Reglement voor het gebruik van de bibliotheekvoorziening van de Radboud Universiteit

Artikel 1
Algemeen

De publieksruimten van de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit (centrale en decentrale bibliotheeklocaties) zijn vrij toegankelijk. Praktische informatie over openingstijden en de dienstverlening is te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Artikel 2
Toegang tot gedrukte en digitale bibliotheekcollectie

Lenen uit de gedrukte bibliotheekcollectie

Iedereen mag werken uit de gedrukte bibliotheekcollectie van de Radboud Universiteit lenen of raadplegen.

Niet uitleenbare werken zijn ter inzage in de bibliotheek of in een speciale ruimte zoals de Leeszaal Bijzondere Collecties.
Details over het aanvragen van een lenerspas of inzagepas zijn te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Voor medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit  / Radboudumc is de campuskaart (medewerkerspas, c.q. studentenkaart) tevens ook lenerspas.

Digitale bibliotheekcollectie

Voor het raadplegen van de digitale bibliotheekcollecties en de computer- en netwerkfaciliteiten gelden de voorwaarden voor het gebruik van de Digitale Bibliotheek van de Radboud Universiteit en het privacy- en securitybeleid van de Radboud Universiteit.

Op de campus van de Radboud Universiteit is het raadplegen van de digitale bibliotheekcollectie voor iedereen mogelijk, via

  • het Radboud-netwerkaccount (medewerkers/studenten Radboud Universiteit /Radboudumc)
  • gastaccount (overigen), alleen ter plaatste in de bibliotheeklocaties

Toegang tot de digitale bibliotheekcollectie van de Radboud Universiteit van buiten de campus is op grond van met uitgevers afgesloten licenties aan beperkingen onderhevig en niet aan iedereen toegestaan.

Artikel 3
Verplichtingen lener/geleende werken

  • Een lener is volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar geleende publicaties en aansprakelijk voor schade aan of verlies van het geleende tot aan het moment dat het geleende weer in het bezit is van de bibliotheek, ongeacht hoe en door wie de schade of het verlies is veroorzaakt.
  • In geval van niet terugbrengen, verlies of schade worden aan de lener door de bibliotheek kosten in rekening gebracht.
  • Leners, die niet aan de verplichting tot tijdige terugbezorging of verlenging van geleende publicaties voldoen, worden van verdere uitleen uitgesloten, totdat zij aan hun verplichtingen t.o.v. de bibliotheek hebben voldaan.

Artikel  4
Gedragsregels in de bibliotheek

Bezoekers zijn gehouden aan de huisregels van de bibliotheek. Deze zijn opgesteld om een aangename en rustige studieomgeving in de bibliotheek te kunnen bieden en de ruimte in optimale staat te houden.
De universiteitsbibliothecaris (of diens vertegenwoordiger) kan een bezoeker uit de bibliotheek doen verwijderen die hinderlijk is voor anderen of door wiens aanwezigheid op enigerlei wijze schade voor de bibliotheek wordt gevreesd.

Artikel  5
Klachtenregeling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, kan men zich schriftelijk tot de universiteitsbibliothecaris wenden. Met bezwaren tegen dit reglement en met een beroep tegen beslissingen van de bibliothecaris kan men zich richten tot het college van bestuur.