Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Ik wil nu in beroep gaan

Wanneer
Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinatoren kun je hier tegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Je kunt denken aan beslissingen inzake het bindend studieadvies of de beoordeling van tentamens en examens. Ook wanneer de examencommissie of examinator weigert een beslissing te nemen, kun je in beroep.

Hoe
Binnen zes weken na de dagtekening van de genomen beslissing moet het beroepschrift binnen zijn! Wanneer je beroep niet tijdig ontvangen is, kan dit niet-ontvankelijk worden verklaard.

Wanneer je meer (bedenk)tijd nodig hebt kun je binnen de termijn van zes weken een pro forma beroepschrift indienen waarin je aankondigt in beroep te willen gaan. De redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing kun je later toezenden. Als je een pro forma beroepschrift indient, stelt het College van Beroep voor de Examens na ontvangst van dit pro forma beroepschrift een termijn waarbinnen je alsnog inhoudelijk je beroep moet toelichten.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

  • naam, adres, woonplaats van de indiener;
  • opleiding, studentnummer, telefoonnummer en e-mailadres (e-mailcorrespondentie wordt door het College van Beroep voor de Examens toegezonden aan je @student.ru.nl e-mailadres);
  • een aanduiding van de desbetreffende examinator, examencommissie of ander orgaan dat de beslissing heeft genomen;
  • de gronden van het beroep, motivering op grond waarvan het beroep wordt ingesteld;
  • Een omschrijving van de beslissing waar tegen je in beroep gaat, een kopie van de beslissing dient meegestuurd te worden!
  • Datum en handtekening

Waar
Het beroepschrift kan digitaal ingediend worden bij het Centraal Klachtenloket of schriftelijk bij:

Het College van Beroep voor de Examens
t.a.v. de secretaris
Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Radboud Universiteit Nijmegen
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen

Ook kun je het beroepschrift afgeven bij de portier van het Berchmanianum aan de Houtlaan 4 te Nijmegen.

De procedure
Het College van Beroep voor de Examens (CBE) bestaat uit een voorzitter, drie leden van de wetenschappelijke staf en een student-lid. Het CBE wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Het CBE houdt in de regel met vijf leden zitting.

Ontvankelijkheid van het beroep
Wanneer het beroepschrift tijdig en volledig is ontvangen, stuurt het CBE een ontvangstbevestiging. Wanneer je niet aan de gestelde regels van tijdigheid en volledigheid voldoet, kun je hiervoor een reden geven en/of het beroepschrift aanvullen. Bij het ontbreken van een tijdige reactie kan het beroepschrift niet-ontvankelijk verklaard worden. Dat betekent dat je beroepschrift niet meer in behandeling wordt genomen.

Poging tot minnelijke schikking
Alvorens je beroepschrift in behandeling wordt genomen, gaat het CBE na of de kwestie in der minne kan worden geschikt, wat een poging tot minnelijke schikking wordt genoemd. Het CBE stuurt een kopie van het beroepschrift door naar degene die de door jou bestreden beslissing heeft genomen en verzoekt hem of haar, in overleg met alle betrokkenen, na te gaan of de zaak alsnog kan worden geregeld. De wederpartij moet je binnen 5 dagen na ontvangst van het beroepschrift uitnodigen voor een schikkingsgesprek. Binnen 21 dagen moet de wederpartij het CBE melden of er een minnelijke schikking tot stand gekomen is. De voorzitter van het CBE kan in bijzondere gevallen besluiten om de poging tot minnelijke schikking over te slaan.

Behandeling ter zitting
Lukt het niet om tot een minnelijke schikking te komen, dan dient de wederpartij een verweerschrift in bij het CBE. In het verweerschrift geeft de wederpartij haar visie op de zaak.Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, wordt het beroepschrift door het CBE in behandeling genomen. Beide partijen worden vervolgens opgeroepen voor een hoorzitting waar partijen zich kunnen laten bijstaan door een gemachtigde (voorzien van een machtiging met handtekening). De partijen kunnen zich bijvoorbeeld laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw. Voor studenten kan dat bijvoorbeeld een studentendecaan zijn. Tevens kunnen partijen getuigen en/of deskundigen meenemen. Het CBE kan afzien van een hoorzitting indien: het beroep niet-ontvankelijk is, partijen niet gehoord willen worden of wanneer er volledig aan het beroep tegemoet wordt gekomen. Het CBE beslist binnen tien weken na de ontvangst van het beroepschrift en informeert de partijen over de inhoud van het besluit.

Voorlopige voorziening
Soms komt het voor dat er op korte termijn een uitspraak van het CBE nodig is. Je kunt dan om een voorlopige voorziening vragen. Je moet dan kunnen aantonen dat er in jouw zaak een snelle beslissing noodzakelijk is. Deze spoedprocedure loopt naast de behandeling van de hoofdzaak. De voorzitter van het CBE zal beide partijen horen en zal zo spoedig mogelijk uitspraak doen, dit wordt een voorlopige voorziening genoemd. De voorlopige voorziening vervalt zodra het CBE een beslissing genomen heeft in de hoofdzaak.

De regels omtrent de beroepsprocedure bij het CBE zijn te vinden in het Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens (bijlage 7 bij het Studentenstatuut).

Beroep
Tegen een beslissing van het College van Beroep voor de Examens kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, 16137, 2500 BC 's-Gravenhage. De beroepstermijn is zes weken. Aan het indienen van een beroep bij het CBHO zijn griffiekosten verbonden. De hoogte van het griffierecht wordt jaarlijks aangepast, kijk voor het actuele bedrag op de website van het CBHO. Voor meer informatie en de procesregels zie www.cbho.nl Let op: je kunt pas bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in beroep gaan wanneer je de beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens bij de Radboud Universiteit helemaal hebt doorlopen.