SteR middag
SteR middag

Onderzoek bij SteR

De focus van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht ligt op de fundamenten van het nationale rechtssysteem en zijn interactie met de internationale en Europese rechtsorde en op het begrijpen van de rol van het publiekrecht.

Onderzoeksprogramma's

Het SteR-onderzoek wordt verricht binnen het programma ‘Grondslagen van het Publiekrecht’. Dit overkoepelende programma is geconcretiseerd in vier deelprogramma’s, die elkaar versterken en aanvullen. Voor elk van de deelprogramma’s fungeert een koppel van een hoogleraar en een UHD uit twee verschillende secties als de trekkers. Deze trekkers spelen een aanjagersrol door onderlinge samenwerking binnen en buiten het deelprogramma aan te moedigen, gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren en nieuwe thema’s op te pakken. 

Spreker rechtbank

I. Dragende beginselen & fundamentele rechten

Binnen het deelprogramma dragende beginselen & fundamentele rechten wordt onderzoek verricht naar de grondslagen van het publiekrecht, in het bijzonder naar de betekenis van rechtsbeginselen, grondrechten en algemene begrippen van het publiekrecht. Tezamen vormen deze beginselen, rechten en begrippen de juridische kern van de rechtsstaat. Dat betekent dat het onderzoeksprogramma een veelvoud aan onderzoeksthema’s herbergt. Elke zes jaar wordt een onderzoeksthema aangewezen waarnaar in die periode bijzondere aandacht uitgaat. Voor de periode 2021-2027 is dat het thema De weerbare rechtsstaat.

Programmatrekkers: Raymond SchlösselsMichiel van Emmerik en Ronald Tinnevelt. Coördinator: Rowin Jansen.

Bekijk het programma

Vlaggen parlementsgebouw

II. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht

Centraal in dit deelprogramma staat de door- en wisselwerking van de internationale en Europese rechtsorde in de Nederlandse rechtsorde. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol en betekenis van de soevereiniteit als grondslag van de Nederlandse rechtsorde. Een groot deel van het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op de volgende thema’s:

 • Strategic litigation
 • Rechtsstatelijke marktwerking
 • Transnationale misdrijven & internationale veiligheid
 • Doorwerking van mensenrechten

Programmatrekkers: Masha Fedorova en Jasper Krommendijk.

Bekijk het programma

Rechter met hamer

III. Conflictoplossende instituties

In dit deelprogramma participeren een groot aantal onderzoekers van SteR en verschillende collega’s van OO&R. De relatief nieuwe onderzoeksgroep richt zich tot 2025 op drie uitdagingen voor het rechterlijk domein van conflictoplossing:

 • Concurrentie voor de rechter in het bijzonder door bestuurlijke conflictoplossing en buitengerechtelijke conflictoplossing in het privaatrecht.
 • Taakinvulling door de rechter: kan zij de verwachtingen nog waarmaken?
 • Opkomst van de digitale techniek als ‘hulp of concurrent’ van de rechter.

Een groot deel van het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op de thema’s Digitalisering en Taakinvulling door de rechter & plaats van de rechter in het staatsbestel.

Programmatrekkers: Hansko Broeksteeg en Marieke Dubelaar. Coördinator: Lize Glas

Bekijk het programma

Vluchtelingen Oekraïne

IV. Migratie & burgerschap

Het deelprogramma Migratie & burgerschap ziet op de bestudering van een thematisch deel van het publiekrecht, namelijk het migratierecht, in de ruimste zin van het woord. Naast het nationale, communautaire en internationale vreemdelingen- en asielrecht worden binnen dit programma juridische vraagstukken bestudeerd die de veelkleurige maatschappelijke problematiek rondom het verschijnsel migratie en de positie van minderheden raken. Het programma Migratie en burgerschap wordt uitgevoerd door het Centrum voor Migratierecht.

Een groot deel van het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op de volgende thema’s en geclusterd onder:

 • Externalisering van migratiebeleid
 • Arbeidsmigratie
 • Handelsverdragen & migratie

Programmatrekkers: Tesseltje de Lange en Paul Minderhoud.

Website Centrum voor Migratierecht

 

  Publicaties en SteR-serie

  SteR geeft sinds 2010 een eigen serie uit getiteld Serie Staat en Recht. Delen uit de serie zijn te bestellen op de website van Wolters Kluwer. Bekijk alle publicaties en dissertaties in de Radboud Repository.

   Visitatie

   Bekijk het SteR-zelfevaluatierapport voor de periode 2016-2021 en het eindrapport van de visitatiecommissie.

   Programma voor gastonderzoekers

   Om inzichten in Europees, internationaal en buitenlands publiekrecht te verwerven en uit te wisselen, heeft SteR een gastonderzoekersprogramma opgezet. Heb je interesse om een tijdje onderzoek te doen bij SteR? Hieronder vind je de voorwaarden en het aanmeldformulier.

   Aanmelden