Zoek in de site...

Bezwaar bij het college van bestuur

Wanneer
Indien je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeelde beslissing kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kun je alleen indienen naar aanleiding van een officiële beslissing van of namens het college van bestuur inzake je in- of uitschrijving, beslissingen met betrekking tot selectie voor numerus fixusopleidingen, alle beslissingen rondom je collegegeld of financiële ondersteuning. Ook wanneer het desbetreffende orgaan weigert een beslissing te nemen, kun je hiertegen in bezwaar.

Hoe
Binnen zes weken na de dagtekening van de genomen beslissing moet het bezwaarschrift binnen zijn! Wanneer je bezwaarschrift niet tijdig ontvangen is, kan je bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. In dat geval wordt je bezwaarschrift dus niet meer in behandeling genomen.

Wanneer je meer (bedenk)tijd nodig hebt, kun je binnen de termijn van zes weken een pro forma bezwaarschrift indienen waarin je aankondigt in bezwaar te willen gaan. De redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing kun je dan later toezenden. Als je een pro forma bezwaarschrift indient stelt het college van bestuur na ontvangst van dit pro forma bezwaarschrift een termijn waarbinnen je alsnog je bezwaar inhoudelijk moet toelichten.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum en handtekening;
  • de gronden van het bezwaar, motivering: de redenen waarom je bezwaar maakt;
  • een omschrijving van de beslissing waar tegen je bezwaar maakt; een kopie van de beslissing dient meegestuurd te worden!

Waar
Het bezwaarschrift kan digitaal ingediend worden bij het Centraal Klachtenloket of schriftelijk bij:

Het college van bestuur
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen

Ook kun je het beroepschrift afgeven bij de portier van het Berchmanianum aan de Houtlaan 4 te Nijmegen.

De procedure
Wanneer je bezwaarschrift tijdig en volledig is ingediend ontvang je van het college van bestuur een ontvangstbevestiging. Binnen zes weken word je vervolgens geïnformeerd over de verdere behandeling van het bezwaarschrift. Tijdens de procedure word je meestal in de gelegenheid gesteld je bezwaarschrift nader toe te lichten tijdens een hoorzitting. Het college van bestuur kan daarvan afzien indien het bezwaar niet ontvankelijk is, bij voorbaat wordt verworpen of wanneer er aan je bezwaar tegemoet wordt gekomen. Je kunt ook zelf van deze mogelijkheid afzien. Het horen gebeurt door de geschillenadviescommissie, waarna zij een advies uitbrengt aan het college van bestuur over het bezwaarschrift en de te nemen beslissing. Het college van bestuur beslist binnen tien weken na de ontvangst van het bezwaarschrift en informeert je over de inhoud van de beslissing.

De regels omtrent de bezwaarprocedure bij het college van bestuur zijn te vinden in het Reglement bezwaarschriftenprocedure Algemene Wet Bestuursrecht (bijlage 8 bij het Studentenstatuut).

Beroep
Tegen een beslissing van het college van bestuur op je bezwaar kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC 's-Gravenhage. De beroepstermijn is zes weken. Aan het indienen van een beroep bij het CBHO zijn griffiekosten verbonden. De hoogte van het griffierecht wordt jaarlijks aangepast, kijk voor het actuele bedrag op de website van het CBHO. Voor meer informatie en de procesregels zie www.cbho.nl. Let op: je kunt pas bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in beroep gaan wanneer je de bezwaarprocedure bij het college van bestuur van de Radboud Universiteit helemaal hebt doorlopen.