Zoek in de site...

Studentenstatuut: Voorzieningen, waaronder studiebegeleiding

Direct naar:

- Studiebegeleiding en –advies

- Algemene voorzieningen voor studenten

Voorzieningen voor studenten

Financiële ondersteuning voor studenten

Studiebegeleiding en –advies

De Radboud Universiteit biedt studenten verschillende vormen van studiebegeleiding en advies aan. Dit is deels verbonden aan de opleiding, deels gaat het om meer gespecialiseerde begeleiding van de divisie Academic Affairs.

Wat moet ik doen als ik studievertraging oploop of dreig op te lopen, bijvoorbeeld bij persoonlijke omstandigheden?

Bij studievertraging kan je het beste contact opnemen met de studieadviseur van je opleiding. Op de websitevan je faculteit kun je terugvinden wie je studieadviseur is en hoe deze te bereiken is.

Algemene voorzieningen voor studenten

Naast studiebegeleiding heeft de Radboud Universiteit een zeer breed palet aan voorzieningen waar studenten van gebruik kunnen maken.

Welke voorzieningen zijn er bij de Radboud Universiteit voor studenten?

In de Regeling Inschrijving is vastgelegd welke voorzieningen er bij de Radboud Universiteit zijn voor studenten. Een overzicht vande belangrijkste voorzieningen staat op www.ru.nl/studenten.

Wat zijn de openingstijden van de bibliotheken van de Radboud Universiteit?

De universiteitsbibliotheek is voor studenten een hele belangrijke voorziening met ruime openingstijden (ook in het weekend en tijdens een aantal feestdagen). De openingstijden staan op www.ru.nl/ubn/.

Voorzieningen voor studenten

Welke studiebegeleiding wordt mij aangeboden bij mijn opleiding?

In de studiegids staat meer informatie over de studiebegeleiding die jouwopleiding biedt.

Waarvoor kan ik bij mijn studieadviseur terecht?

In de studiegids staat waarvoor je bij een studieadviseur terecht kan. Voor studenten met studievertraging is de studieadviseur vaak het eerste aanspreekpunt. Op de website van je faculteit kun je terugvinden wie je studieadviseur is en hoe deze te bereiken is.

Waarvoor kan ik bij een studentendecaan terecht?

Een studentendecaan adviseert en begeleidt studenten die vragen hebben over bijvoorbeeld studievertraging, wet- en regelgeving en financiële ondersteuning. Via de website van de Radboud kun je een afspraak maken met een studentendecaan.

Waar kan ik terecht met klachten over een studiebegeleider?

Klachten over de studiebegeleiding of een begeleider kun je indienen bij het klachtenloket van de universiteit.

Welke studiebegeleiding biedt de universiteit voor studenten?

Naast begeleiding door je opleiding, biedt de Radboud Universiteit de volgende begeleiding: studentenpsychologen, studentdecanen, het trainingsaanbod van Academic Affairs, Studiekeuze- en loopbaanbegeleiding Academic Affairs, Career Service. Op www.ru.nl/studenten staat meer informatie over welke studiebegeleiding de Radboud Universiteit aan studenten te bieden heeft.

De Radboud Universiteit heeft extra voorzieningen voor een aantal specifieke doelgroepen, namelijk: studenten die te maken hebben met bijzondere familieomstandigheden, chronisch zieke studenten, studenten met een functiebeperking, zwangerestudenten, mantelzorgers, toptalenten in sport of kunst, studentbestuurders en studentondernemers.

Welke voorzieningen zijn er voor studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte?

Jouw opleiding houdt rekening met je medische omstandigheden. Studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte kunnen het best met een studentendecaan of de studieadviseur contact opnemen om te bespreken welke voorzieningen gewenst en mogelijk zijn. In de onderwijs- en examenregeling van  jouw opleiding en de studiegids staat meer informatie over de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Hier kun je ook een lijst downloaden met veel gebruikte voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Informatie voor de hele universiteit over studeren met een functiebeperking vind je hier. Via de website van de Radboud Universiteit kun je een afspraak maken met een studentendecaan, die kan je van meer informatie voorzien. Studenten die als gevolg van een functiebeperking studievertraging oplopen, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Soms is ook verlenging van studiefinanciering bij via DUO mogelijk.

Welke voorzieningen zijn er voor studenten met langdurige ziekte, familieomstandigheden, zwangere studenten, mantelzorgers?

Neem contact op met je studieadviseur of een studentendecaan om te bespreken voor welke voorzieningen je in aanmerking komt als je omstandigheden je studievoortgang beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de pilot flexibel studeren. Bij studievertraging door bijzondere omstandigheden kun je misschien in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Dit is geregeld in de Regeling Profileringsfonds.

Welke voorzieningen zijn er voor zwangere studenten?

Meer informatie over voorzieningen voor zwangere studenten of het combineren van ouderschap en studie vind je op de website van de Radboud Universiteit.

Welke voorzieningen zijn er voor toptalenten in sport of kunst?

Voor toptalenten in sport en kunst is er een aantal voorzieningen. Neem hiervoor contact op met de coördinator toptalenten in sport en kunst of kijk in de Regeling voor Toptalenten in sport of kunst

Welke voorzieningen zijn er voor studentondernemers en waar kan ik informatie daarover vinden?

Bij de afdeling Research & Impact kunnen studenten die een onderneming hebben (of willen starten) informatie krijgen over voorzieningen. Meer informatie over de voorzieningen voor studentondernemers is de vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Waar vind ik informatie over de pilot Flexibel Studeren voor studenten?

Voor studenten met een functiebeperking, studenten met langdurige ziekte, bijzondere familieomstandigheden, zwangere studenten, mantelzorgers, toptalenten in sport of kunst, studentbestuurders en studentondernemers is er een pilot Flexibel Studeren. Hierbij wordt aan je opleiding gevraagd om meer flexibiliteit bij zaken als aanwezigheidsplicht, tentamenmogelijkheden en opdrachten.

Meer informatie over de pilot is te vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Naar boven

Financiele ondersteuning voor studenten

De Radboud Universiteit biedt studenten in een aantal gevallen financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds, of in acute situaties uit het Noodfonds.

Waar vind ik informatie over de verschillende vormen van financiële ondersteuning voor studenten?

De Radboud Universiteit heeft twee vormen van financiële ondersteuning: het Profileringsfonds en het Noodfonds. Op de website van de Radboud Universiteit vind je meer informatie over de verschillende soorten vormen van financiële ondersteuning.

Wanneer kom ik in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds?

Het profileringsfonds biedt financiële ondersteuning aan studenten die door bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, het doen van bestuurswerk voor een studentenvereniging of sporten op topniveau) studievertraging oplopen. Daarnaast biedt het profileringsfonds financiële ondersteuning voor een buitenlandverblijf, en is er financiële ondersteuning mogelijk voor niet-EER studenten die aan de Radboud Universiteit willen studeren. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vind je in de Regeling Profileringsfonds.

Kun je financiële ondersteuning krijgen als je actief bent bij een landelijke organisatie?

Het profileringsfonds biedt alleen financiële ondersteuning aan studenten die bestuurs- of medezeggenschapswerk doen in een bestuur of orgaan dat verbonden is aan de Radboud Universiteit. Voor studentbestuurders van landelijke organisaties stelt het ministerie van OC&W financiële ondersteuning beschikbaar, ditis geregeld in de Regeling Financiën Hoger Onderwijs.

In welke gevallen kan ik een beroep doen op het Noodfonds van de Radboud Universiteit?

Studenten van de Radboud Universiteit die met acute financiële problemen zitten, kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Vanuit dit fonds worden leningen verstrekt om de acute aard van de financiële problematiek het hoofd te bieden. De problemen zijn daarnaast incidenteel, onvoorzien en oplosbaar.

Bijvoorbeeld voor onvoorziene hoge tandartskosten. Ook is het mogelijk een gift aan te vragen in verband met een studiebeperking. Bijvoorbeeld ter vergoeding van een noodzakelijk dyslexieonderzoek. Zit je als student in een acute financiële noodsituatie? Neem dan contact op met een studentendecaan om tekijken of het Noodfonds je kan helpen.

Kan ik aanspraak maken op een speciale regeling voor studiefinanciering via DUO (voorziening prestatiebeurs)?

Informatie over speciale regelingen met betrekking tot de studiefinanciering kun je vragen bij de studentendecaan en op de website van DUO.

Naar boven

Direct naar:

Over het studentenstatuut

Accreditatie

Toelating, aanmelding, selectie en inschrijving

Inschrijving, collegegeld en overige bijdragen

Onderwijs

Huisregels en fraude

- Rechtspositie van studenten, medezeggenschap van studenten en student participatie

- Communicatie van de universiteit