Zoek in de site...

Studentenstatuut: huisregels en fraude

Direct naar:

Huisregels en sancties en ordemaatregelen

Fraude

Huisregels en sancties en ordemaatregelen

Op het terrein en in de gebouwen en ruimtes van de Radboud Universiteit gelden een aantal huisregels. Tegen studenten die zich daar niet aan houden kan de universiteit maatregelen nemen.

Welke huisregels hanteert de Radboud Universiteit?

Het college van bestuur mag huisregels opstellen die zien op de goede gang van zaken in de universitaire gebouwen en op de universitaire terreinen. Dit volgt uit artikel 7.57h WHW. Zo zijn er huisregels in tentamenruimten, deze zijn te vinden als bijlage bij de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding.

Welke sancties en maatregelen kunnen worden opgelegd als ik mij niet aan de huisregels houd?

Volgens artikel 8 van de structuurregeling kan aan degene die de orde ernstig verstoort de toegang tot gebouwen en/of terreinen, geheel of gedeeltelijk ontzegd worden.

Naar boven

Fraude

Wanneer een student fraudeert, kan de examencommissie een sanctie opleggen. Voor studenten moet duidelijk zijn wat fraude is, welke sancties daarvoor gelden en hoe een student zich kan verweren.

Wat wordt verstaan onder fraude en plagiaat?

De decaan van jouw faculteit heeft, samen met de examencommissie, een Regeling Fraude vastgesteld. In deze regeling is opgenomen wat onder fraude en pagiaat wordt verstaan. Bij veel opleidingen is de regeling Fraude als bijlage aangehecht bij de onderwijs- en examenregeling .

Wat gebeurt er als ik word verdacht van fraude en/of plagiaat?

Als er een melding is gedaan van vermoedelijke fraude, zal de examencommissie een onderzoek instellen. In dit onderzoek is er ruimte om jouw standpunt naar voren te brengen. Meer hierover vind je in de regeling fraude van je eigen opleiding.

Welke sancties kan de examencommissie opleggen in geval van fraude?

Welke sancties kunnen worden opgelegd is vastgelegd in de Regeling Fraude van jouw faculteit. Een examencommissie kan onder andere de volgende sancties opleggen:

  1. een student uitsluiten van deelname aan één of meer tentamens;
  2. het gedurende een periode niet beoordelen van een werkstuk of scriptie;
  3. het niet meer mogen deelnemen aan onderwijs van de Radboud Honours Academy;
  4. In geval van ernstige fraude: advies aan het college van bestuur om de inschrijving te beëindigen

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de sanctie die de examencommissie heeft opgelegd?

Een student kan tegen een sanctie die is opgelegd in verband met fraude in beroep gaan bij het College van Beroepvoor de Examens. In het Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens vind je meer informatie over de procedure.

Naar boven

Direct naar:

Over het studentenstatuut

Accreditatie

Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving

- Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen

Onderwijs

Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding

Huisregels en fraude

Rechtspositie van studenten, medezeggenschap van studenten en student participatie

- Communicatie van de universiteit