Zoek in de site...

Eisen en beoordeling masterscriptie

Scriptie-eisen

De scriptie-eisen zijn verdeeld in (formele) vereisten en (beoordelings)criteria.
Dit onderscheid speelt een rol in de beoordelingsprocedure (zie de volgende paragraaf). In de vereisten is bepaald waaraan je scriptie tenminste moet voldoen om in aanmerking te komen voor (verdere) inhoudelijke beoordeling. Voldoet je scriptie naar het oordeel van de vaste examinator niet aan (één van) de vereisten, dan moet je deze eerst op dat punt aanpassen.

De criteria zijn bepalend voor de inhoudelijke beoordeling en het uiteindelijke cijfer van je scriptie. In tegenstelling tot de vereisten, zijn de criteria van dien aard dat de scriptie er in meerdere of mindere mate aan kan voldoen. Om het examen te kunnen aanvragen, moet je scriptie:

 • wat betreft de criteria door je begeleider en tweede examinator tenminste als 'voldoende' beoordeeld worden;
 • naar het oordeel van de vaste examinator aan de vereisten voldoen.

Vereisten

De scriptie:

 • heeft een omvang van tussen de 30 en 60 pagina's A4 (tussen de 13.000 en 26.000 woorden), tenzij de opzet/inhoud een andere omvang rechtvaardigt;
 • heeft een (onder)titel die de inhoud van de scriptie dekt;
 • is geschreven in goed, helder en grammaticaal correct Nederlands (voor niet-Nederlandstalige scripties geldt dit mutatis mutandis);
 • maakt verschillende stijlen (argumentaties, kritiek, vragen, parafrasen, citaten, etc.) als zodanig herkenbaar;
 • heeft een structuur zoals gebruikelijk is voor een wetenschappelijke verhandeling (bijvoorbeeld: titel, inleiding, probleem-, doel-, en vraagstelling, uitwerking, conclusie, samenvatting);
 • heeft een overzichtelijke indeling in onderdelen (zoals bijvoorbeeld hoofdstukken, paragrafen, alinea's, bijlagen, intermezzi, register);
 • heeft consistente verwijzingen en een aparte bibliografie, beide opgesteld volgens een gangbaar systeem;
 • citeert de brontekst, dan wel een erkende vertaling;
 • heeft een verantwoording van (zelfgemaakte of aangehaalde) vertalingen.

Criteria

De scriptie:

 • is het resultaat van zelfstandig verricht onderzoek;
 • heeft een probleem-, doel- en vraagstelling die helder, afgebakend en relevant zijn, gegeven de stand van zaken op het vakgebied;
 • heeft een consistente, zakelijke en argumentatieve uitwerking van de probleem- en vraagstelling (d.w.z. ze vormt een consistent geheel van probleemstelling naar conclusie);
 • verwerkt de voor het onderzoek relevante literatuur;
 • heeft verwijzingen, citaten, bijlagen e.d. die functioneel zijn; ze ondersteunen (de ontwikkeling van) het betoog.

Beoordeling

Voor de beoordeling van de masterscriptie wordt door de examencommissie een zogenaamde Commissie van Examinatoren aangewezen. De scriptiebegeleider dient uiterlijk één maand voor de beoogde inleverdatum van de scriptie een verzoek in tot aanwijzing van deze commissie.   

Meer informatie over de masterscriptie vind je in de procedure voor de aanmelding en verdediging van de masterscriptie.

De scriptiebeoordeling is geregeld in artikel 10A van de Regels & richtlijnen.