Zoek in de site...

Tentamengelegenheden en beoordeling

  • Voor de afronding van elke cursus worden twee toetsgelegenheden geboden: ofwel een tentamen en een herkansing ofwel een eerste en een tweede deadline voor een werkstuk.
  • De (her-)tentamens vinden plaats in de tentamenweken zoals in het academisch jaarrooster is aangegeven.
  • Als zeven dagen vóór de geplande datum van het tentamen niemand zich heeft aangemeld, dan vindt het tentamen geen doorgang.
  • Er wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de eerste gelegenheid, de herkansing is bedoeld als een tweede kans voor als je de eerste keer niet geslaagd bent of bij die gelegenheid verhinderd was door planning, persoonlijke omstandigheden of overmacht. Indien je enkel gebruikmaakt van de tweede tentamengelegenheid, is dit ook je enige gelegenheid.
  • Een extra gelegenheid moet je aanvragen bij de examencommissie. Voor vragen over het verzoek of het formulier wendt je je tot de studieadviseur of studentenadministratie.

Verplicht inschrijven voor tentamens en werkstukken
Als je je inschrijft voor een cursus bij de FFTR sta je automatisch geregistreerd voor de eerste tentamengelegenheid van die cursus. Voor alle overige tentamens (inclusief eventuele herkansingen) geldt dat je je minimaal zeven dagen voor aanvang van de tentamenperiode aan moet melden via Osiris. Als je ingeschreven staat voor een tentamen maar verhinderd bent, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de studentenadministratie. Meer informatie over aanmelden voor tentamens en deadlines.

Beoordeling tentamens en werkstukken
De beoordeling van tentamens en werkstukken wordt in hele en halve cijfers uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10, met uitzondering van het cijfer 5,5; de minimale score voor een voldoende is 6. Uiterlijk 15 werkdagen na het tentamen bezorgt de examinator de beoordeling aan de studentenadministratie.

Inzage
Je hebt het recht om het beoordeelde tentamen (schriftelijk tentamen of werkstuk) in te zien, gedurende tenminste 20 werkdagen nadat de uitslag bekend is gemaakt. Wanneer je het niet eens bent met een tentamenuitslag of een beslissing van de examencommissie en/of je onredelijk behandeld voelt, kun je contact opnemen met de betrokken docent of met de examencommissie.

Volgorde van tentamens
Tentamens in de masterfase kun je pas afleggen indien je het bachelorwerkstuk met een voldoende hebt afgerond en je tenminste 160 EC van je bacheloropleiding hebt gehaald. Je hebt geen recht op scriptiebegeleiding zolang je het bachelorgetuigschrift niet hebt gehaald.

Voor flexibele instroom in de masteropleiding, zie Voorwaardelijk volgen masteronderwijs.