OER Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

In onderstaande overzicht vind je alle Onderwijs- en Examenregelingen vanaf het studiejaar 2016-2017.

Studenten die voor 1 september 2016 ingeschreven stonden voor een opleiding en van wie de inschrijving sindsdien onafgebroken is, mogen zich ook beroepen op de cohortOER die gold in het jaar van hun eerste inschrijving. Voor studenten die voor het eerst voor een opleiding stonden ingeschreven in collegejaar 2016-2017 of later, geldt dus altijd alleen de huidige OER.

Facultair examenreglement

Reglement facultaire examencommissie faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

In het Reglement examencommissie zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden, en de organisatie vastgelegd van de examencommissie van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Dit reglement is van toepassing op alle opleidingen van de FNWI.

Regels en richtlijnen voor tentaminering en examinering

In de regels en richtlijnen voor tentaminering en examinering van de examencommissie zijn binnen de kaders van de OER nadere regels en richtlijnen met betrekking tot een goede gang van zaken tijdens de tentamens en beoordeling opgenomen.