Zoek in de site...

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen studenten

Waarover zou je een gesprek willen? Kijk hier (pdf, 73 kB) voor de infographic.

RU_DMC_2011_Vertrouwenspersoon_Infographic_V3

Waar kun je terecht?
Heb je een vraag of wil je melding doen van ongewenste omgangsvormen ? Twijfel niet, wij zijn er voor jou en gaan graag met je in gesprek! Stuur een kort berichtje naar ons meldpunt vertrouwenspersonen@ru.nl.

Naar aanleiding van je berichtje ontvang je nog dezelfde dag een bevestiging en een afspraakverzoek voor een korte telefonische intake. Daarna is er uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met één van onze onderstaande vertrouwenspersonen. Je vraag of melding wordt door ons altijd vertrouwelijk behandeld.

Hier vind je meer informatie over de uitgangspunten en regelingen omtrent integriteit en gedrag en een overzicht van alle vertrouwenspersonen van de Radboud Universiteit.

overzicht VP NL

Wat wordt bedoeld met ongewenste omgangsvormen?
Ongewenste omgangsvormen zijn omgangsvormen die je zo hinderlijk vindt, dat je er last van hebt tijdens je studie. Wat ongewenst is, bepaal je in eerste instantie zelf. Wat voor de één ongewenst is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Het wordt pas een probleem wanneer je er samen niet uitkomt.

Sommige ongewenste omgangsvormen zijn voor iedereen duidelijk: discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreigingen, roddelen, pesten en allerlei vormen van fysiek en psychisch geweld. Andere vormen zijn subtieler, maar kunnen het plezier om te studeren sterk verminderen. Je kunt dan denken aan:

  • Je ontvangt opdringerige mailtjes van een studiegenoot;
  • Je krijgt meer dan gemiddelde belangstelling van een docent;
  • Je wordt gepest door studiegenoten; je wordt genegeerd, of jij bent altijd de klos met moeilijke opdrachten;
  • Je wordt herhaaldelijk aangesproken op je uiterlijk.

Het kan ook zijn dat je getuige bent van pesten en niet weet wat je daar aan zou kunnen doen. Ook omstanders kunnen namelijk last hebben van bijvoorbeeld pesten in een groep.

> regeling ongewenste omgangsvormen

Wat kun je zelf doen?
Het is belangrijk om in geval van ongewenste omgangsvormen actie te ondernemen. Ongewenste omgangsvormen kunnen namelijk leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten.

Je kunt er vanuit gaan dat er geen enkele reden is voor anderen om jou niet met respect te behandelen. Het kan zijn dat de veroorzaker zich niet bewust is van het feit dat hij/zij jou tot last is. Je kunt daarom het beste deze persoon erop wijzen dat jij je stoort aan dit gedrag. Vertel dat jij het ervaart als ongewenst, beledigend of zelfs bedreigend. Je kunt ook iemand die je vertrouwt vragen om het die persoon te vertellen, bijvoorbeeld een docent of medestudent. Een andere mogelijkheid is contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen, maar praat erover!

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je betekenen?
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en is onafhankelijk. De vertrouwenspersoon denkt met je mee en adviseert je bij het zoeken naar een oplossing waarmee het ongewenste gedrag stopt. Zo kan een vertrouwenspersoon je begeleiden bij het in gesprek gaan met de veroorzaker. Maar de vertrouwenspersoon kan ook op jouw verzoek een bemiddelaar voor je inschakelen.

Uitgangspunt voor de vertrouwenspersoon is, dat jij je gehinderd voelt in je studie door het gedrag van een ander. Jij ervaart het als ongewenst, maar kan dat, om welke reden dan ook, niet stoppen. Je wilt advies inwinnen over de wijze waarop je dit het beste kunt aanpakken. De vertrouwenspersoon kijkt samen met jou, naar een strategie, die het beste bij jou en de situatie past.

Op de Radboud Universiteit Nijmegen is een aantal vertrouwenspersonen voor studenten in dienst. Ze zijn onafhankelijk en moeten zich houden aan de code van vertrouwelijkheid. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming ondernemen zij niets.

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
Is het gedrag zo storend of hebben al je pogingen (of die van de vertrouwenspersoon) niet geholpen om de situatie te veranderen? Dan kun je een klacht indienen bij het college van bestuur (Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen). Het college van bestuur stuurt de klacht door naar de Klachtencommissie ongewenst omgangsvormen. Je kunt de klacht ook rechtstreeks bij de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen (Gimd, t.a.v. Klachtencommissie Radboud Universiteit, Postbus 228, 9200 AE DRACHTEN). Vermeld op de envelop ‘Persoonlijk en vertrouwelijk’. Of stuur een email naar: klachtencommissie@gimd.nl.

De vertrouwenspersoon kan je informeren over de klachtenregeling en –procedure en je adviseren bij het formuleren en indienen van de klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens de gehele klachtenprocedure.

De klachtencommissie behandelt jouw klacht inhoudelijk. Dit is een externe commissie, met leden die deskundig zijn op het terrein van ongewenste omgangsvormen.

Om een klacht te kunnen indienen moeten de ongewenste omgangsvormen plaats hebben gevonden onder omstandigheden die direct verband houden met de studie of het verrichten van arbeid . Hieronder vallen bijvoorbeeld activiteiten die de universiteit (binnen of buiten de campus) organiseert. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan colleges, werkgroepen, andere activiteiten op de campus, excursies, maar ook activiteiten van studieverenigingen die verband houden met de studie en onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met een faculteit worden georganiseerd.

Situaties waarin studenten samenkomen in de privés-sfeer, buiten studietijd en niet op de campus, vallen niet onder de klachtenregeling. Denk bijvoorbeeld aan studenten die bij elkaar gaan eten, samen een borrel gaan drinken in een café of die deelnemen aan een activiteit van een studentenvereniging.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dit kan tot twee jaar nadat een gedraging heeft plaatsgevonden, tenzij het gaat om een klacht met betrekking tot seksuele intimidatie. In dat geval mag er meer tijd verstreken zijn. Ook in andere situaties kan de klachtencommissie soms beslissen dat een klacht ook na de termijn van 2 jaar in behandeling wordt genomen.

Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar bij de vertrouwenspersoon. In de klacht moet in ieder geval staan wie je bent, wie de veroorzaker is en waaruit de ongewenste omgangsvormen bestaan. Verder moet je aangeven welke stappen je al hebt ondernomen. Als je daarvan schriftelijke bewijsstukken hebt, stuur ze mee met de klacht. De vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen.

Na ontvangst van de klacht hoor je binnen twee weken van de klachtencommissie dat de klacht is ontvangen en hoe de procedure verder zal verlopen. Als de klacht inhoudelijk zal worden behandeld, krijgen klager en beklaagde de gelegenheid afzonderlijk van elkaar gehoord te worden door de klachtencommissie. De commissie kan ook anderen horen. De behandeling door de klachtencommissie vindt altijd plaats achter gesloten deuren. De klachtencommissie heeft de mogelijkheid om te onderzoeken of mediation de klacht kan oplossen. Het is aan de klager en beklaagden zelf om te beslissen of ze hieraan willen meewerken; het is dus niet verplicht.

Binnen acht weken na ontvangst van de klacht moet de commissie het onderzoek hebben afgerond en advies hebben uitgebracht aan het college van bestuur. Het college van bestuur stelt vervolgens binnen twee weken het oordeel vast. (een lid van) Het college licht het besluit van het college van bestuur toe tijdens een persoonlijk gesprek met zowel klager als beklaagde.

Een volledige beschrijving van de procedure staat op de website van de Radboud Universiteit. Je kunt de klachtenregeling ook opvragen bij de studentendecaan en de Centrale Studentenbalie of bij een van de vertrouwenspersonen.