Contact met de Examencommissie

Wat zijn de taken van de examencommissie? 

Alle faculteiten – en soms de afzonderlijke opleidingen – hebben een examencommissie. Deze commissie bewaakt de eindkwalificaties van de opleidingen en stelt uiteindelijk vast of jij voldoet aan de eisen die de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding stelt. Een greep uit de taken van de examencommissie: 

  • Het borgen van de organisatie en coördinatie van de examens binnen de betreffende opleiding of groep van opleidingen, waaronder het aanwijzen van examinatoren. 
  • Richtlijnen en aanwijzingen binnen de kaders van de OER vaststellen om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en te bepalen. 
  • Klachten over de gang van zaken bij een tentamen of over een beoordeling van een tentamen/examen behandelen. 
  • Vaststellen van de uitslag van een examen. 
  • Beslissen over vrijstellingsverzoeken. 
  • Goedkeuring verlenen voor invulling van de vrije ruimte. 
  • Toezicht houden op de volgorde waarin tentamens worden afgelegd. 
  • Toekennen van een extra herkansing. 
  • Toezicht houden op de geldigheidsduur van behaalde tentamens. 
  • Vaststellen van fraude en sancties opleggen in geval van fraude. 

Let op!  De examencommissie is geen vraagbaak. Heb je vragen over de studie, of alleen informatieve vragen over de administratie van je studievoortgang, dan is je eerste aanspreekpunt de STIP-balie of je studieadviseur. De studieadviseur kan ook helpen met het opstellen van een correct verzoek aan de examencommissie.  

Hieronder vind je per faculteit nadere informatie over de examencommissie van jouw faculteit of instituut. Ook staan hier de contactgegevens vermeld.