Zoek in de site...

Mission statement

 1. Waar we voor staan (missie en afzender)

 • We zijn geworteld in de christelijke traditie, dat is onze basis, de christelijke kerken zijn onze afzender. Kern van deze traditie is het evangelie; dat betekent: goed nieuws.
 • Vanuit die traditie nemen we de werkelijkheid waar en worden we gemotiveerd om te handelen.
 • Onze houding wordt gekenmerkt door openheid, aandacht en toewijding voor de mensen en de wereld waarin we leven.
 • Binnen de context van de universiteit zijn wij gericht op het leggen van verbanden tussen studenten onderling en medewerkers.
 1. Waar we naar streven (doelen)

 • Mensen vanuit het evangelie inspireren: dat zij op adem komen, inspiratie vinden en elkaar inspireren, thuiskomen bij zichzelf zodat ze uitgroeien tot mensen zoals ze bedoeld zijn.
 • Verbanden vormen waarin mensen tot hun recht komen in hun relaties met medemensen en met God. Dialoog en respect voor elkaar en voor ieders eigenheid zijn uitgangspunt. Mensen die tot deze verbanden behoren verzetten zich tegen vormen van onrecht (het in verdrukking zijn of komen van concrete mensen op de campus).
 • De universiteit als geheel stimuleren zich in te zetten voor een betere wereld; dat de leden ervan, vanuit eigen positie en op het eigen vakgebied, een rechtvaardige verdeling van de welvaart, wereldvrede en de verbetering van het leefmilieu bevorderen.
 1. Hoe we dit laten zien (programma)

 • In ons werk richten wij ons primair op studenten. Zij zijn de doelgroep. Met medewerkers wordt samengewerkt om studenten te bereiken en hen optimaal van dienst te zijn. Indien gewenst kunnen medewerkers ook persoonlijk een beroep doen op de diensten die de pastores te bieden hebben.
 1. Positie op de campus

In de Studentenkerk krijgt de verbondenheid van de Radboud Universiteit met de christelijke levensbeschouwing gezicht; zij geeft vlees en bloed aan de rijke visie op mens en wereld binnen de christelijke traditie. In haar aanwezigheid op de campus is zij uitnodigend voor studenten. Zij gaat in gesprek op een persoonlijke wijze, dat wil zeggen: met grote aandacht voor de gehele persoon van studenten. Haar insteek is pastoraal: de vorming van deze persoonlijkheid. Studenten verkeren in een levensfase, waarin zij volwassen worden. Het academisch milieu voedt en vormt daarbij met name hun intellectuele leven, een deel van hun persoonlijke vorming.

Niet gehinderd door belangen die inherent zijn aan onderwijs en onderzoek kan de Studentenkerk studenten alle ruimte bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen en kan zij hen open en onbevooroordeeld tegemoet treden. De belangeloosheid van haar inzet maakt haar tot een vrijplaats waar vragen rond zingeving, levensinvulling, vorming en toepassing van wetenschappelijke verworvenheden gesteld, verkend en beantwoord worden in een sfeer van openheid, tolerantie, dialoog en toewijding. Belangeloosheid is geen vrijblijvendheid.

Deelname aan activiteiten vraagt ‘commitment’ van studenten.
De Studentenkerk heeft een eigen expertise. Zij werkt samen met andere instellingen en zoekt deze samenwerking om haar expertise te verbreden en haar aanbod toe te spitsen.

 1. Programmering criteria

Het programma van de Studentenkerk moet aansluiten op de leefwereld van studenten en de vragen die zij daarin tegenkomen. Daarom worden studenten ingeschakeld bij het samenstellen van het programma. De Studentenkerk sluit aan op de leefwereld van studenten als zij hen ruimte biedt:

 • waar je gehoord en gezien wordt;
 • waar je gastvrijheid ervaart;
 • om jezelf te zijn en je te ontplooien;
 • waar je je passie kunt delen;
 • om te putten uit inspirerende bronnen;
 • om te ontdekken waaruit je leeft;
 • om elkaar te ontmoeten in ieders verscheidenheid;
 • om “verbonden~zijn” te beleven en te vieren;
 • om zich in te zetten voor een betere wereld op velerlei terrein;
 • waarin je als student zelf meedenkt en doet in het programma.