Regeling Toptalenten

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen
 • Hoofdstuk 2: Toptalenten in de sport
 • Hoofdstuk 3: Toptalenten in de kuns
 • Hoofdstuk 4: Slotbepalingen
 • Toelichting t.b.v. besluitvormingstraject

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1 Grondslag

Deze regeling vindt haar grondslag in artikel 7.34 lid 1 sub d WHW.


Artikel 2 Doel

1. Het doel van de regeling is om aan de Radboud Universiteit studerende toptalenten in de sport en de kunst bijzondere voorzieningen te bieden, zodat deze studenten beter in staat zijn om de opleiding te combineren met het beoefenen van de sport of met het ontwikkelen van het toptalent in de sport of in de kunst.

2. In deze regeling is vastgelegd welke voorzieingen er zijn. Ook zijn (procedure)regels opgenomen met betrekking tot de erkenning als toptalent.


Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op studenten die zijn ingeschreven voor een geaccrediteerde initiële opleiding van de Radboud Universiteit.


Artikel 4 Begripsbepalingen

1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de WHW de betekenis die de WHW daaraan geeft, tenzij in lid 2 anders is bepaald.

2. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Coördinator Toptalenten: een door het college van bestuur aangewezen medewerker van de Radboud Universiteit die belast is met de ondersteuning van de aan de universiteit ingeschreven toptalenten in de sport en de kunst en die als vast aanspreekpunt fungeert voor de faculteiten. De coordinator Toptalenten is q.q. de topsportcoördinator als bedoeld in het Actieplan FLOT
(Flexibel Onderwijs en Topsport);
b. Topsport Gelderland: een op initiatief van HAN Sport en Bewegen opgerichte en door NOC*NSF en de provincie Gelderland gesubsidieerde organisatie die is gericht op het in brede zin ondersteunen van Gelderse topsporttalenten.

Hoofdstuk 2: Toptalenten in de sport

Artikel 5 Reikwijdte hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk heeft betrekking op toptalenten in de sport.


Artikel 6 Erkenning toptalent in de sport

1. De student die gebruik wil maken op de in deze paragraaf omschreven voorzieningen moet door het college van bestuur als toptalent in de sport zijn erkend.
2. Het college van bestuur erkent de student als toptalent in de sport indien de student:
a. door het NOC*NSF en/of de betreffende sportbond is erkend als zogenoemde A-, B- of HPsporter;
b. door NOC*NSF en/of de betreffende sportbond is aangemerkt als zogenoemd 'Internationaal Talent (IT)', 'Nationaal Talent (NT)' of 'Belofte (Bel)';
c. van Topsport Gelderland de zogenoemde Regiostatus heeft ontvangen; óf
d. met een buitenlandse nationaliteit, die niet in het bezit is van een van de hiervoor omschreven status, in het land van herkomst aantoonbaar op een bij die status behorend vergelijkbaar niveau diens sport beoefent.


Artikel 7 Procedure erkenning

1. Een verzoek tot erkenning als toptalent in de sport wordt ingediend door de student.
2. De student dient een verzoek tot erkenning in bij de coördinator Toptalenten.
3. Voor de student als bedoeld in artikel 6 lid 3 onder c geldt dat de coordinator Toptalenten voorafgaand aan de beslissing een intakegesprek voert met de student. Het intakegesprek vindt pas plaats nadat Topsport Gelderland een advies heeft opgesteld over de vraag of de student tot één van categorieën als bedoeld in artikel 6 behoort.
4. Op een verzoek tot erkenning beslist het college van bestuur.


Artikel 8 Geldigheidsduur erkenning

1. Een erkenning als toptalent in de sport geldt voor één studiejaar en kan worden verlengd.
2. De coördinator Toptalenten vraagt jaarlijks aan de student of deze verlenging van de erkenning als toptalent wenst. Indien de student niet reageert op het verzoek om verlenging, vervalt de erkenning en kan de student geen aanspraak meer maken op de in deze pragraaf omschreven voorzieningen.


Artikel 9 Voorzieningen toptalenten in de sport

Als toptalent in de sport erkende studenten kunnen gebruik maken van de navolgende voorzieningen onder de daarbij omschreven voorwaarden:
a. de diensten van de coördinator Toptalenten;
b. de door het college van bestuur omschreven en op het niveau van de opleiding toegekende flexibele onderwijsmogelijkheden als genoemd op www.ru.nl/flexibelstuderen;
c. door het college van bestuur nader vorm te geven faciliteiten die op de specifieke situatie van de betreffende student zijn toegerust, waaronder in ieder geval bijzondere sportfaciliteiten.

Hoofdstuk 3: Toptalenten in de kunst

Artikel 10 Reikwijdte hoofdstuk 3

Dit hoofdstuk heeft betrekking op toptalenten in de kunst.


Artikel 11 Erkenning toptalent in de kunst

1. De student die gebruik wil maken op de in deze paragraaf omschreven voorzieningen moet door het college van bestuur als toptalent in de kunst zijn erkend.
2. Het college van bestuur erkent de student desgevraagd als toptalent in kunst indien de student:
a. kan aantonen een uitzonderlijk talent te zijn op het gebied van kunst, en
b. kan aantonen te behoren tot de landelijk top in diens discipline.


Artikel 12 Procedure erkenning

1. Een verzoek tot erkenning wordt ingediend door de student.
2. De student dient een verzoek tot erkenning in bij de coördinator Toptalenten.
3. Voorafgaand aan de beslissing voert de coordinator Toptalenten een intakegesprek met de student.
4. Op een verzoek tot erkenning beslist het college van bestuur.


Artikel 13 Geldigheidsduur erkenning

1. Een erkenning als toptalent in de kunst geldt voor één studiejaar en kan worden verlengd.
2. De coördinator Toptalenten vraagt jaarlijks aan de student of deze verlenging van de erkenning als toptalent wenst. Indien de student niet reageert op het verzoek om verlenging, vervalt de erkenning en kan de student geen aanspraak meer maken op de indeze pragraaf omschreven voorzieningen.


Artikel 14 Voorzieningen toptalenten in de kunst

Als toptalent in de kunst erkende studenten kunnen gebruik maken van de navolgende voorzieningen onder de daarbij omschreven voorwaarden:
a. de diensten van de coördinator Toptalenten;
b. de door het college van bestuur omschreven en op het niveau van de opleiding toegekende flexibele onderwijsmogelijkheden als genoemd op www.ru.nl/flexibelstuderen;
c. door het college van bestuur nader vorm te geven faciliteiten die op de specifieke situatie van de student zijn toegerust.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

 

Artikel 15 Volmacht en beslissingen

Ter uitvoering van het bepaalde in deze regeling heeft het college van bestuur bij afzonderlijk besluit de navolgende volmachten verstrekt:

  Taak of bevoegdheid Vindplaats Gevolmachtigde Recht van substitutie
1. Aanwijzen van een coordinator Toptalenten Artikel 4 Directeur AA Ja
2. Beslissen over het verzoek tot erkenning van
de student als toptalent
Artikel 7 en artikel
12
Directeur AA Ja
3. Vormgeven van de bijzondere
(maatwerk)voorzieningen
Artikel 9 en artikel
14
Directeur AA Ja

 

Artikel 16 Geschillen en rechtsbescherming

Tegen beslissingen genomen op grond van deze regeling kan een betrokkene als bedoeld in artikel 7.59a WHW een klacht als bedoeld in artikel 7.59a WHW en een beroep of bezwaar als bedoeld in hoofdstuk 7 titel 4 van de WHW indienen bij de toegankelijke facilteit van de Radboud Universiteit.


Artikel 17 Vangnetbepaling

1. In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college van bestuur.
2. Bij strijdigheid tussen deze regeling en de toepasselijke wettelijke bepalingen, prevaleert de WHW.


Artikel 18 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 mei 2022, onder intrekking van de op 19 november 2012 door het college van bestuur vastgestelde regeling 'Toptalenten in sport en kunst 2012'.


Artikel 19 Verwijzing en bekendmaking

1. De regeling kan worden aangehaald als 'Regeling Toptalenten 2022'.
2. Het college van bestuur zorgt voor een passende bekendmaking van de regeling alsmede van eventuele
tussentijdse wijzigigen.


Artikel 20 Vaststelling

Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur op 26 april 2022.

Toelichting t.b.v. besluitvormingstraject

Inleiding

Op 19 november 2012 heeft het college van bestuur voor het eerst een regeling voor toptalenten in sport en kunst vastgesteld. De regeling is destijds opgesteld om kaders te stellen/te bieden bij de aan toptalenten aangeboden bijzondere (extra) voorzieningen, naast onder meer de mogelijkheden van financiele ondersteuning op grond van het profileringsfonds. Met de extra ondersteuning en faciliteiten op grond van de regeling Toptalenten is beoogd studenten beter in staat stellen om een universitaire opleiding te combineren met het beoefenen van topsport of met het ontwikkelen van hun toptalent in de kunst. De voorzieningen voor toptalenten worden gezien worden als een studentenvoorziening (in de zin van artikel 7.34 WHW). Met deze voorzieningen, tezamen met de financiele ondersteuning uit het profileringsfonds, profileert de Radboud Universiteit zich uitdrukkelijk als een universiteit die toptalenten ondersteunt en faciliteert.


Aanleiding voor het voorstel

De Radboud Universiteit heeft een duurzame samenwerking met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal. De regeling Toptalenten is ook als (informatieve) bijlage opgenomen bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit en het CTO Papendal. Vanwege het verstrijken van de termijn van de samenwerkingsovereenkomst is in 2021 een vernieuwing en verlenging van de samenwerking tot augustus 2024 overeengekomen, het eind van de volgende olympische cyclus. Het aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst gaf aanleiding om ook de regeling Toptalenten te verbeteren en te actualiseren.

Hoofdlijnen van het voorstel

De belangrijkste wijzigingen in de regeling zijn:

 • De voorzieningen voor toptalenten wordt, nu uitdrukkelijk, gepositioneerd als een studentenvoorziening, in aanvulling op de financiële voorzieningen voor toptalenten uit het profileringsfonds van de Radboud Universiteit en andere – meer generieke – studentenvoorzieningen.
 • De procedureregels mbt de toekenning van de voorzieningen voor toptalenten zijn aangescherpt en verbeterd; zo wordt er bijvoorbeeld geen begeleidingsovereenkomst (meer) opgesteld, maar wordt er een intakegesprek gehouden met de student waarna een advies voor de benodigde flexibiliteit en haalbare studiebelasting wordt gegeven.
 • De werkwijze van de coördinator is inzichtelijker gemaakt. Ook zijn de diensten van de coördinator nu beschikbaar gesteld voor toptalenten in de kunst.
 • Er wordt geen onderscheid (meer) gemaakt tussen sporters met een NOC*NSF status en sporters met een status vanuit Topsport Gelderland.
 • In de regeling voor toptalenten in de sport wordt nu uitdrukkelijker gerefereerd aan het samenwerkingsplatform Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT), zijnde het vanuit het NOC*NSF en het Ministerie van OCW opgezette platform waarbij de Radboud Universiteit sinds het voorjaar van 2016 is aangesloten.
 • De bepalingen over de zogenaamde tegenprestatie zijn, mede na een suggestie daarover van de Universitaire Studentenraad, geschrapt;
 • In de regelingen zijn inleidende en slotbepalingen opgenomen, waaronder de grondslag- en de reikwijdtebepaling. Ook is de regeling voor het overige aangepast aan de nieuwe huisstijl en meer in lijn gebracht met de (kwalitatieve) standaarden van de Radboud Universiteit met betrekking tot instellingsregelingen.

Advies en consultatie

Bij de totstandkoming van de wijzigingen van de regeling zijn de betrokken (beleids)medewerkers van de divisie Academic Affairs (AA) geconsulteerd, waaronder ook de coördinator Toptalenten. Voorts zijn de wijzigingen van de regeling voorbesproken met een afvaardiging van de universitaire studentenraad (USR) op 25 juni 2021 en op 7 december 2021.


Medezeggenschap

Op grond van een precedent uit 2012 heeft het college van bestuur eerder besloten om instemming te vragen van de universitaire studentenraad (USR) op het besluit tot vaststelling van onderhavige regeling.

Vanwege de positionering van de voorzieningen voor toptalenten, als studentvoorzieningen rust er formeel echter alleen medezeggenschap op die delen van de regeling die zien op het beleid met betrekking deze voorziening (artikel 3.5.1 Reglement USR/FSR jo artikel 7.34 WHW).


Inwerkingtreding en overgangsregeling

De regeling treedt in werking op 1 mei 2022. Het college van bestuur heeft het niet noodzakelijk geacht om ten behoeve van lopende verzoeken een overgangsregeling te treffen.


Uitvoering van de regeling en volmachten

Ter uitvoering van deze regeling worden drie, bij afzondelijk besluit te verlenen, volmachten (met recht op substitutie) aan de divisiedirecteur Academic Affairs voorgesteld. Het gaat om:

 • Het aanwijzen van een functionaris als ‘coördinator Toptalenten’
 • Het nemen van de beslissingen over de erkenning van studenten als zogenaamd Toptalenten, en
 • Het vormgeven van maatwerkvoorzieningen voor toptalenten.
Nr.  Datum Door Bijzonderheden
V0 19-11-12 AA Nieuwe regeling. Betreft datum vaststelling door CvB.
V1.1   JZ Eerste opzet. Wijzigingen in de regeling ivm:
V1.2   JZ Versie tbv voorgenomen besluit door CvB
V1.3   JZ Tbv (verzoek) instemming USR.
• Grondslagbepaling toegevoegd;
• Reikwijdte-bepaling toegevoegd;
• Bepaling tbv geschillen en rechtsbescherming ingevoegd;
• Rol topsportcoördinator bij procedure erkenning status ingeregeld;
• Diverse tekstuele aanpassingen tov vorige versie;
• Lay-out aangepast.
V2.1   JZ Tbv voorgenomen besluit CvB
 • Grondslag- en reikwijdte aangepast;
 • Duidelijker onderscheid aangebracht tussen inhoud en procedure;
 • Tegensprestatie is geschrapt op verzoek van AA
 • Feitelijk uitbreiding van de rol van Topsportcoördinator naar coordinator Toptalenten geformaliseerd;
 • Verdeling taken en bevoegdheden (en volmacht) ingeregeld;
 • Rechtsbeschermingsclausule aangepast;
 • Dubbelingen met de Regeling Profileringsfonds van de Radboud Universiteit geschrapt (hierdoor is ook het onderscheid in voorzieningen tussen voltijd en deeltijdstudenten komen te vervallen);
 • Diverse tekstuele verbeteringen tov vorige versie doorgevoerd, met aandacht voor genderneutraliteit;
 • Vaststellingsbepaling aangepast (instemmingsrecht USR geexpliciteerd en vage bepaling over tussentijds wijzigen van regeling geschrapt).
 • Opmaak aangepast aan de nieuwe huisstijl van de Radboud Universiteit (zowel qua ontwerp als qua vormgeving);
V2.2   JZ T.b.v. verzoek instemming USR
V2.2   JZ T.b.v. definitief besluit CvB
 • Tekst aangepast i.v.m. inclusief taalgebruik (o.a. hem/haar vervangen door 'diens' (na advies van DMC).