Over SteR

Het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) is een van de onderzoeksinstituten binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. SteR verricht fundamenteel publiekrechtelijk onderzoek waarvan de resultaten aan de maatschappij ten goede komen. Zij verenigt een keur aan Nijmeegse wetenschappers die samen over een brede publiekrechtelijke, metajuridische en empirische onderzoeksexpertise beschikken.

Organisatie

De organisatie van SteR bestaat onder andere uit het bestuur, het curatorium en de research fellows.

Organisatiestructuur

Missie

SteR verricht hoogwaardig rechtswetenschappelijk onderzoek met een grote maatschappelijke waarde. Meer specifiek betekent dit dat SteR:

 • reflecteert op de dragende beginselen en grondslagen van het publiekrecht;
 • bijdraagt aan de conceptualisering en theorievorming op publiekrechtelijk terrein met het oog op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • streeft naar toepassing van wetenschappelijke inzichten in de internationale en nationale rechtspraktijk, beleid en wetgeving;
 • investeert in de opleiding en begeleiding van studenten, promovendi en jonge talentvolle onderzoekers werkzaam binnen SteR om een nieuwe generatie praktijkjuristen én rechtswetenschappers tot volle wasdom te laten komen;
 • bij zijn onderzoek tot de nationale top wil behoren en op geselecteerde terreinen tot de Europese top. Deze geselecteerde terreinen zijn migratierecht, institutioneel EU-recht, mensenrechten, mededingingsrecht, rechtsfilosofie en criminologie.

Visie en methode

Het SteR-onderzoek kenmerkt zich door:

 • duurzame aandacht voor het positieve recht en voor de betekenis en ontwikkeling van de rechtsdogmatiek die dat positieve recht structureert;
 • aandacht voor rechtsvergelijkend onderzoek dat het begrip van de ontwikkelingen in het positieve recht verdiept;
 • een eigen plaats voor metajuridisch en empirisch onderzoek, dat tevens het rechtsdogmatische onderzoek ondersteunt, versterkt en de ‘vertaling’ van de onderzoeksresultaten naar de praktijk verbetert;
 • balans tussen nationaal en internationaal onderzoek, waarbij steeds dat ‘publicatieforum’ wordt gekozen waar de onderzoeker wetenschappelijk én maatschappelijk de grootste impact genereert.

Opbouw

In SteR participeren de zeven publiekrechtelijke en metajuridische vaksecties te weten: Algemene rechtswetenschap, Bestuursrecht, Internationaal en Europees recht, Rechtsfilosofie, Rechtssociologie & Migratierecht, Staatsrecht en Strafrecht & Criminologie. Elke sectie is belast met zowel onderwijs als onderzoek. SteR is opgebouwd uit vier deelprogramma’s die elkaar onderling voeden en versterken:

 1. Dragende beginselen & fundamentele rechten
 2. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht
 3. Conflictoplossende instituties
 4. Migratie & burgerschap

  Wetenschappelijke integriteit en kwaliteitskader annotaties

  SteR onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening volledig en heeft beleid vastgesteld om deze principes na te leven. 

  Omdat het onderzoekcentrum het belang van het annoteren onderschrijft, is tevens een ‘kwaliteitskader’ voor het annoteren opgesteld.

  Nieuwsbrief

  Twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). In deze nieuwsbrief vindt u informatie over benoemingen, oraties, promoties, publicaties, lopend onderzoek en aankomende evenementen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de secretaris via secretaris.ster [at] jur.ru.nl (secreraris[dot]ster[at]jur[dot]ru[dot]nl)

  Contact

  Neem contact op met het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) via de secretaris.

  +31 24 361 10 61