Zoek in de site...

Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen

Direct naar:

- Collegegeld en overige eigen bijdragen

- Inschrijving en uitschrijving

Inschrijving en uitschrijving

Om het onderwijs te kunnen volgen en van de voorzieningen van de Radboud Universiteit gebruik te kunnen maken, moet een student ingeschreven staan.

Welke algemene rechten vloeien voort uit een inschrijving bij de Radboud Universiteit?

Aan de inschrijving als student zijn bepaalde rechten verbonden. Dit volgt uit de WHW. Het gaat in ieder geval om de volgende rechten:

  1. deelname aan het onderwijs van de opleiding en in principe van de gehele instelling, voor zover er geen beperking is gesteld aan deelname aan het onderwijs, bijvoorbeeld vanwege een numerus fixus of
  2. deelname aan examens en tentamens binnen de opleiding;
  3. toegang tot de bibliotheken, laboratoria d., tenzij naar het oordeel van het college van bestuur de aard of het belang van het onderwijs of onderzoek zich daartegen verzet;
  4. gebruik van studentenvoorzieningen, waaronder de diensten van de studentendecaan;
  5. studiebegeleiding;
  6. wanneer het college van bestuur een opleiding beëindigt, de mogelijkheid om de opleiding binnen een redelijke tijd te kunnen afmaken aan dezelfde of aan een andere universiteit.

Hoe kan ik mij uitschrijven voor mijn opleiding?

Je kunt via Studielink een verzoek indienen voor uitschrijving; dit is opgenomen in de Regeling Inschrijving.

Kan mijn inschrijving worden beëindigd zonder dat ik dat zelf wil?

In uitzonderlijke gevallen kan het College van Bestuur de inschrijving van een student beëindigen. De voorwaarden daarvoor vloeien voort uit de WHW en zijn uitgewerkt in de Regeling Inschrijving.

Collegegeld en overige eigen bijdragen

Voorwaarden om als student ingeschreven te staan is het betalen van collegegeld, examengeld of een vergoeding voor het volgen van een premaster.

Hoeveel collegegeld moet ik per jaar betalen voor mijn opleiding?

De hoogte van het collegegeld dat je betaalt hangt af van het soort collegegeld dat je moet betalen (wettelijk collegegeld, verlaagd wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld). In de WHW is vastgelegd in welke gevallen welk collegegeld van toepassing is. De voorwaarden zijn ter informatie ook opgenomen in de Regeling Inschrijving. Op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over het collegegeld.

In hoeveel termijnen wordt het collegegeld afgeschreven als ik mijn collegegeld in termijnen betaal?

Als je het collegegeld in termijnen betaalt, wordt het in 10 termijnen afgeschreven.

De exacte inningsdata vind je op de website van de Radboud Universiteit.

Wat gebeurt er als ik mijn collegegeld niet op tijd betaal?

Wanneer het collegegeld niet tijdig is betaald, of niet geïnd kan worden, dan geldt het debiteurenprotocol van de Radboud Universiteit. Wanneer je na aanmaning niet betaalt, kan de universiteit je account blokkeren of zelfs je inschrijving beëindigen. Studenten die in financiële nood zitten, kunnen een afspraak maken met de studentendecaan. En in bepaalde gevallen een beroep doen op het Noodfonds.

Krijg ik collegegeld terug als ik mij tijdens het studiejaar uitschrijf?

In de Regeling Inschrijving staat in welke gevallen en onder welke voorwaarden je als student collegegeld terugkrijgt bij tussentijdse uitschrijving. Eventuele terugbetaling van reeds betaald collegegeld wordt onder andere berekend op basis van het aantal maanden dat je ingeschreven hebt gestaan en het reeds betaalde collegegeld. Bij betaling van collegegeld in termijnen worden eventueel teveel betaalde termijnen teruggestort. Bij uitschrijving in de maanden juli of augustus vindt geen terugbetaling van collegegeld plaats. Meer informatie over uitschrijving vind je op de website van de Radboud Universiteit.

Wat houdt inschrijving als extraneus in en wat is de hoogte van het examengeld?

Wanneer je bent ingeschreven als extraneus mag je alleen tentamens of examens afleggen, maar geen onderwijs of studiebegeleiding ontvangen. Je hebt wel toegang tot de gebouwen van de instelling, bijvoorbeeld de universiteitsbibliotheek. In de Regeling Inschrijving vind je meer informatie over de hoogte van het examengeld.

Welke vergoeding moet ik betalen als ik een premaster volg?

De tarieven die je moet betalen voor het volgen van een premaster worden jaarlijks vastgesteld door het college van bestuur. De tarieven zijn opgenomen in de Regeling Inschrijving en zijn te vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Kunnen er extra studiekosten in rekening gebracht worden?

Het in rekening brengen van extra studiekosten aan studenten is aan strikte voorwaarden gebonden. In veel gevallen zal een opleiding bij verplichte studieonderdelen (zoals een excursie) met een eigen bijdrage van studenten, ook een alternatief moeten aanbieden zonder eigen bijdrage. Dit is vastgelegd in de Regeling  Inschrijving.

Naar boven

Direct naar:

- Over het studentenstatuut

Accreditatie

Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving

Onderwijs

Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding

Huisregels en fraude

Rechtspositie van studenten, medezeggenschap van studenten en student participatie

- Communicatie van de universiteit