Zoek in de site...

Studentenstatuut: rechtspositie van studenten, medezeggenschap van studenten en student participatie

Direct naar:

Rechtsbescherming

Bescherming persoonsgegevens

Wetenschappelijke integriteit, auteursrechten

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Medezeggenschap van studenten en studentparticipatie

Rechtspositie studenten en rechtsbescherming

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met een beslissing van (een orgaan van) de universiteit. Ook kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag van een medewerker of medestudent. Je kunt in zo'n geval een klacht indienen, of, als het om een beslissing gaat, bezwaar indienen of in beroep gaan. Je kunt altijd voor hulp of advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen of bij een studentendecaan.

Klacht, bezwaar, beroep

Waar vind ik informatie en advies over het indienen van klachten, het melden van misstandenof het oplossen  van geschillen?

Bij het indienen van een klacht, het melden van een misstand of bij een geschil, kan de student de studentendecaan om hulp of advies vragen. Gaat het om een situatie waarbij ongewenste omgangsvormen of de wetenschappelijke integriteit een rol speelt, dan kan een student ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag respectievelijk de vertrouwenspersoon  wetenschappelijke integriteit.

Wat kan ik doen als ik te maken krijg met ongewenste omgangsvormen?

Studenten die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld en intimidatie/pesten kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen. Daarnaast kan een student op grond van de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen een klacht indienen, al dan niet door tussenkomst van een vertrouwenspersoon.

Zorgen over wetenschappelijke integriteit?

Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Principes vormen de grondslag voor de praktijk van integer onderzoek. In de Nederlandse gedragscode  Wetenschappelijke integriteit is een aantal leidende principes beschreven, te weten: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn in de gedragscode uitgewerkt in meer concrete normen voor goede onderzoekspraktijken. Niet-naleving van deze normen kan leiden tot schending van de wetenschappelijke integriteit. De duidelijkste voorbeelden van schending van de wetenschappelijke integriteit zijn fabriceren, vervalsen of plagiaat. Vanwege de verbondenheid tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek kunnen studenten te maken krijgen met schendingen van deze wetenschappelijke integriteit. Als er vragen of zorgen zijn over wetenschappelijke integriteit kan een student in ieder geval contact op nemen met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke  integriteit. Meer informatie vind je hier.

Ik heb een klacht, bezwaar of beroep. Waar kan ik terecht?

Een klacht, bezwaar of beroep kan een student via het digitale klachtenloket indienen. De beheerder van het klachtenloket zorgt ervoor dat een ingediende klacht, bezwaar of beroep bij het desbetreffende behandelend orgaan terecht komt.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Als je via het digitaal klachtenloket een klacht indient zal de beheerder van het klachtenloket een behandelaar aanwijzen. De behandelaar gaat de klacht inhoudelijk afhandelen. Deze regels vind je in de Regeling Centraal Klachtenloket (bijlage 13 van het studentenstatuut).

Tegen welke beslissingen kan ik bezwaar aantekenen bij het college van bestuur?

Bezwaar aantekenen is mogelijk tegen onder andere beslissingen (of het uitblijven van een beslissing):

  • inzake in- of uitschrijving,
  • met betrekking tot selectie voor numerus fixusopleidingen;
  • rondom collegegeld of financiële ondersteuning;
  • met betrekking tot overtreding van huisregels en ordemaatregelen

Dit is in het Reglement bezwaarschriftenprocedure AWB (bijlage 8 van het studentenstatuut) vastgelegd, waarin ook de procedurele eisen staan.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Op de website lees je hoe de bezwaarprocedure verloopt. Kort weergegeven brengt de geschillenadviescommissie, nadat het bezwaar is behandeld op een hoorzitting, een advies uit over het bezwaar aan het college van bestuur. Het college van bestuur neemt vervolgens een beslissing op het bezwaar.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op bezwaar van het college van bestuur?

Als je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van het college van bestuur, kun je in terecht bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. Dit is de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van het hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat je daarna niet nog verder in beroep kunt gaan.

Tegen welke beslissingen kan ik beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens?

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens is mogelijk tegen onder meer beslissingen (of het uitblijven van een beslissing):

  • van examencommissies en examinatoren;
  • van de Commissie Studieadvies Eerste Jaar;
  • over toelating tot de master;
  • over vooropleidingseisen en

In het Reglement van orde College van Beroep voor de Examens (bijlage 7 van het studentenstatuut) vind je alle informatie over de beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens.

Hoe kan ik in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies?

Tegen een negatief bindend studieadvies kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Het beroep kan worden ingediend via het centraal klachtenloket of via cbe@bjz.ru.nl. Op de website vind je daarover meer informatie.

Wat gebeurt er met het beroepschrift dat ik heb ingediend bij het College van Beroep voor de examens?

Op de website van het College van Beroep voor de Examens lees je hoe de procedure verloopt. Kort weergegeven gaat het CBE eerst na of de kwestie in der minne kan worden geschikt, wat een poging tot minnelijke schikking wordt genoemd. Het CBE stuurt een kopie van het beroepschrift door naar degene die de door jou bestreden beslissing heeft genomen en verzoekt hem of haar, in overleg met alle betrokkenen, na te gaan of de zaak alsnog kan worden geregeld. Lukt dat niet dat behandelt het CBE de zaak op een hoorzitting waarna een uitspraak volgt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het College van Beroep voor de Examens?

Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kun je terecht bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. Dit is de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van het hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat je daarna niet nog verder in beroep kunt gaan.

Naar boven

Bescherming persoonsgegevens

De Radboud Universiteit dient zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van studenten die de Radboud Universiteit vastlegt en bewerkt.

Hoe gaat de Radboud Universiteit met mijn persoonsgegevens om?

In het de Regeling Bescherming persoonsgegevens staat hoe de Radboud Universiteit met persoonsgegevens omgaat.

Ik heb het recht op inzage in mijn persoonsgegevens. Hoe kan ik dit verzoek indienen?

In de Regeling Bescherming persoonsgegevens staat hoe je als student inzage kan krijgen in je persoonsgegevens. Zie ook de Privacyverklaring van deRadboud Universiteit.

Hoe gaat de Radboud Universiteit om met cameratoezicht?

In de Regeling Bescherming persoonsgegevens staat hoe de universiteit omgaat met cameratoezicht.

Waar kan ik een datalek melden?

Een datalek kun je (ook buiten kantoortijden) melden bij de ICT Helpdesk van de Radboud Universtiteit, bij voorkeur telefonisch 024-362 22 22.

Wanneer mag de Radboud Universiteit persoonsgegevens delen met derden?

In de Regeling Bescherming persoonsgegevens staat wanneer de Radboud Universiteit persoonsgegevens deelt met derden. Zie ook de Privacyverklaring van de Radboud Universiteit.

Welke regels gelden er als een student te maken krijgt met een schending van de wetenschappelijke integriteit, bijvoorbeeld door een docent of een scriptiebegeleider?

Uit de Regeling wetenschappelijke integriteit volgt dat studenten een klacht kunnen indienen als zij menen dat de wetenschappelijke integriteit door docenten of andere medewerkers van de Radboud Universiteit wordt geschonden. Een student kan hierover ook in gesprek met een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Meer informatie over deze vertrouwenspersonen is te vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Naar boven

Veiligheid, gezondheid en welzijn

De Radboud Universiteit heeft voorzieningen ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en welzijn van studenten.

Wat is het noodnummer van de Radboud Universiteit dat ik kan bellen?

Het noodnummer van de Radboud Universiteit en het Radboudumc is (024)-36 55555.

Waarvoor kan een student een beroep doen op een bedrijfsarts van de Arbo- en Milieudienst?

Wanneer je een chronische ziekte hebt, of tijdens je studie gezondheidsklachten ontwikkelt die (mede) veroorzaakt worden door het studeren of van invloed zijn op je studie. Neem dan contact op met je studieadviseur. Deze zal samen met jou bekijken of een verwijzing naar de bedrijfsarts van de Arbo- en Milieudienst (AMD) nodig is.

Welke voorziening biedt de Radboud Universiteit ter voorkoming van klachten aan de arm, nek en schouder (KANS)?

Op de website van de Arbo- en Milieudienst staat informatie over preventie van klachten aan de arm, nek en schouder (KANS).

Waar vind ik informatie over hoe de universiteit omgaat met de inrichting van werkplekken?

Op de website van de Arbo- en Milieudienst staat informatie over veilig en gezond werken op en werkplek.

Waar vind ik informatie over de omgang met gevaarlijke stoffen?

Op de website van de Arbo- en Milieudienst staat informatie over de omgang met gevaarlijke stoffen.

Waar kan ik terecht als ik mij zorgen maak over mijn psychisch/mentaal welzijn, bijvoorbeeld bij burn-out verschijnselen?

Wanneer je je zorgen maakt over je psychisch welbevinden of bijvoorbeeld last hebt van burn-out verschijnselen, neem dan contact op met een studentenpsycholoog.

Mag er gerookt worden op de campus?

Het is belangrijk dat de campus een gezonde, veilige en plezierige omgeving biedt, voor iedereen. Het terrein van het Radboudumc is al sinds 1 januari 2020 rookvrij; voor de terreinen van de Radboud Universiteit en de HAN geldt het rookverbod vanaf 1 augustus 2020. Daarmee is de gehele campus rookvrij. Meer informatie over het rookverbod is te vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Naar boven

Medezeggenschap van studenten en studentparticipatie

Studenten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de academische gemeenschap op de Radboud Universiteit. Voor studenten zijn er verschillende vormen van medezeggenschap en studentparticipatie.

Wat doet de Universitaire Studentenraad (USR)?

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat uit rechtstreeks door studenten gekozen leden. Daarnaast mag elke erkende koepelorganisatie een lid van de USR aanwijzen: dit zijn benoemde leden. De USR overlegt met het college van bestuur over zaken aangaande studenten, zoals over de Regeling Profileringsfonds en dit Studentenstatuut. Dit is geregeld in het Reglement USR/FSR.

Wat doet de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV)?

De gekozen leden van de USR zijn ook onderdeel van de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) waar ook de leden van de Ondernemingsraad en een afvaardiging van het wetenschappelijk personeel van het Radboudumc deel van uit maken. De UGV overlegt met het college van bestuur over zaken als het Strategisch Plan en de jaarlijkse begroting. Dit is geregeld in het Reglement UGV/FGV.

Wat doet de Facultaire Studentenraad (FSR)?

Elke faculteit heeft een Facultaire Studentenraad (FSR) die rechtstreeks door de studenten van die faculteit gekozen wordt. De FSR overlegt met het faculteitsbestuur over zaken als het beleid voor facultaire studentenvoorzieningen en de wijze waarop de kwaliteitszorg op de faculteit wordt uitgevoerd. Dit is geregeld in het Reglement USR/ FSR.

Wat doet de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)?

Elke faculteit heeft een Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). De FGV bestaat uit de leden van de FSR en leden van de Onderdeelcommissie van die faculteit. De FGV overlegt met het faculteitsbestuur over zaken als het facultaire beleidsplan, de begroting en de onderwijs- en examenregeling. Dit is geregeld in het Reglement UGV/FGV.

Wat doet de studentassessor van mijn faculteit?

Het faculteitsbestuur benoemt een studentassessor op voordracht van de Facultaire Studentenraad. De studentassessor woont de vergaderingen van het faculteitsbestuur bij en heeft daarin eenadviserende stem. De positie van de studentassessor is geregeld in de Structuurregeling.

Wat doet de opleidingscommissie?

Elke opleiding (of groep opleidingen) heeft een opleidingscommissie bestaande uit docenten en studenten van die opleiding. De opleidingscommissie adviseert het faculteitsbestuur over de inhoud van de onderwijs- en examenregeling en beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling. De opleidingscommissie kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan en de directeur van het desbetreffende onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. De rol van de opleidingscommissie bij de Radboud Universiteit wijkt af van de rol van de opleidingscommissie volgens de WHW. Deze afwijkingen zijn vastgesteld in de Structuurregeling.

Wat doet het student-lid in het College van Beroep voor de Examens?

Per faculteit is er een student benoemd tot lid van het College van Beroep voor de Examens. Het college van bestuur benoemt de studenten op voordracht van de decaan van de faculteit. Het College van Beroep voor de Examens behandelt zaken in kamers. Elke kamer bestaat uit een voorzitter, drie leden vanuit de wetenschappelijke staf en één student-lid. Het student-lid beslist mee op dezelfde voet als de andere leden van het college. Meer informatie vind je in het Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens.

Hoe kan ik als student deelnemen in de medezeggenschap?

Voor het lidmaatschap van de universitaire studentenraad, de facultaire studentenraad en de opleidingscommissie worden verkiezingen gehouden. Je kunt je als student verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) en je kunt je stem uitbrengen (actief kiesrecht). In de Reglementen USR/FSR is het kiesrecht van studenten geregeld.

Hoe kom ik in contact met de medezeggenschap?

Je kunt onder andere via de website van de medezeggenschap van de Radboud Universiteit contact opnemen met de verschillende medezeggenschapsorganen waar studenten onderdeel van uitmaken.

Waar kan ik openbare stukken, agenda’s etc. van de vergaderingen van of met de medezeggenschap vinden?

Op RadboudNet staat hoe je de agenda en stukken van de universitaire medezeggenschap kunt raadplegen.Veel faculteiten publiceren de agenda en/of stukken op de facultaire pagina’s van Radboudnet

Naar boven

Direct naar: