Achtergrond SOCON-enquête

Sinds 1979 verricht de Sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek in het kader van het survey 'Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland' (SOCON). SOCON is in 1979 ontstaan als een onderzoek naar secularisering en ontzuiling en spoedig daarna, in 1985, uitgegroeid tot een omnibus-onderzoek op het terrein van sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland. Daartoe zijn in 1979 (n=1007), 1985 (n=3003), 1990 (n=2384), 1995 (n=2019), 2000 (n=1008),  2005 (n=1375) en 2011 (n=1004) grote representatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 tot 70 jaar mondeling aan huis door professionele interviewers ondervraagd. In de gestructureerde mondelinge en schriftelijke vragenlijsten worden vragen gesteld over talrijke onderwerpen op belangrijke levensdomeinen, zoals godsdienst, levensbeschouwing, waarden, conservatisme, overheid, politiek, minderheden, arbeid, onderwijs, gezondheid, sociale relaties en sociale steun.
    De steekproeftrekking, interview methode, vragenlijsten en ander belangrijke zaken zijn zoveel mogelijk gelijk over de jaren heen zodat vergelijkingen tussen de jaren mogelijk zijn. Naast de 7 vijfjaarlijkse steekproeven zijn er in het kader van SOCON panel surveys gehouden bestaande uit 2 golven (1985-1990 en 1995-2005) alsook schriftelijke enquetes waarbij respondenten uit eerdere SOCON surveys zijn herbenaderd. De data zijn een belangrijke bron voor Nijmeegse onderzoeksprojecten en publicaties.
    SOCON is een Nederlandse survey met een nationale en internationale uitstraling. Diverse meetinstrumenten zijn overgenomen in andere Nederlandse onderzoeken (bijv. Nederlands Kiezers Onderzoek, God in Nederland), in buitenlandse onderzoeken (bijv. ALLBUS van ZUMA in Duitsland, ISPO kiezersonderzoeken in Vlaanderen, in Zuid-Afrika, Ierland, Suriname) en in internationale surveys (bijv. ISSP 1993, ISSP 1996; Religious and Moral Pluralism 1997; European Social Survey 2002).

Financiering
De eerste SOCON survey in 1979 is gefinancieerd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Radboud Universiteit Nijmegen. De surveys van 1985 en 1990 zijn gekostigd door de Discipline Advies Commissie Sociale Wetenschappen (DAS). De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de RU Nijmegen  financieerde de dataverzamelingen van 1995, 2000 en 2005. De SOCON survey van 2011 is gezamelijk gefinancieerd door MAGW van NWO en de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de RU Nijmegen.

Beschikbaarheid
De SOCON surveys zijn beschikbaar voor secundaire analyse ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De data en documentatie worden standaard gedeponeerd bij DANS. De codeboeken zijn te raadplegen op de website van DANS. De DANS codes van de surveys zijn: SOCON 1979 (P0875), SOCON 1985 (P1012), SOCON 1990 (P1100), SOCON 1995 (P1336), SOCON 2000 (P1556), SOCON panel 1985-1990 (P1101), SOCON 1979-85-90 (P1099), SOCON 1979-2000 (P1655).

Contactpersonen: Peer Scheepers, Rob Eisinga, Gerbert Kraaykamp.