Zoek in de site...

Gevaarlijke stoffen

Binnen de faculteiten van FNWI, geneeskunde en biomedische wetenschappen wordt er regelmatig met gevaarlijke stoffen gewerkt. In totaal gaat het hierbij om maximaal ca. 13.000 stoffen waarmee ooit is gewerkt en die zijn geregistreerd. De universiteit voert een beleid waarbij de risico’s die voortkomen uit het werken met gevaarlijke stoffen worden geminimaliseerd.

Hoe weet je of je met gevaarlijke stoffen te maken hebt?  
Onder gevaarlijke stoffen worden die stoffen verstaan waarvan de eigenschappen een gevaar voor de gezondheid of hinder kunnen opleveren. Deze stoffen zijn herkenbaar aan het gevarenetiket. Voor een overzicht van de gevarenetiketten zie onderstaand overzicht.

Afspraken bij werken met gevaarlijke stoffen
De universiteit wil de risico’s van gevaarlijke stoffen beheersen/beperken tijdens het proces van inkoop, opslag, distributie, gebruik en afvoer. Daarvoor zijn de volgende afspraken gemaakt:

Bestrijding aan de bron

Geen gevaarlijke stoffen gebruiken
Vervanging door minder gevaarlijke stoffen

Afscherming van de bron

Goede verpakking, veiligheidskasten, koelen of vriezen

Afscherming van de omgeving

Gebruik zuurkast, glovebox en puntafzuiging.

Afscherming van de mens

Gescheiden opslag en werkplaats.
Toepassen van aparte (kleine) ruimten voor gevaarlijke experimenten.
Geen zit/schrijfwerkplek op het laboratorium.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Eenvoudige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, labjas, veiligheidsbril etc.

Gebruik waar nodig zwaardere PBM‟ s zoals gelaatscherm, adembescherming, overjassen etc.

Repressieve maatregelen

Schade beperken en treffen van voorzorgsmaatregelen bij incidenten zoals het plaatsen van blusdeken, brandblussers, spillbox, absorptiemateriaal, overvaten, antireagens, nood- en oogdouches en organisatie van Bedrijfshulpverlening (BHV).

Veiligheidsniveaus laboratoria
Binnen de faculteit worden verschillende veiligheidsniveaus voor laboratoria onderscheiden. In onderstaande tabel zijn de veiligheidsniveaus met bijbehorende maatregelen beschreven.

Vragen?
Op de eerste plaats ben je zelf strikt gehouden de veiligheidsinstructies in acht te nemen. De preventiemedewerker Arbo & Milieu (PAM-er) op de afdeling kan door de medewerkers altijd geconsulteerd worden voor informatie, voorlichting en advies. De leidinggevende ziet toe op de juiste naleving van de veiligheidsinstructies binnen zijn afdeling. Bij overtreding van de regels wordt je hierop gewezen door de practicumassistent/-leider.

Gerelateerde links
Voor meer informatie over de BHV-organisatie en het calamiteitenplan van de faculteit verwijzen we naar de website van FNWI:
http://www.radboudnet.nl/fnwi/over_fnwi/arbo-milieu-welzijn/ 
http://jr.chemwatch.net/chemffx/    
http://www.radboudnet.nl/fnwi/arbo/arbo-milieu-welzijn
http://www.radboudnet.nl/van_a_tot_z/dienstengids/@691407/afvalscheiding/  
http://www.ru.nl/fnwi/ihz/arbo-zaken/arbo-reglement /