Arbeidsvoorwaarden studentmedewerkers Radboud Universiteit

Als studentmedewerker (werknemer) in dienst bij Campus Detachering (werkgever) en werkzaam bij de Radboud Universiteit (inlener), heb je, in aanvulling op de arbeidsvoorwaarden vermeld in de arbeidsovereenkomst, voor het overige aanspraak op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers die in dienst zijn van de Radboud Universiteit in gelijke of gelijkwaardige functies. Basis is de CAO-Nederlandse Universiteiten.

Een aantal van deze arbeidsvoorwaarden zijn hier opgenomen. Overige regelingen en bepalingen kun je terugvinden in je CD Online-omgeving, in de CAO-NU en op de website van de Radboud Universiteit.

Bruto loon plaatsing

De werknemer wordt door de inlener ingedeeld in de bij de inlener van toepassing zijnde salarisschaal volgens het functiewaarderingssysteem UFO. Het bruto maandloon is gebaseerd op een volledige werkduur van 38 uur per week.

Het salaris staat maandelijks uiterlijk de 11e op rekening van de werknemer. Voorwaarde is dat de gedeclareerde uren uiterlijk de 5e van de maand door de inlener zijn goedgekeurd.

Salarisverhoging

Telkens na een jaar ervaring binnen een plaatsing ontvangt de werknemer een salarisverhoging binnen de voor de plaatsing van toepassing zijnde salarisschaal.

Eindejaarsuitkering

De werknemer ontvangt een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto loon. De bodem waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend bedraagt €2.250,- bruto per maand (€13,64 per uur).

Aan werknemers met een oproepovereenkomst wordt maandelijks 8,3% per gewerkt uur uitbetaald en vindt in de maand december of na beëindiging van de arbeidsovereenkomst eventueel een nabetaling plaats in verband met het bodembedrag.

Aan werknemers met een vaste uren overeenkomst wordt de uitkering in de maand december of na beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitbetaald.

Vakantie-uitkering

De werknemer ontvangt een vakantie-uitkering van 8% van het salaris. Voor jeugdloners geldt een verminderingspercentage: 10% bij 20 jaar, 20 % bij 19 jaar, 30% bij 18 jaar, 40% indien jonger dan 18 jaar.

Aan werknemers met een oproepovereenkomst wordt 8% per gewerkt uur direct uitbetaald.
Aan werknemers met een vaste uren overeenkomst wordt de uitkering in de maand mei of na beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitbetaald.

Onregelmatigheidstoeslag

De werknemer ontvangt een toeslag voor werken op onregelmatige tijden t.w.:

  • Op maandag t/m vrijdag tussen 00:00 en 07:00 uur en na 20:00 uur: 40% van het bruto loon
  • Op zaterdag: 40% van het bruto loon
  • Op zon- en feestdagen: 75% van het bruto loon

De werkgever kan, in overleg met de werknemer, afzien van de toelage mits het gaat om vaste werktijden en de werktijden liggen binnen de grenzen van de bedrijfstijd t.w.:

  • Op maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 22:00 uur
  • Op zaterdag van 8:00 tot 16:00 uur

Vakantie- en feestdagen

De werknemer heeft recht op 232 vakantie-uren per jaar bij een volledige arbeidsduur van 38 uur per week.

De volgende dagen gelden als feestdag: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag, middag van de vierdaagse.

Aan werknemers met een oproepovereenkomst wordt  per uur een compensatie uitbetaald van 11,15% van het bruto uurloon.

Werknemers met een vaste urenovereenkomst nemen het vakantierecht op in het jaar waarin het recht is ontstaan. Collectief aangewezen vakantiedagen gelden als verplichte vakantiedag. Vakantierechten moeten binnen het dienstverband door werknemer worden opgenomen.

Werknemers met een vaste urenovereenkomst hebben recht op doorbetaling van salaris op feestdagen waarop zij anders zouden werken.

Buitengewoon verlof

Voor zorgverlof, ouderschapsverlof etc gelden de regelingen van de universiteit en de Wet Arbeid en Zorg.

Reiskosten woon-werk verkeer

De werknemer die geen vrij vervoer heeft ontvangt een vergoeding:

  • Indien niet met het openbaar vervoer wordt gereisd:

Reisafstand

Vergoeding per dag

0 t/m 10 km0
11 t/m 15 km€1,05
Vanaf 16 km€2,10
  • Indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer geldt een vergoeding per reisdag van €0,16 per km (vanaf 2023).

Ziekte

De werknemer dient zich op de eerste ziektedag ziek te melden bij de werkgever (Campus Detachering) en bij de inlener (de afdeling waar wordt gewerkt). In bepaalde gevallen bestaat recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Campus Detachering is eigen risicodrager voor de ziektewet. Het verzuimprotocol is te raadplegen via CD Online.

Collectieve zorgverzekering VGZ

De werknemer kan gebruik maken van de collectiviteitskorting bij VGZ zoals deze geldt voor medewerkers van de Radboud Universiteit.

Pensioenregeling

Campus Detachering heeft een adequate pensioenregeling afgesloten. Campus Detachering betaalt de pensioenpremie. Meer informatie met betrekking tot de pensioenregeling is te raadplegen via CD Online.

Arbeidstijden

De arbeidstijden zijn variabel, afhankelijk van de oproep door de inlener. Werknemer is verplicht aan een oproep gehoor te geven, tenzij deze niet ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch is gedaan.

Werknemer kan verplicht worden om arbeid te verrichten binnen de bedrijfstijd. Onder bedrijfstijd wordt verstaan de uren op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 21.00 uur respectievelijk van 8.00 tot 22.00 uur en de uren op zaterdag van 7.00 tot 15.00 uur respectievelijk van 8.00 tot 16.00 uur.

Werkloosheid

In geval van ontslag kan de werknemer recht hebben op een WW uitkering van het UWV (aan te vragen bij het UWV).