Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Ben je het niet eens met een beslissing van een examencommissie of examinator? Dan kun je hiertegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Je kunt denken aan beslissingen over het bindend studieadvies, de beoordeling van een tentamen of een door de examencommissie afgewezen verzoek. Ook tegen het uitblijven van een (tijdige) beslissing kun je in beroep gaan.

Voorwaarden

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de genomen beslissing  binnen zijn. Wanneer je beroepschrift niet op tijd is ontvangen, kan je beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. In dat geval wordt het beroepschrift niet inhoudelijk behandeld.

Als je meer tijd nodig hebt, kun je binnen de termijn van zes weken een pro forma beroepschrift indienen. Daarin kondig je aan tegen welke beslissing je in beroep gaat. Het CBE stelt na ontvangst van dit pro forma bezwaarschrift een termijn vast waarbinnen je alsnog het bezwaar inhoudelijk moet toelichten.

Hoe

In beroep gaan kan digitaal via het Loket Rechtsbescherming Studenten. Als je het bezwaarschrift per post wilt indienen zorg er dan voor dat dit bezwaarschrift de volgende informatie bevat:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de opleiding, het studentnummer, telefoonnummer en e-mailadres van de indiener (e-mails van het CBE worden aan het @ru.nl e-mailadres verzonden);
 • de datum en de handtekening van de indiener;
 • de redenen waarom je beroep instelt tegen de beslissing;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen je in beroep gaat;
 • een kopie van de beslissing waartegen je in beroep gaat. 

Stuur het beroepschrift vervolgens naar:

Het College van Beroep voor de Examens
t.a.v. de secretaris
Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Radboud Universiteit Nijmegen
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen

Het beroepschrift kun je ook persoonlijk afgeven bij de portier van het Berchmanianum aan de Houtlaan 4 te Nijmegen. Zorg er dan voor dat de portier de datum van afgifte noteert.

Procedure

 1. Na ontvangst van je beroepschrift, ontvang je een ontvangstbevestiging van het CBE. Als er gegevens ontbreken wordt je in de gelegenheid gesteld om dit aan te vullen. 
 2. Voordat je beroepschrift wordt behandeld, gaat het CBE na of de kwestie onderling kan worden geschikt. Dit heet een poging tot minnelijke schikking. Het CBE stuurt een kopie van het beroepschrift door naar de examencommissie verzoekt haar, in overleg met alle betrokkenen, na te gaan of de zaak kan worden opgelost. 
  a) Het streven is dat de examencommissie je binnen vijf werkdagen na ontvangst van het beroepschrift uitnodigt voor een schikkingsgesprek. Binnen 21 dagen moet de examencommissie het CBE melden of er een minnelijke schikking tot stand is gekomen. Zo ja, dan is de zaak afgehandeld.
  b) Lukt het niet om tot een minnelijke schikking te komen, dan dient de examencommissie/examinator een verweerschrift in bij het CBE waarin zij haar visie op de zaak geeft. 
  De voorzitter van het CBE kan in bijzondere gevallen besluiten om de poging tot minnelijke schikking over te slaan.
 3. Als er geen minnelijke schikking is bereikt, neemt het CBE het beroepschrift in behandeling.
 4. Beide partijen worden opgeroepen voor een hoorzitting. Indien gewenst kan je je laten bijstaan door een gemachtigde. Beide partijen kunnen ook getuigen en/of deskundigen meenemen. Het CBE kan afzien van een hoorzitting wanneer: het beroep niet-ontvankelijk is, partijen niet gehoord willen worden of wanneer er volledig aan het beroep tegemoet wordt gekomen.
 5. Het CBE beslist binnen tien weken na sluiting van de beroepstermijn en informeert de partijen over de inhoud van de beslissing.

Voorlopige voorziening

Soms komt het voor dat er op korte termijn een uitspraak van het CBE nodig is. Je kunt dan om een voorlopige voorziening vragen. In dat geval moet je kunnen aantonen dat er in jouw zaak een snelle beslissing noodzakelijk is. Deze procedure loopt naast de behandeling van de hoofdzaak. De voorzitter van het CBE hoort beide partijen en doet zo spoedig mogelijk uitspraak over een te treffen voorziening. Dit heet een voorlopige voorziening. De voorlopige voorziening vervalt zodra het CBE een beslissing heeft genomen in de hoofdzaak.

De regels omtrent de beroepsprocedure bij het CBE zijn te vinden in paragraaf 3.2 van het Bestuurs- en beheersreglement en in het Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens.

Uitspraken

Om een idee te krijgen van de zaken die het College van Beroep voor de Examens behandelt, vind je hier een overzicht van alle gedane uitspraken vanaf 2012.

Hoger beroep

Is je beroepschrift afgehandeld en ben je het niet eens met de uitkomst? Dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.