Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

> Indeling van de opleiding

> Profiel van de opleiding

> Radboud Honours Academy

> Studeren in het buitenland

Indeling van de opleiding

Elk studiejaar van de bacheloropleiding Theologie kent een eigen accent:

  • Het eerste jaar is inleidend van aard: je volgt theologische kerncursussen waarin je de (joods-)christelijke traditie bestudeert.
  • In het tweede jaar verdiep je je kennis: na de inleidingen uit het eerste jaar komen in de literaire, historische en systematische theologie centrale thema's en methoden aan de orde.
  • In het derde jaar volg je onderwijs op gevorderd niveau: we besteden aandacht aan de recente ontwikkelingen in de literaire, systematische en praktische theologie aan de hand van actuele thema's.

Het eerste bachelorjaar (B1)

Het eerste jaar van de bachelorfase heeft drie functies:

  • Een oriënterende functie: na afloop van het eerste jaar heb je een goed beeld van de hele studie en de mate waarin de bacheloropleiding Theologie aansluit bij jouw capaciteiten en interesses.
  • Een selecterende functie: enerzijds beoordeel je zelf op basis van je studie-ervaringen in het eerste jaar, of de opleiding geschikt is voor jou. Anderzijds beoordelen wij of je geschikt bent voor de opleiding op basis van je studieresultaten. Hierbij spelen je motivatie, studiehouding en persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol.
  • Een verwijzende functie: als je, om wat voor reden dan ook, gedurende het eerste jaar van de opleiding tot de conclusie komt dat Theologie niet de juiste studie is voor jou, dan krijg je de mogelijkheid om een weloverwogen overstap te maken naar een andere opleiding.

Inhoudelijk begint het eerste jaar Theologie met de cursus Fundamentele theologie, de taalvaardigheidscursus Hebreeuws en de cursus Religie en actualiteit/Academische vaardigheden. Daarnaast maak je kennis met belangrijke vragen, begrippen en thema's uit de literaire, historische, systematische en praktische theologie in de cursussen: Exegese Oude en Nieuwe Testament, Geschiedenis van kerk en theologie, Theologische ethiek, Dogmatiek en Pastoraaltheologie. In de cursus Hedendaags christendom krijg je een informatief overzicht van de verschillende, actuele stromingen en praktijken van het christelijk geloof. Ook besteden we op inleidend niveau aandacht aan de relaties tussen het christendom, de vier andere wereldreligies en lokale en inheemse religies in de cursus Wereldgodsdiensten. In de cursus History of Philosophy ontdek je de belangrijke denkers en stromingen uit de geschiedenis van de filosofie. Ten slotte leer je in de cursus Exegese Oude Testament, die voortbouwt op de cursussen Hebreeuws en Exegese Oude Testament en Nieuwe Testament, om narratieve Bijbelteksten te bestuderen.

Het tweede bachelorjaar (B2)

In het tweede jaar begin je met de taalvaardigheidscursus Grieks en met cursussen waarin je je kennis van en inzicht in de literaire, systematische en praktische theologie uitbreidt. Zo raak je in de cursus Geschiedenis van kerk en theologie II vertrouwd met de theologen die het meest belangrijk waren voor de vorming en vestiging van het katholieke geloofssysteem tot rond het jaar 1000. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan de patristische periode. Na je kennismaking met Dogmatiek I in het eerste jaar bestudeer je nu in Dogmatiek II de methode, rationaliteit en inhoud van de christelijke geloofsleer, in het bijzonder op het gebied van de hedendaagse politieke theologie.

Voortbouwend op de taalvaardigheidscursus Grieks, de inleidende cursus Exegese Oude Testament en Nieuwe Testament en de vervolgcursus Exegese Oude Testament verwerf je in de cursus Exegese Nieuwe Testament inzicht in de sociale, historische en theologische dynamiek van de ethiek in het Nieuwe Testament. In de cursus Spiritualiteit gaan we in op het onderscheid tussen geleefde spiritualiteit en spiritualiteit als academisch vak, en maak je kennis met de vragen en methoden die centraal staan bij de studie naar spirituele vormingsprocessen. In de cursus Liturgics leer je om rituele aspecten als zelfvoltrekking van de kerk in de geschiedenis en de moderne samenleving te bestuderen. Ten slotte verwerf je inzicht in het begrip 'missie' vanuit hedendaagse, Bijbelse, historische, theologische en contextuele benaderingen in de cursus Missiologie.

Het derde bachelorjaar (B3)

In het derde jaar verdiep je je kennis van theologische ethiek aan de hand van vraagstukken uit de biomedische ethiek en de sociale ethiek in de cursus Theologische ethiek II. In de cursus Pastoraaltheologie II bouwen we voort op de inleiding uit het eerste jaar en bestudeer je de empirische betekenis van kernbegrippen uit de praktisch-theologische subdisciplines. De cursus Kerkelijk recht geeft je inzicht in de historische en juridische ontwikkelingen binnen de kerk. Je sluit de opleiding af met het schrijven van het bachelorwerkstuk, waarvoor je in het tweede semester verplicht de cursus Werkplaats bachelorwerkstuk volgt. De zes leerstoelen bieden samen zes onderwerpen aan waaruit je kunt kiezen. De verschillende werkplaatsgroepen worden door docenten begeleid en je themakeuze bepaalt in welke groep je terecht komt. Aan de hand van de feedback van je studiegenoten probeer je tot een goede vraagstelling te komen.

Profiel van de opleiding

In de bachelor Theologie bestuderen we de (joods-)christelijke traditie vanuit historisch en actueel oogpunt, te midden van andere godsdiensten en culturen. Als theoloog bestudeer en reflecteer je op wat mensen bezielt en inspireert: hun geloof, hoop, verdriet en zoektocht naar verlossing of verzoening. De studie brengt opvattingen en praktijken van individuele gelovigen in verband met de (joods-)christelijke traditie en de wereldwijde christelijke gemeenschap. Deze inhoudelijke uitgangspunten zijn vertaald in de doelen van de bacheloropleiding Theologie.

Radboud Honours Academy

Meer informatie over de Radboud Honours Academy.

Studeren in het buitenland

Meer informatie over studeren in het buitenland.