Fraude en plagiaat

Het plegen van plagiaat en andere vormen van fraude zijn aantastingen van wetenschappelijke integriteit. Het plegen van plagiaat en fraude wordt gezien als intellectuele diefstal, en is een zeer ernstig vergrijp waar sancties aan verbonden zijn. Het is daarom belangrijk om te weten wat plagiaat en fraude is, en hoe je dit kunt voorkomen. 

Wat is plagiaat?

Onder plagiaat wordt verstaan: het suggereren dat er sprake is van eigen werk terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Bij plagiaat neem je ideeën, gegevens of tekstgedeelten van anderen over zonder adequate bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer: 

 • het knippen en plakken of overnemen van teksten van het internet of digitale en gedrukte bronnen zonder aanhalingstekens en verwijzing
 • het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende te laten doorgaan voor eigen werk
 • het opnemen van een vertaling van bovengenoemde tekstsoorten zonder aanhalingstekens en verwijzing
 • het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder adequate verwijzing: parafrasen moeten als zodanig herkenbaar zijn (bijvoorbeeld door in de tekst of noot expliciet de oorspronkelijke auteur te vermelden) zodat niet de indruk bestaat dat het gaat om je eigen gedachtegoed
 • het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder gemaakt eigen werk of werk van andere studenten of derden (al dan niet tegen betaling) en dit te laten doorgaan voor oorspronkelijk eigen werk. 

Je kunt ook medeplichtig zijn aan plagiaat, onder meer wanneer: 

 • een andere student met jouw toestemming of medeweten jouw eerder gemaakte eigen werk inlevert en dit te laten doorgaan voor diens eigen werk. 
 • in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, indien die andere auteurs hadden kunnen of moeten weten dat er plagiaat is gepleegd.

Wat is fraude?

Onder fraude valt onder meer:

 • tijdens het tentamen in het bezit te zijn (d.w.z. bij zich te hebben/ te dragen) van hulpmiddelen zoals mobiele telefoon, voorgeprogrammeerde rekenmachine, boeken, syllabi, aantekeningen etc), tenzij de raadpleging hiervan uitdrukkelijk is toegestaan
 • tijdens het tentamen spieken of antwoorden van een ander overnemen; degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig aan fraude
 • zich voorafgaand aan een tentamen al in het bezit te stellen van de vragen, opgaven of antwoorden van het desbetreffende tentamen
 • fingeren (d.w.z. zelf verzinnen) van interviewantwoorden of onderzoekgegevens

ChatGPT en andere AI tools

Het gebruik van Largen Language Models zoals ChatGPT biedt allerlei nieuwe mogelijkheden voor het maken van teksten. Realiseer je dat wanneer je dit doet en het presenteert als eigen werk, dit beschouwd wordt als fraude. Gebruik ChatGPT of andere AI tools in je studie daarom alleen wanneer de docent dit goedkeurt en wanneer je dit erbij vermeldt.

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER), of de bijhorende regels en richtlijnen, van je opleiding is vastgelegd wat de formele gang van zaken is als er een vermoeden van fraude/plagiaat is en welke sancties er opgelegd kunnen worden. De sterkste sanctie is om een student van de opleiding te verwijderen.  

Auteursrecht

Studenten krijgen regelmatig te maken met auteursrecht. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermd werk in een onderzoek. Maar je bent ook zelf auteur wanneer je bijvoorbeeld je scriptie publiceert. Het Auteursrechteninformatiepunt geeft antwoord op je vragen rondom auteursrechtelijke kwesties.