2009, 2017-2018 zijn daartoe grote representatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking ondervraagd. De respondenten en hun partners zijn onafhankelijk van elkaar ondervraagd via gestructureerde mondelinge en schriftelijke vragenlijsten. De meeste recente dataverzameling (2017-2018) vond enkel plaats onder primaire respondenten via een web-enquête, afgenomen via het LISS panel, CentERdata. In totaal is inmiddels gedetailleerde levensloopinformatie over 14.487 individuen uit 9.730 huishoudens beschikbaar. De vragenlijsten zijn zoveel mogelijk vergelijkbaar over de jaren. In de vragenlijsten zijn twee typen vragen gesteld:

(1)  Het eerste type vragen betreft de levensloop op demografisch, sociaal-economisch en sociaal-cultureel gebied. Soortgelijk internationaal onderzoek laat zien dat levenslopen goed in kaart kunnen worden gebracht met retrospectief onderzoek. De familie-enquêtes bevatten informatie over het ouderlijk gezin, de onderwijsloopbaan, de arbeidsmarktloopbaan en de gezinsloopbaan. Meer incidenteel zijn levensloopvragen over gezondheid, religie, sociale participatie en geografische mobiliteit gesteld.

(2)  Het tweede type vragen richt zich op de leefsituatie van de respondenten. Daarbij komen leefstijl, vrijetijdsgedrag, politieke voorkeur, godsdienst, waarden en normen en sociale participatie aan de orde.

Een belangrijk kenmerk van de familie-enquêtes tot en met 2009 is dat niet alleen de primaire respondent en zijn of haar partner zijn ondervraagd, maar ook één van beide ouders, één van de broers of zusters, en één volwassen uit huis wonend kind. De primaire respondent en de partner zijn op identieke  manier ondervraagd. De ouder, de broer of zus en het kind hebben een selectie van de vragen beantwoord die aan respondent en partner zijn gesteld. In de familie-enquête 2017-2018 is enkel de primaire respondent bevraagd via het LISS panel. Het unieke van de familie-enquête 2017-2018 data is dat ook andere modules uit het LISS-panel aan de dataset gekoppeld kunnen worden.

Financiering

De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen financiert grootschalig veldonderzoek, dankzij welk initiatief de Sectie Sociologie geregeld survey-onderzoeken kan organiseren. De Familie-enquête Nederlandse bevolking is in 1992-1993, 1998, 2000, 2003, 2009 en 2017-2018 gehouden en de daaruit voortkomende data zijn een belangrijke bron voor Nijmeegse onderzoeksprojecten en publicaties.

Beschikbaarheid

De Familie-enquêtes Nederlandse bevolking zijn beschikbaar voor secundaire analyse ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De codeboeken zijn te raadplegen op de website van DANS. Toegang tot de FNB data tot en met 2009 loopt via DANS. Toegang tot de data van de meest recente dataverzameling (2017-2018) loopt via het LISS data archief.

Voor vragen over de FNB data kunt u contact opnemen met de Sectie Sociologie, Radboud Universiteit Nijmegen: R.Meuleman.