Bezwaar bij het college van bestuur

Ben je het oneens met een beslissing over je in- of uitschrijving, collegegeld, financiële ondersteuning, toelating tot de bachelor of selectie voor een numerus fixusopleiding? Hiertegen kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van bestuur. Ook wanneer het college van bestuur niet (tijdig) tot een beslissing komt, kun je hiertegen bezwaar indienen.

Voorwaarden

Bezwaar indienen kan alleen naar aanleiding van een officiële, schriftelijk meegedeelde beslissing van of namens het college van bestuur.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de genomen beslissing binnen zijn. Wanneer je bezwaarschrift niet op tijd is ontvangen, kan je bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. In dat geval wordt het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld.

Als je meer tijd nodig hebt, kun je binnen de termijn van zes weken een pro forma bezwaarschrift indienen. Daarin kondig je aan tegen welke beslissing je in bezwaar gaat. Het college van bestuur stelt na ontvangst van dit pro forma bezwaarschrift een termijn vast waarbinnen je alsnog het bezwaar inhoudelijk moet toelichten.

Hoe

Bezwaar aantekenen kan digitaal via het Loket Rechtsbescherming Studenten. Als je het bezwaarschrift per post wilt indienen, zorg er dan voor dat dit bezwaarschrift de volgende informatie bevat:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum en de handtekening van de indiener;
  • de opleiding, het studentnummer, telefoonnummer en e-mailadres van de indiener (e-mails over de behandeling van het bezwaar worden aan het @ru.nl e-mailadres verzonden);
  • de redenen waarom je bezwaar maakt tegen de beslissing;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen je bezwaar maakt;
  • een kopie van de beslissing waartegen je bezwaar maakt. 

Stuur het bezwaarschrift vervolgens naar:

Het college van bestuur
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen

Het bezwaarschrift kun je ook persoonlijk afgeven bij de portier van het Berchmanianum aan de Houtlaan 4 te Nijmegen. Zorg er dan voor dat de portier de datum van afgifte noteert.

Bezwaarprocedure

  1. Na ontvangst van je bezwaarschrift ontvang je een ontvangstbevestiging. Als er gegevens ontbreken wordt je in de gelegenheid gesteld om dit aan te vullen. 
  2. In de ontvangstbevestiging lees je meer over de wijze van behandeling van het bezwaarschrift. 
  3. Tijdens de procedure krijg je meestal de gelegenheid om je bezwaarschrift toe te lichten tijdens een hoorzitting. De geschillenadviescommissie hoort de betrokkenen. Indien gewenst kan je je laten bijstaan door een gemachtigde. Na de hoorzitting brengt de geschillenadviescommissie een advies uit aan het college van bestuur over het bezwaarschrift en de te nemen beslissing. Er kan van een hoorzitting worden afgezien als het bezwaar niet ontvankelijk is, bij voorbaat wordt verworpen of wanneer er aan je bezwaar tegemoet wordt gekomen. Je kunt ook zelf van deze mogelijkheid afzien. 
  4. Binnen tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift neemt het college van bestuur een beslissing met inachtneming van het advies van de geschillenadviescommissie. Deze beslissing wordt aan jou verzonden.

De regels omtrent de bezwaarprocedure bij het college van bestuur zijn te vinden in paragraaf 3.3 en bijlage 5 van het Bestuurs- en beheersreglement.

Hoger beroep

Is je bezwaarschrift afgehandeld en ben je het niet eens met de uitkomst? Dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.