Studentenstatuut

2023-2024

Dit Studentenstatuut beschrijft de rechtspositie, de rechten en plichten van studenten en rechtsbescherming van studenten aan de hand van vragen en een antwoord op hoofdlijnen. Bij elke vraag is tevens de vindplaats, of bron van een recht of plicht opgenomen. De vragen zijn per onderwerp gegroepeerd. Het studentenstatuut is ook beschikbaar als download.

 1. Algemene bepalingen
 2. Accreditatie
 3. Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving
 4. Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen
 5. Onderwijs
 6. Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding
 7. Huisregels en fraude
 8. Rechtpositie van studenten en rechtsbescherming
 9. Medezeggenschap van studenten en studentparticipatie
 10. Communicatie van en met de universiteit
 11. Slotbepalingen

1. Algemene bepalingen

Direct naar:

Grondslag van de regeling

Deze regeling vindt zijn grondslag in artikel 7.59 lid 5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna verder: de WHW)

Doel van de regeling

 1. Deze regeling bevat een beschrijving van en een verwijzing naar de regelingen die bij de Radboud Universiteit gelden waarin de rechten en plichten van de studenten zijn vastgelegd. In dit Studentenstatuut zijn daartoe ten minste opgenomen:
  1. een beschrijving van en verwijzing naar de procedures voor de behandeling van klachten en geschillen, alsmede van de procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap, alsmede van de beroepsrechten van studenten op grond van de WHW en andere wettelijke regelingen, en
  2. een beschrijving van en verwijzing naar aanvullende procedures die door het college van bestuur zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten van     studenten.
 2. In de hoofdstukken 2 tot en met 11 zijn de verschillende rechten en plichten van studenten, in de vorm van vragen en antwoorden, beschreven. De beschrijvingen zijn declaratoir van aard, dat wil zeggen dat rechten en plichten van studenten niet voortvloeien uit de beschrijvingen in dit studentenstatuut, maar alleen uit de regelingen waarnaar verwezen wordt; het studentenstatuut zelf creëert geen nieuwe rechten voor studenten.

Reikwijdte van de regeling

Deze regeling geldt voor de studenten die in het studiejaar 2023-2024 voor de initiële opleidingen van de Radboud Universiteit zijn ingeschreven. De beschrijvingen in de regeling die gaan over inschrijving zijn van toepassing op de studenten die zich ten behoeve van dat studiejaar inschrijven.

Begripsbepalingen

 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de WHW, de betekenis die de WHW daaraan geeft.
 2. Waar in deze regeling student staat, wordt in voorkomende gevallen begrepen de aspirant-student.


2. Accreditatie van de opleiding

Accreditatie door de onafhankelijke Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toont aan dat een opleiding of een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. Een accreditatietermijn duurt zes jaar, of vier jaar voor nieuwe opleidingen. Voor universiteiten vormt accreditatie een voorwaarde om overheidsfinanciering te krijgen voor de betrokken opleiding en om een door de overheid erkend diploma met bijbehorende graad te kunnen verstrekken. Voor studenten is accreditatie een voorwaarde om studiefinanciering te kunnen verkrijgen.

Tot welke datum is mijn opleiding geaccrediteerd?

Deze datum is opgenomen in het accreditatiebesluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (de NVAO). Het accreditatiebesluit van jouw opleiding is te vinden op de  website van de NVAO.

Wat is het oordeel van de NVAO over de kwaliteit van mijn opleiding?

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (de NVAO) kent bij de beoordeling van nieuwe opleidingen drie mogelijke oordelen: positief, positief onder voorwaarden, en negatief. Het oordeel is opgenomen in het accreditatiebesluit en het –rapport van jouw opleiding. Deze zijn te vinden op de  website van de NVAO.

Zijn studenten betrokken bij accreditatie van een opleiding?

Op de website van de NVAO staat beschreven op welke manier studenten betrokken kunnen worden bij de accreditatie van een opleiding, bijvoorbeeld als lid van een visitatiecommissie.


3. Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving

Direct naar:

Toelatingseisen

Om aan een opleiding aan de Radboud Universiteit te kunnen starten moet een aanstaande student aan de in de Regeling Inschrijving vastgestelde toelatingseisen voldoen. Met toelatingseisen wordt bij de Radboud Universiteit bedoeld:

 

Wat zijn de toelatingseisen voor de bacheloropleiding die ik wil gaan volgen?

Een overzicht van alle toelatingseisen die gelden voor de bacheloropleiding is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. De kaders voor de vooropleidingseisen in het bijzonder zijn vastgelegd in artikel 7.24 WHW.

Wat zijn de toelatingseisen voor de (research)masteropleiding die ik wil gaan volgen?

Een overzicht van alle toelatingseisen die gelden voor de masteropleiding is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. De kaders voor de vooropleidingseisen zijn vastgelegd in artikel 7.30b WHW.

Welke taaleisen gelden voor toelating tot een bachelor of masteropleiding?

Een overzicht van de taaleisen die gelden voor de toelating tot de opleiding, zoals het vereiste niveau van Engelse taalvaardigheid in geval van een Engelstalige opleiding, is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. De kaders voor de taaleisen zijn door het college van bestuur vastgelegd in de Regeling Inschrijving. In de Gedragscode vreemde taal van de Radboud Universiteit staan de universitaire   kaders voor de taal waarin het onderwijs van een opleiding wordt gegeven.

Op welk(e) moment(en) start mijn opleiding en waar kan ik daar informatie over krijgen?

In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding is opgenomen op welke momenten het onderwijs van de opleiding start. De kaders voor startmomenten zijn door het college van bestuur vastgelegd in de Regeling Inschrijving. In de Regeling Inschrijving is ook opgenomen welke procedure je moet doorlopen als je  op een ander moment dan het officiële startmoment wil beginnen aan jouw opleiding.

Kan ik worden toegelaten tot een opleiding met een buitenlandse vooropleiding?

Met een buitenlandse vooropleiding heb je een toelatingsbeschikking nodig om je in te kunnen schrijven voor een opleiding. De toelatingsbeschikking wordt afgegeven door het college van bestuur. Op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over de toelating bij buitenlandse vooropleidingen. In de Regeling Inschrijving zijn de regels over de toelating op grond van een buitenlands diploma vastgesteld. In de onderwijs- en examenregeling van je opleiding is hierover ook meer informatie te vinden.

Aanmelding

Iedereen die een opleiding aan de Radboud Universiteit wil volgen moet zich tijdig aanmelden: een tijdige aanmelding gaat vooraf aan daadwerkelijke inschrijving.

Wanneer meld ik me aan voor een opleiding?

Er kunnen deadlines gelden voor het aanmelden voor een opleiding. De deadline voor aanmelding is afhankelijk van de opleiding die je wilt gaan volgen (bijvoorbeeld of je opleiding een numerus fixus heeft) en van je eigen situatie (bijvoorbeeld of je een buitenlandse vooropleiding hebt).

De deadlines voor aanmelding zijn vastgelegd in de Regeling Inschrijving.

Wat is de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een selectieprocedure?

Studenten die zich aanmelden voor een bacheloropleiding met een numerus fixus kunnen zich tot en met 15 januari aanmelden. Deze deadline is ook vastgelegd in de Regeling Inschrijving. Als je je te laat aanmeldt, kan je niet meer meedoen aan de selectieprocedure. Dit staat in de Regeling selectie en plaatsing.

Waar meld ik mij aan voor een opleiding aan de Radboud Universiteit?

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit is opgenomen in de Regeling Inschrijving.

Studiekeuzecheck

Studenten die zich voor de eerste keer aanmelden voor een bacheloropleiding en deze aanmelding op tijd (uiterlijk op 1 mei) hebben ingediend, hebben recht op de studiekeuzecheck. Er is geen studiekeuzecheck bij aanmelding voor een bacheloropleiding met een selectieprocedure.

Waar vind ik, als student, een beschrijving van de studiekeuzeactiviteit die ik voor een opleiding moet afleggen?

Regels over de studiekeuzeactiviteit zijn vastgelegd in de zogenaamde Regels studiekeuzecheck’. Deze regels zijn opgenomen in de Regeling Inschrijving. Een vast onderdeel van de studiekeuzecheck bij de Radboud Universiteit is een digitale vragenlijst; bij sommige opleidingen omvat de studiekeuzecheck ook een gesprek met een vertegenwoordiger van de opleiding.

Selectie

Studenten die een bacheloropleiding willen volgen waarvoor een numerus fixus geldt, moeten deelnemen aan een selectieprocedure. Deze studenten krijgen geen studiekeuzecheck aangeboden. De opleidingsspecifieke procedure en de opleidingsspecifieke selectiecriteria staan in het zogenaamde opleidingsreglement voor selectie; de universiteitsbrede procedure en regels (met daarin de belangrijke deadlines) staan in de universitaire Regeling selectie en plaatsing.

Voor welke bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit geldt er een numerus fixus?

Op de website van de Radboud Universiteit staat voor welke bacheloropleiding er een numerus fixus geldt. Voor studiejaar 2023-2024 zijn dat:

 • Geneeskunde,
 • Tandheelkunde,
 • Biomedische wetenschappen,
 • Biology, en
 • Psychologie/Psychology.

 

Welke kwalitatieve selectiecriteria gelden er bij de selectie voor een opleiding met een numerus fixus?

In de Regeling selectie en plaatsing is per opleiding waarvoor een numerus fixus geldt, opgenomen aan de hand van welke criteria de opleiding de studenten selecteert. Ook op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over selectie en plaatsing voor de opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt.

Welke regels en deadlines moet ik in de gaten houden als ik meedoe aan de selectie voor een numerus fixusopleiding?

Alle deadlines in de selectieprocedure staan in de Regeling selectie en plaatsing. Belangrijk is onder meer de aanmelddeadline van 15 januari. Als de selectieprocedure eenmaal is gestart, zijn er nog meer belangrijke data waar je op moet letten. Als je geselecteerd bent, moet je binnen 14 dagen de aangeboden plek voor de opleiding accepteren. Doe je dat niet, dan wordt jouw plek aan een ander aangeboden. Meer informatie en aanvullingen zijn te vinden in de Regeling selectie en plaatsing

Wat houdt de selectie voor een numerus fixusopleiding in?

In de Regeling selectie en plaatsing is opgenomen wat de selectie voor de opleiding inhoudt, waaronder eventuele toetsen, en hoe de selectiecriteria gewogen worden. In de Regeling selectie en plaatsing staan de algemene deadlines, de belangrijkste termijnen en de procedurele eisen die gelden voor alle opleidingen met een numerus fixus. Opleidingsspecifieke informatie vind je bij de betreffende opleiding.

Zijn er bij de opleiding kosten verbonden aan de selectieprocedure?

Aan de deelname aan een selectieprocedure voor een bacheloropleiding met een numerus fixus zijn geen kosten verbonden. Dit is in de WHW vastgelegd.


4. Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen

Direct naar:

Inschrijving en uitschrijving

Om het onderwijs te kunnen volgen en van de voorzieningen van de Radboud Universiteit gebruik te kunnen maken, moet een student ingeschreven zijn.

Welke algemene rechten vloeien voort uit een inschrijving bij de Radboud Universiteit?

Aan de inschrijving als student zijn bepaalde rechten verbonden. Dit volgt uit de WHW. Het gaat in ieder geval om de volgende rechten:

 1. deelname aan het onderwijs van de opleiding en in principe van de gehele instelling, voor zover er geen beperking is gesteld aan deelname aan het onderwijs, bijvoorbeeld vanwege een numerus fixus of ingangseisen;
 2. deelname aan examens en tentamens binnen de opleiding;
 3. toegang tot de bibliotheken, laboratoria e.d., tenzij naar het oordeel van het college van bestuur de aard of het belang van het onderwijs of onderzoek zich daartegen verzet;
 4. gebruik van studentenvoorzieningen, waaronder de diensten van de studentendecaan;
 5. studiebegeleiding; en
 6. wanneer het college van bestuur een opleiding beëindigt, de mogelijkheid om de opleiding binnen een redelijke tijd te kunnen afmaken aan dezelfde of aan een andere universiteit.

Hoe kan ik mij uitschrijven voor mijn opleiding?

Je kunt via Studielink een verzoek indienen voor uitschrijving; dit is opgenomen in de  Regeling Inschrijving.

Kan mijn inschrijving worden beëindigd zonder dat ik dat zelf wil?

In uitzonderlijke gevallen kan het college van bestuur de inschrijving van een student beëindigen. De voorwaarden daarvoor vloeien voort uit de WHW en zijn uitgewerkt in de  Regeling Inschrijving.

Hoe lang is mijn inschrijving geldig?

Je inschrijving geldt voor een opleiding, en voor één studiejaar. Als je in het volgende studiejaar je opleiding wilt vervolgen, moet je je herinschrijven. Meer informatie over herinschrijven vind je hier.

Collegegeld en overige eigen bijdragen

Hoeveel collegegeld moet ik per jaar betalen voor mijn opleiding?

De hoogte van het collegegeld dat je betaalt hangt af van het soort collegegeld dat je moet betalen (wettelijk collegegeld, verlaagd wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld). In de WHW is vastgelegd in welke gevallen welk collegegeld van toepassing is. De voorwaarden zijn ter informatie ook opgenomen in de Regeling Inschrijving. Op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over het collegegeld.

In hoeveel termijnen wordt het collegegeld afgeschreven als ik mijn collegegeld in termijnen betaal?

Als je het collegegeld in termijnen betaalt, wordt het in 10 termijnen afgeschreven. De exacte inningsdata vind je op de website van de Radboud Universiteit

Wat gebeurt er als ik mijn collegegeld niet op tijd betaal?

Wanneer het collegegeld niet tijdig is betaald, of niet geïnd kan worden, dan geldt het debiteurenprotocol van de Radboud Universiteit. Wanneer je na aanmaning niet betaalt, kan de universiteit je account blokkeren of zelfs je inschrijving beëindigen. Studenten die in financiële nood zitten, kunnen een afspraak maken met de studentendecaan. En in bepaalde gevallen een beroep doen op het Noodfonds.

Krijg ik collegegeld terug als ik mij tijdens het studiejaar uitschrijf?

In de Regeling Inschrijving staat in welke gevallen en onder welke voorwaarden je als student collegegeld terugkrijgt bij tussentijdse uitschrijving. Eventuele terugbetaling van reeds betaald collegegeld wordt onder andere berekend op basis van het aantal maanden dat je ingeschreven hebt gestaan en het reeds betaalde collegegeld. Bij betaling van collegegeld in termijnen worden eventueel teveel betaalde termijnen teruggestort.  Bij uitschrijving in de maanden juli of augustus vindt geen terugbetaling van collegegeld plaats. Meer informatie over uitschrijving vind je op de website van de Radboud Universiteit.

Wat houdt inschrijving als extraneus in en wat is de hoogte van het examengeld?

Wanneer je bent ingeschreven als extraneus mag je alleen tentamens of examens afleggen, maar geen onderwijs of studiebegeleiding ontvangen. Je hebt wel toegang tot de gebouwen van de instelling, bijvoorbeeld de universiteitsbibliotheek. In de Regeling Inschrijving vind je meer informatie over de hoogte van het examengeld.

Welke vergoeding moet ik betalen als ik een premaster volg?

De tarieven die je moet betalen voor het volgen van een premaster worden jaarlijks vastgesteld door het college van bestuur. De tarieven zijn opgenomen in de Regeling Inschrijving en zijn te vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Kunnen er extra studiekosten in rekening gebracht worden?

Het in rekening brengen van extra studiekosten aan studenten is aan strikte voorwaarden gebonden. In veel gevallen zal een opleiding bij verplichte studieonderdelen (zoals een excursie) met een eigen bijdrage van studenten, ook een alternatief moeten aanbieden zonder eigen bijdrage. Dit is vastgelegd in de Regeling Inschrijving.


5. Onderwijs

Direct naar:

Kaders voor de opleiding

Veel kaders voor de opleidingen van de Radboud Universiteit zijn vastgelegd in de WHW. Ook heeft het college van bestuur regels vastgesteld waaraan de opleidingen van de universiteit moeten voldoen. Een aantal zaken die de opleiding betreffen worden vastgesteld door de decaan, bijvoorbeeld via de onderwijs- en examenregeling.

Wat is de studielast van mijn opleiding?

De studielast van de opleiding wordt vastgesteld door het college van bestuur. Ter informatie voor de student is deze studielast ook altijd vermeld in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. In de onderwijs- en examenregeling staat het aantal EC (European Credits, studiepunten) aan studielast. Bacheloropleidingen bestaan uit 180 EC. Masteropleidingen bestaan uit 60, 120 of 180 EC.

Hoe is het curriculum van mijn opleiding opgebouwd?

Het curriculum van de opleiding wordt vastgesteld door de decaan van jouw faculteit. Per bachelor- en masteropleiding staat de onderwijs- en examenregeling van het betreffende jaar weergegeven. Het curriculum staat in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Wat zijn verplichte onderdelen van alle opleidingen aan de Radboud Universiteit?

In het bestuurs- en beheersreglement van de Radboud Universiteit staat dat elke bacheloropleiding minstens 6 EC aan onderwijseenheden met een wijsgerig karakter heeft en dat elke bacheloropleiding minstens 6 EC vrije ruimte heeft. Naast de verplichte onderdelen wordt in de onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen in elk geval voor iedere student de verplichting opgenomen om een wetenschappelijke scriptie te schrijven. De onderwijs- en examenregeling kan bepalen dat de verplichting om een wetenschappelijke scriptie te schrijven kan worden vervangen door deelname aan een onderzoeksproject dan wel een stage waarvan op wetenschappelijke wijze verslag wordt gedaan.

In welke taal wordt het onderwijs van mijn opleiding gegeven en worden de tentamens van mijn opleiding afgenomen?

De taal van de opleiding wordt vastgesteld door het college van bestuur. Dit wordt de onderwijstaal genoemd. De officiële onderwijstaal wordt vermeld in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. In de onderwijs- en examenregeling staat daarnaast per onderwijseenheid vermeld in welke taal het onderwijs van die onderwijseenheid gegeven wordt en in welke taal de tentamens van die onderwijseenheid worden afgenomen.

Kan ik mijn onderwijsprogramma zelf samenstellen?

Een student kan aan de examencommissie vragen om de opleiding te mogen volgen met een zelf samengesteld programma.

Onderwijsprogramma van de opleiding

Een opleiding bestaat uit ‘onderwijseenheden’ (cursussen). Net als voor de gehele opleiding zijn er een aantal kaders voor de onderwijseenheden van een opleiding. De studielast van een onderwijseenheid (en van een opleiding) wordt uitgedrukt in EC’s (European Credits). Eén EC komt overeen met 28 uren studie.

Wat is de studielast van de verschillende vakken van mijn opleiding?

De onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding bevat een overzicht van de onderwijseenheden die tot de opleiding behoren en wat de studielast van de afzonderlijke onderwijseenheden is. In de studiegids van je opleiding vind je het curriculum en de studielast per onderwijseenheid.

Wat is het jaarrooster van de Radboud Universiteit?

De universiteit stelt jaarlijks een jaarindeling vast waarin onder meer staat in welke perioden er onderwijs wordt gegeven en/of tentamens afgenomen mogen worden. De huidige jaarindeling kun je vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Waar vind ik het onderwijsrooster en tentamenrooster van mijn opleiding?

Het onderwijsrooster van een opleiding wordt vastgesteld door de decaan van jouw faculteit. Dit is vastgelegd in de  onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. Het onderwijsrooster van je opleiding staat ook in de studiegids.

Hoe meld ik me aan voor onderwijseenheden en tentamens van mijn opleiding?

In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding of in de studiegids staat hoe je je als student kunt aanmelden voor vakken en tentamens van de opleiding.

Welke voorwaarden zijn er om te mogen deelnemen aan een tentamen van een vak?

Een opleiding kan voorwaarden stellen om te mogen deelnemen aan het tentamen van een onderwijseenheid. Deze voorwaarden staan in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Wat zijn de collegetijden aan de Radboud Universiteit?

De collegetijden zijn:

 • 8.30- 10.15 uur;
 • 10.30 - 12.15 uur;
 • pauze;
 • 13.30 - 15.15 uur;
 • 15.30 - 17.15 uur;
 • 17.30 - 19.15 uur.

Studievoortgang

De Radboud Universiteit is verplicht de studievoortgang van studenten vast te leggen.

Waar vind ik een overzicht van mijn studievoortgang?

In Osiris kun je als student je studievoortgang en behaalde cijfers raadplegen.

(Bindend) studieadvies

Elke student ontvangt een studieadvies, in de regel aan het eind van het eerste jaar van de bacheloropleiding. Wanneer een student niet het vereiste aantal EC’s heeft behaald, kan de universiteit besluiten dat de inschrijving voor de betreffende bacheloropleiding wordt beëindigd (negatief Bindend Studie Advies). Je mag je dan gedurende drie jaar niet meer voor de betreffende opleiding (en verwante opleidingen) aan de Radboud Universiteit inschrijven.

Wat is het aantal EC dat ik bij mijn opleiding moet behalen om een positief studieadvies te krijgen?

De studievoortgangsnorm (het aantal studiepunten dat je behaald moet hebben voor een positief studieadvies) is door het college van bestuur vastgelegd in de Regeling Studieadvies eerste jaar. In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding staat de norm die voor jouw opleiding geldt.

Wanneer krijg ik een studieadvies?

Na afloop van het eerste semester ontvang je een voorlopig advies; je hebt dan nog de tijd om zo nodig je studieresultaten te verbeteren. Het definitieve advies krijg je uiterlijk op 31 augustus van het betreffende studiejaar, tenzij er omstandigheden zijn die nopen tot uitstel van het advies

Wat gebeurt er als ik de studievoortgangsnorm niet heb gehaald?

Als je niet hebt voldaan aan de studievoortgangsnorm, kan je inschrijving voor de betreffende opleiding worden beëindigd; dit wordt het (negatief) bindend studieadvies genoemd. Je kunt je dan gedurende drie jaar niet meer inschrijven voor deze opleiding aan de Radboud Universiteit. Soms geldt dat ook voor verwante opleidingen. In de Regeling studieadvies eerste jaar staat de procedure voor het afgeven van een (bindend) studieadvies beschreven en lees je welke rechten en plichten je hebt. Deze Regeling is als bijlage opgenomen in  de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden bij het studieadvies?

De Commissie Studieadvies Eerste Jaar houdt rekening met bepaalde persoonlijke omstandigheden. Je leest hier meer over in Regeling Studieadvies eerste jaar, die in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding is opgenomen. Als er omstandigheden spelen die jouw studievoortgang belemmeren, meld dat dan zo snel mogelijk bij je studieadviseur of een studentendecaan.

Toetsing en tentaminering

Binnen de opleiding worden onderwijseenheden afgesloten met een tentamen.  De opleiding zelf kan pas afgerond worden als de student voldoet aan de voorwaarden voor het afsluitend examen van de opleiding.

Waar kan ik meer lezen over de toetsing bij mijn opleiding?

In de onderwijs- en examenregeling staat per bachelor- en masteropleiding meer informatie over de toetsing van elke opleiding.

Welke huisregels gelden in tentamenruimten?

Voor een goede gang van zaken tijdens een tentamen en om fraude te voorkomen heeft de Radboud Universiteit een aantal regels opgesteld. Deze regels kun je vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Wat is de nakijktermijn (of correctietermijn) van tentamens?

In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding staat binnen welke termijn een tentamen wordt nagekeken/gecorrigeerd.

Hoe lang blijft een eenmaal behaald tentamen geldig?

Als er aan de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegd tentamen beperkingen worden gesteld, dan is dat in de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding opgenomen. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de inzichten of vaardigheden die getoetst   worden met het tentamen aantoonbaar verouderd zijn.

Kan ik een gemaakt tentamen inzien?

Je hebt recht op inzage in je tentamenwerk. In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding staat hoe de inzage in tentamenwerk is geregeld.

Kan ik een tentamen dat ik niet heb gehaald, herkansen?

In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding is geregeld of en onder welke voorwaarden je een tentamen opnieuw kan doen (herkansing).

Wat is een afsluitend examen?

Bij sommige opleidingen omvat het examen een afsluitend onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een mondelinge verdediging van de scriptie. In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding staat beschreven of dit bij jouw opleiding het geval is en wat het afsluitend onderzoek inhoudt.

Diploma en graadverlening

Als een student het examen van de opleiding heeft behaald, kan de student een diploma (getuigschrift) krijgen en verleent de universiteit aan de student een academische graad.

Welke graad en/of titel is verbonden aan het examen van mijn opleiding?

Een voltooide masteropleiding geeft recht op de graad MSc, MA of LLM. Bij een voltooide masteropleiding mag je ook de titel drs. of mr. (afhankelijk van de opleiding) voeren. Het is de bedoeling dat je kiest tussen in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking brengen van een graad als bedoeld in artikel 7.10a WHW of het voeren  van een titel als bedoeld in artikel 7.20 WHW.

Welke judicia kunnen aan het examen van mijn opleiding verbonden zijn?

Aan het examen van een opleiding kan een judicium verbonden worden: cum laude of summa cum laude. De voorwaarden voor deze judicia zijn voor alle opleidingen gelijk en staan in de richtlijn judicium. Deze richtlijn is als bijlage aangehecht bij de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Ik ben klaar met mijn bachelor- of masteropleiding. Hoe vraag ik mijn getuigschrift aan?

Bij de Centrale Studentenbalie of bij de balie onderwijs, onderwijs servicepunt of studenten informatiepunt van jouw eigen faculteit kun je informatie krijgen over de procedure voor het aanvragen van een getuigschrift (diploma).

Hoe vraag ik een door de universiteit gewaarmerkte cijferlijst aan?

Een gewaarmerkte cijferlijst kan je via de balie onderwijs, het onderwijs servicepunt of studenten informatiepunt van jouw eigen faculteit aanvragen.

Kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs

Elke opleiding aan de Radboud Universiteit kent een zogenaamde cyclus van kwaliteitszorg. Dit houdt onder meer in  dat de opleiding het onderwijs systematisch evalueert en indien nodig bijstelt.

Hoe wordt bij mijn opleiding het onderwijs geëvalueerd?

De meeste faculteiten hebben een beschrijving van de evaluatie van het onderwijs op de website van de faculteit of op de intranetpagina van de faculteit op RadboudNet staan (ook toegankelijk voor studenten).

Wat is de rol van studenten bij de evaluatie van het onderwijs?

Studenten hebben een rol door het invullen van vakevaluaties, of deelname aan studentenpanels (indien deze er zijn). Studenten kunnen ook lid worden van een opleidingscommissie.

Wat is de rol van de opleidingscommissie bij kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs?

In de Structuurregeling is opgenomen dat de opleidingscommissie adviseert over de onderwijs- en examenregeling, de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling van de opleiding beoordeelt, en advies uit kan brengen over alles wat met het onderwijs in de opleiding te maken heeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van cursusevaluaties.


6. Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding

Direct naar:

Studiebegeleiding en –advies

De Radboud Universiteit biedt studenten verschillende vormen van studiebegeleiding en advies aan. Dit is deels verbonden aan de opleiding, deels gaat het om meer gespecialiseerde begeleiding van de divisie Academic Affairs. In de studiegids staat meer informatie over de studiebegeleiding die jouw opleiding biedt.

Naast begeleiding door je opleiding, biedt de Radboud Universiteit de volgende begeleiding: studentenpsychologen, studentdecanen, het trainingsaanbod van Academic Affairs, Studiekeuze- en loopbaanbegeleiding Academic Affairs, Career Service. Op www.ru.nl/studenten staat meer informatie over welke studiebegeleiding de Radboud Universiteit aan studenten te bieden heeft.

Waarvoor kan ik bij mijn studieadviseur terecht?

In de studiegids staat waarvoor je bij een studieadviseur terecht kan. Voor studenten met studievertraging is de studieadviseur vaak het eerste aanspreekpunt. Op de website van je faculteit kun je terugvinden wie je studieadviseur is en hoe deze te bereiken is.

Wat moet ik doen als ik studievertraging oploop of dreig op te lopen, bijvoorbeeld bij persoonlijke omstandigheden?

Bij studievertraging kan je het beste contact opnemen met de studieadviseur van je opleiding. Op de website van je faculteit kun je terugvinden wie je studieadviseur is en hoe deze te bereiken is.

Algemene voorzieningen voor studenten

Naast studiebegeleiding heeft de Radboud Universiteit een zeer breed palet aan voorzieningen waar studenten gebruik van kunnen maken.

Welke voorzieningen zijn er bij de Radboud Universiteit voor studenten?

In de Regeling Inschrijving is vastgelegd welke voorzieningen er bij de Radboud Universiteit zijn voor studenten. Een overzicht van de belangrijkste voorzieningen staat op www.ru.nl/studenten.

Waarvoor kan ik bij een studentdecaan terecht?

Een studentendecaan adviseert en begeleidt studenten die vragen hebben over bijvoorbeeld studievertraging, wet- en regelgeving en financiële ondersteuning. Via de website van de Radboud kun je een afspraak maken met een studentendecaan.

Wat zijn de openingstijden van de bibliotheken van de Radboud Universiteit?

De universiteitsbibliotheek is voor studenten een hele belangrijke voorziening met ruime openingstijden (ook in het weekend en tijdens een aantal feestdagen). De openingstijden staan op de website van de universiteitsbibliotheek.

Voorzieningen voor specifieke doelgroepen

Welke voorzieningen zijn er voor studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte?

Jouw opleiding houdt rekening met je medische omstandigheden. Studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte kunnen het best met een studentendecaan of de studieadviseur contact opnemen om te bespreken welke voorzieningen gewenst en mogelijk zijn. In de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding en de studiegids staat meer informatie over de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Informatie voor de hele universiteit over studeren met een functiebeperking vind je hier. Hier kun je ook een lijst downloaden met veel gebruikte voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Via de website van de Radboud Universiteit kun je een afspraak maken met een studentendecaan, die kan je van meer informatie voorzien. Studenten die als gevolg van een functiebeperking studievertraging oplopen, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Soms is ook verlenging van studiefinanciering via DUO mogelijk.

Welke voorzieningen zijn er voor studenten die studievertraging op dreigen te lopen als gevolg van langdurige ziekte, familieomstandigheden, zwangerschap, mantelzorg of lidmaatschap van een bestuur of medezeggenschapsorgaan?

Neem contact op met je studieadviseur of een studentendecaan om te bespreken voor welke voorzieningen je in aanmerking komt als je omstandigheden je studievoortgang beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de pilot flexibel studeren. Bij studievertraging door bijzondere omstandigheden kun je misschien in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Dit is geregeld in de Regeling Profileringsfonds.

Welke voorzieningen zijn er voor zwangere studenten?

Meer informatie over voorzieningen voor zwangere studenten of het combineren van ouderschap en studie vind je op de website van de Radboud Universiteit.

Welke voorzieningen zijn er voor toptalenten in sport of kunst?

Voor toptalenten in sport en kunst is er een aantal voorzieningen. Neem hiervoor contact op met de coördinator toptalenten in sport en kunst of kijk in de Regeling voor Toptalenten in sport of kunst.

Welke voorzieningen zijn er voor studentondernemers en waar kan ik informatie daarover vinden?

Bij de afdeling Research & Impact kunnen studenten die een onderneming hebben (of willen starten) informatie krijgen over voorzieningen. Meer informatie over de voorzieningen voor studentondernemers is te vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Waar vind ik informatie over de pilot Flexibel Studeren voor studenten?

Voor studenten met een functiebeperking, studenten met langdurige ziekte, bijzondere familieomstandigheden, zwangere studenten, mantelzorgers, toptalenten in sport of kunst, studentbestuurders en studentondernemers is er een pilot Flexibel Studeren. Hierbij wordt aan je opleiding gevraagd om meer flexibiliteit bij zaken als aanwezigheidsplicht, tentamenmogelijkheden en opdrachten. Meer informatie over de pilot is te vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Financiële ondersteuning voor studenten

De Radboud Universiteit biedt studenten in een aantal gevallen financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds, of in acute situaties uit het Noodfonds.

Waar vind ik informatie over de verschillende vormen van financiële ondersteuning voor studenten?

De Radboud Universiteit heeft verschillende vormen van financiële ondersteuning: het Profileringsfonds en het Noodfonds. Daarnaast is er de Radboud Encouragement Scholarship voor geselecteerde masterstudenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over de verschillende soorten vormen van financiële ondersteuning.

Wanneer kom ik in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds?

Het profileringsfonds biedt financiële ondersteuning aan studenten die door bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, het doen van bestuurswerk voor een studentenvereniging of sporten op topniveau) studievertraging oplopen. Daarnaast biedt het profileringsfonds financiële ondersteuning voor een buitenlandverblijf, en is er financiële ondersteuning mogelijk voor niet-EER studenten die aan de Radboud Universiteit willen studeren. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vind je in de Regeling Profileringsfonds.

Kun je financiële ondersteuning krijgen als je actief bent bij een landelijke organisatie?

Het profileringsfonds biedt alleen financiële ondersteuning aan studenten die bestuurs- of medezeggenschapswerk doen in een bestuur of orgaan dat verbonden is aan de Radboud Universiteit. Voor studentbestuurders van landelijke organisaties stelt het ministerie van OC&W financiële ondersteuning beschikbaar, dit  is geregeld in de Regeling Financiën Hoger Onderwijs.

In welke gevallen kan ik een beroep doen op het Noodfonds van de Radboud Universiteit?

Studenten van de Radboud Universiteit die met acute financiële problemen zitten, kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Vanuit dit fonds worden leningen verstrekt om de acute aard van de financiële problematiek het hoofd te bieden. De problemen zijn daarnaast incidenteel, onvoorzien en oplosbaar. Bijvoorbeeld voor onvoorziene hoge tandartskosten. Ook is het mogelijk een gift aan te vragen in verband met een studiebeperking. Bijvoorbeeld ter vergoeding van een noodzakelijk dyslexieonderzoek. Zit je als student in een acute financiële noodsituatie? Neem dan contact op met een studentendecaan om te kijken of het Noodfonds je kan helpen.

Kan ik aanspraak maken op een speciale regeling voor studiefinanciering via DUO (voorziening prestatiebeurs)?

Informatie over speciale regelingen met betrekking tot de studiefinanciering kun je vragen bij de studentendecaan en op de website van DUO.

 

7. Huisregels en fraude

Direct naar:

Huisregels; sancties en ordemaatregelen

Op het terrein en in de gebouwen en ruimtes van de Radboud Universiteit gelden een aantal huisregels. Tegen studenten die zich daar niet aan houden kan de universiteit maatregelen nemen.

Welke huisregels hanteert de Radboud Universiteit?

Het college van bestuur mag huisregels opstellen die zien op de goede gang van zaken in de universitaire gebouwen en op de universitaire terreinen. Dit volgt uit artikel 7.57h WHW. Zo zijn er huisregels in tentamenruimten, deze zijn te vinden als bijlage bij de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Welke sancties en maatregelen kunnen worden opgelegd als ik mij niet aan de huisregels houd?

Volgens artikel 8 van de Structuurregeling kan aan degene die de orde ernstig verstoort de toegang tot gebouwen en/of terreinen, geheel of gedeeltelijk ontzegd worden.

Fraude

Wanneer een student fraudeert, kan de examencommissie een sanctie opleggen. Voor studenten moet duidelijk zijn wat fraude is, welke sancties daarvoor gelden en hoe een student zich kan verweren.

Wat wordt verstaan onder fraude en plagiaat?

De decaan van jouw faculteit heeft, samen met de examencommissie, een Regeling Fraude vastgesteld. In deze regeling is opgenomen wat onder fraude en plagiaat wordt verstaan. Bij veel opleidingen is de Regeling Fraude als bijlage aangehecht bij de onderwijs- en examenregeling .

Wat gebeurt er als ik word verdacht van fraude en/of plagiaat?

Als er een melding is gedaan van vermoedelijke fraude, zal de examencommissie een onderzoek instellen. In dit onderzoek is er ruimte om jouw standpunt naar voren te brengen. Meer hierover vind je in de Regeling Fraude van je eigen opleiding.

Welke sancties kan de examencommissie opleggen in geval van fraude?

Welke sancties kunnen worden opgelegd is vastgelegd in de Regeling Fraude van jouw faculteit. Een examencommissie kan onder andere de volgende sancties opleggen:

 1. een student uitsluiten van deelname aan één of meer tentamens;
 2. het gedurende een periode niet beoordelen van een werkstuk of scriptie;
 3. het niet meer mogen deelnemen aan onderwijs van de Radboud Honours Academy;
 4. In geval van ernstige fraude: advies aan het college van bestuur om de inschrijving te beëindigen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de sanctie die de examencommissie heeft opgelegd?

Een student kan tegen een sanctie die is opgelegd in verband met fraude in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. In het Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens vind je meer informatie over de procedure.

 

8. Rechtspositie van studenten en rechtsbescherming

Direct naar:

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met een beslissing van (een orgaan van) de universiteit. Ook kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag van een medewerker of medestudent. Je kunt in zo'n geval een klacht indienen, of, als het om een beslissing gaat, bezwaar indienen of in beroep gaan. Je kunt altijd voor hulp of advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen voor studenten of bij een studentendecaan.

Klacht, bezwaar, beroep

 

Waar vind ik informatie en advies over het indienen van klachten, het melden van misstanden of het oplossen  van geschillen?

Bij het indienen van een klacht, het melden van een misstand of bij een geschil, kan de student de studentendecaan om hulp of advies vragen. Gaat het om een situatie waarbij ongewenste omgangsvormen of de wetenschappelijke integriteit een rol speelt, dan kan een student ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen respectievelijk een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. De Radboud Universiteit zal ook een ombudsfunctionaris voor studenten aanstellen bij wie je voor advies en ondersteuning terecht kunt.

Wat kan ik doen als ik te maken krijg met ongewenste omgangsvormen?

Studenten die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en intimidatie/pesten kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen. Daarnaast kan een student op grond van de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen een klacht indienen, al dan niet met hulp van een vertrouwenspersoon.

Zorgen over wetenschappelijke integriteit?

Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Principes vormen de grondslag voor de praktijk van integer onderzoek. In de Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke integriteit is een aantal leidende principes beschreven, te weten: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn in de gedragscode uitgewerkt in meer concrete normen voor goede onderzoekspraktijken. Niet-naleving van deze normen kan leiden tot schending van de wetenschappelijke integriteit.  De duidelijkste voorbeelden van schending van de wetenschappelijke integriteit zijn fabriceren, vervalsen of plagiaat. Vanwege de verbondenheid tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek kunnen studenten te maken krijgen met schendingen van deze wetenschappelijke integriteit. Als er vragen of zorgen zijn over wetenschappelijke integriteit kan een student in ieder geval contact op nemen met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Meer informatie vind je hier.

Welke regels gelden er als een student te maken krijgt met een schending van de wetenschappelijke integriteit, bijvoorbeeld door een docent of een scriptiebegeleider?

Uit de Regeling wetenschappelijke integriteit volgt dat studenten een klacht kunnen indienen als zij menen dat de wetenschappelijke integriteit door docenten of andere medewerkers van de Radboud Universiteit wordt geschonden. Een student kan hierover ook in gesprek met een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit; je vindt hier meer informatie over deze vertrouwenspersonen.

Ik heb een klacht, bezwaar of beroep. Waar kan ik terecht?

Een klacht, bezwaar of beroep kan een student via het digitale klachtenloket indienen. De beheerder van het klachtenloket zorgt ervoor dat een ingediende klacht, bezwaar of beroep bij het desbetreffende behandelend orgaan terecht komt.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Als je via het digitaal klachtenloket een klacht indient zal de beheerder van het klachtenloket een  behandelaar aanwijzen. De behandelaar gaat de klacht inhoudelijk afhandelen. Deze werkwijze vind je in de klachtenprocedure.

Tegen welke beslissingen kan ik bezwaar aantekenen bij het college van bestuur?

Bezwaar aantekenen is mogelijk tegen onder andere beslissingen (of het uitblijven van een beslissing):

 • inzake in- of uitschrijving,
 • met betrekking tot selectie voor numerus fixusopleidingen;
 • rondom collegegeld of financiële ondersteuning;
 • met betrekking tot overtreding van huisregels en ordemaatregelen

Dit is in het Reglement bezwaarschriftenprocedure AWB vastgelegd, waarin ook de procedurele eisen staan.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Op de website lees je hoe de bezwaarprocedure verloopt. Kort weergegeven brengt de geschillenadviescommissie, nadat het bezwaar is behandeld op een hoorzitting, een advies uit over het bezwaar aan het college van bestuur. Het college van bestuur neemt vervolgens een beslissing op het bezwaar.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op bezwaar van het college van bestuur?

Als je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van het college van bestuur, kun je in terecht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Dit is de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van het hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat je daarna niet nog verder in beroep kunt gaan.

Tegen welke beslissingen kan ik beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens?

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens is mogelijk tegen onder meer beslissingen (of het uitblijven van een beslissing):

 • van examencommissies en examinatoren;
 • van de Commissie Studieadvies Eerste Jaar;
 • over toelating tot de master;
 • over vooropleidingseisen en toelatingseisen.

In het Reglement van orde College van Beroep voor de Examens vind je alle informatie over de beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens.

Hoe kan ik in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies?

Tegen een negatief bindend studieadvies kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Het beroep kan worden ingediend via het centraal klachtenloket of via cbe [at] bjz.ru.nl (cbe[at]bjz[dot]ru[dot]nl). Op de website vind je daarover meer informatie.

Wat gebeurt er met het beroepschrift dat ik heb ingediend bij het College van Beroep voor de examens?

Op de website van het College van Beroep voor de Examens lees je hoe de procedure verloopt. Kort weergegeven gaat het CBE eerst na of de kwestie in der minne kan worden geschikt, wat een poging tot minnelijke schikking wordt genoemd. Het CBE stuurt een kopie van het beroepschrift door naar degene die de door jou bestreden beslissing heeft genomen en verzoekt hem of haar, in overleg met alle betrokkenen, na te gaan of de zaak alsnog kan worden opgelost. Lukt dat niet dat behandelt het CBE de zaak op een hoorzitting waarna een uitspraak volgt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het College van Beroep voor de Examens?

Als je het niet eens bent met de uitspraak van  het College van Beroep voor de Examens kun je terecht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Dit is de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van het hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat je daarna niet nog verder in beroep kunt gaan.

Bescherming persoonsgegevens

De Radboud Universiteit dient zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van studenten die de Radboud Universiteit vastlegt en bewerkt.

Hoe gaat de Radboud Universiteit met mijn persoonsgegevens om?

In de Regeling Bescherming persoonsgegevens staat hoe de Radboud Universiteit met persoonsgegevens omgaat.

Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonsgegevens en hoe kan ik een verzoek over mijn persoonsgegevens indienen?

In de Regeling Bescherming persoonsgegevens staat welke rechten je hebt ten aanzien van je persoonsgegevens en hoe je bijvoorbeeld inzage kan krijgen in je persoonsgegevens. Zie ook de Privacyverklaring van de   Radboud Universiteit.

Hoe gaat de Radboud Universiteit om met cameratoezicht?

In de Regeling Bescherming persoonsgegevens staat hoe de universiteit omgaat met cameratoezicht.

Waar kan ik een datalek melden?

Een datalek kun je (ook buiten kantoortijden) melden bij de ICT Helpdesk van de Radboud Universtiteit, bij voorkeur telefonisch +31 24 362 22 22.

Wanneer mag de Radboud Universiteit persoonsgegevens delen met derden?

In de Regeling Bescherming persoonsgegevens staat wanneer de Radboud Universiteit persoonsgegevens deelt met derden. Zie ook de Privacyverklaring van de   Radboud Universiteit.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

De Radboud Universiteit heeft voorzieningen ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van studenten.

Wat is het noodnummer van de Radboud Universiteit dat ik kan bellen?

Het noodnummer van de Radboud Universiteit en het Radboudumc is +31 24 365 55 55.

Waarvoor kan een student een beroep doen op een bedrijfsarts van de Arbo- en Milieudienst?

Wanneer je een chronische ziekte hebt, of tijdens je studie gezondheidsklachten ontwikkelt die (mede) veroorzaakt worden door het studeren of van invloed zijn op je studie, neem dan contact op met je studieadviseur. Deze zal samen met jou bekijken of een verwijzing naar de bedrijfsarts van de Arbo- en Milieudienst (AMD) nodig is.

Welke voorziening biedt de Radboud Universiteit ter voorkoming van klachten aan de arm, nek en schouder (KANS)?

Op de website van de Arbo- en Milieudienst staat informatie over preventie van klachten aan de arm, nek en schouder (KANS).

Waar vind ik informatie over hoe de universiteit omgaat met de inrichting van werkplekken?

Op de website van de Arbo- en Milieudienst staat informatie over veilig en gezond werken op en werkplek.

Waar vind ik informatie over de omgang met gevaarlijke stoffen?

Op de website van de Arbo- en Milieudienst staat informatie over de omgang met gevaarlijke stoffen. 

Waar kan ik terecht als ik mij zorgen maak over mijn psychisch/mentaal welzijn, bijvoorbeeld bij burn-out verschijnselen?

Wanneer je je zorgen maakt over je psychisch welbevinden of bijvoorbeeld last hebt van burn-out verschijnselen, neem dan contact op met een studentenpsycholoog.

Mag er gerookt worden op de campus?

Het is belangrijk dat de campus een gezonde, veilige en plezierige omgeving biedt, voor iedereen. Het terrein van het Radboudumc is al sinds 1 januari 2020 rookvrij; voor de terreinen van de Radboud Universiteit en de HAN geldt het rookverbod vanaf 1 augustus 2020. Daarmee is de gehele campus rookvrij. Meer informatie over het rookverbod vind je hier.


9. Medezeggenschap van studenten en studentparticipatie

Studenten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de academische gemeenschap op de Radboud Universiteit. Voor studenten zijn er verschillende vormen van medezeggenschap en studentparticipatie.

Wat doet de Universitaire Studentenraad (USR)?

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat uit rechtstreeks door studenten gekozen leden. Daarnaast mag elke erkende koepelorganisatie een lid van de USR aanwijzen: dit zijn benoemde leden. De USR overlegt met het college van bestuur over zaken aangaande studenten, zoals over de Regeling Profileringsfonds en dit Studentenstatuut. Dit is geregeld in het Reglement USR/FSR.

Wat doet de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV)?

De gekozen leden van de USR zijn ook onderdeel van de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) waar ook de leden van de Ondernemingsraad en een afvaardiging van het wetenschappelijk personeel van het Radboudumc deel van uit maken. De UGV overlegt met het college van bestuur over zaken als het Strategisch Plan en de jaarlijkse begroting. Dit is geregeld in het Reglement UGV/FGV.

Wat doet de Facultaire Studentenraad (FSR)?

Elke faculteit heeft een Facultaire Studentenraad (FSR) die rechtstreeks door de studenten van die faculteit gekozen wordt. De FSR overlegt met het faculteitsbestuur over zaken als het beleid voor facultaire studentenvoorzieningen en de wijze waarop de kwaliteitszorg op de faculteit wordt uitgevoerd. Dit is geregeld in het Reglement USR/ FSR.

Wat doet de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)?

Elke faculteit heeft een Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). De FGV bestaat uit de leden van de FSR en leden van de Onderdeelcommissie van die faculteit. De FGV overlegt met het faculteitsbestuur over zaken als het facultaire beleidsplan, de begroting en de onderwijs- en examenregeling. Dit is geregeld in het Reglement UGV/FGV.

Wat doet de studentassessor van mijn faculteit?

Het faculteitsbestuur benoemt een studentassessor op voordracht van de Facultaire Studentenraad. De studentassessor woont de vergaderingen van het faculteitsbestuur bij en heeft daarin een adviserende stem. De positie van de studentassessor is geregeld in de Structuurregeling.

Wat doet de opleidingscommissie?

Elke opleiding (of groep opleidingen) heeft een opleidingscommissie bestaande uit docenten en studenten van die opleiding. De opleidingscommissie adviseert het faculteitsbestuur over de inhoud van de onderwijs- en examenregeling en beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling. De opleidingscommissie kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan en de directeur van het desbetreffende onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. De rol van de opleidingscommissie bij de Radboud Universiteit wijkt af van de rol van de opleidingscommissie volgens de WHW. Deze afwijkingen zijn vastgesteld in de Structuurregeling.

Wat doet het student-lid in het College van Beroep voor de Examens?

Per faculteit is er een student benoemd tot lid van het College van Beroep voor de Examens. Het college van bestuur benoemt de studenten op voordracht van de decaan van de faculteit. Het College van Beroep voor de Examens behandelt zaken in kamers. Elke kamer bestaat uit een voorzitter, drie leden vanuit de wetenschappelijke staf en één student-lid. Het student-lid beslist mee op dezelfde voet als de andere leden van het college. Meer informatie vind je in het Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens.

Hoe kan ik als student deelnemen in de medezeggenschap?

Voor het lidmaatschap van de universitaire studentenraad, de facultaire studentenraad en de opleidingscommissie worden verkiezingen gehouden. Je kunt je als student verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) en je kunt je stem uitbrengen (actief kiesrecht). In de Reglementen USR/FSR is het kiesrecht van studenten geregeld.  

Hoe kom ik in contact met de medezeggenschap?

Je kunt onder andere via de website van de medezeggenschap van de Radboud Universiteit contact opnemen met de verschillende medezeggenschapsorganen waar studenten onderdeel van uitmaken. 

Waar kan ik openbare stukken, agenda’s etc. van de vergaderingen van of met de medezeggenschap vinden?

Op RadboudNet staat hoe je de agenda en stukken van de universitaire medezeggenschap kunt raadplegen. Veel faculteiten publiceren de agenda en/of stukken op de facultaire pagina’s van RadboudNet.

Hoe wordt er omgegaan met geschillen inzake de medezeggenschap?

In de reglementen van de UGV/FGV (hoofdstuk IV) en van de USR/FSR (hoofdstuk 5) vind je de geschillenregeling voor deze medezeggenschapsorganen.


10. Communicatie van en met de universiteit

De universiteit communiceert op verschillende manieren met studenten over behaalde resultaten, roosterwijzigingen, voorzieningen en actuele informatie.

Welke communicatiekanalen van de universiteit zijn voor studenten van belang om in de gaten te houden?

De universiteit gebruikt meerdere communicatiekanalen. Voor studenten zijn www.ru.nl/studenten en de opleidingswebsite van belang. Formele communicatie van de Radboud Universiteit met studenten verloopt standaard via het mailadres dat via de universiteit wordt verstrekt.

11. Slotbepalingen
 

Artikel 5 Vaststelling en wijziging

Het studentenstatuut wordt vastgesteld of gewijzigd door het college van bestuur, na instemming van de Universitaire Studentenraad (USR).

Artikel 6 Inwerkingtreding

Het studentenstatuut treedt in werking op 1 september 2023.

Artikel 7 Bekendmaking

Het college van bestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling alsmede van eventuele wijzigingen.

 1. Elke student kan op een papieren exemplaar van deze regeling afhalen bij de Centrale Studentenbalie.
 2. Indien de onderwijstaal van de opleiding het Engels is, wordt tevens een vertaling van de regeling bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

Aldus vastgesteld door het college van bestuur op 22 aug 2023 na voorafgaande instemming van de universitaire studentenraad op 10 juli 2023.

Downloads